214/2019

Helsingfors den 22 februari 2019

Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) 1 kap. 5 § och 6 § 5 och 6 mom., 2 kap. 5 § 2 mom. 13 punkten och 6 § 1 mom., 5 kap. 2 § 5 punkten och 3 §, 13 kap. 3 § 1 mom. 3 punkten, 14 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten, 21 kap. 4 §, 22 kap. 1 § 1 mom. samt 2 och 5 §,

av dem 2 kap. 5 § 2 mom. 13 punkten sådan den lyder i lag 229/2017, 5 kap. 2 § 5 punkten sådan den lyder i lag 739/2016 och 22 kap. 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 627/2014, samt

fogas till 1 kap. 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 739/2016, ett nytt 8 mom., till 2 kap. 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 739/2016, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till 5 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 627/2014, 527/2016, 229/2017 och 1078/2017, en ny 14 punkt, till 5 kap. 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 739/2016, en ny 6 punkt, till 11 kap. en ny 6 §, till 12 kap. en ny 12 §, till 13 kap. 3 § ett nytt 5 mom., till lagen ett nytt 16 a kap. och till 22 kap. en ny 4 a § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

5 §
Förhållande till lagen om placeringsfonder

Sådana fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder (213/2019) och som förvaltar AIF-fonder ska ansöka om auktorisation eller registrera sig enligt denna lag. Finansinspektionen får då inte förutsätta att fondbolaget lämnar in uppgifter eller handlingar som det redan lämnat in i samband med sin ansökan om verksamhetstillstånd enligt lagen om placeringsfonder och som fortfarande är aktuella.

Ett sådant fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder kan inte vara ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag.

6 §
Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om europeiska riskkapitalfonder finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder, nedan förordningen om europeiska riskkapitalfonder.

Bestämmelser om europeiska fonder för socialt företagande finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande, nedan förordningen om europeiska fonder för socialt företagande.


Bestämmelser om penningmarknadsfonder och deras förvaltare finns, utöver i denna lag, i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 om penningmarknadsfonder.

2 kap.

Definitioner

1 §
AIF-fond

Med en specialplaceringsfond avses en AIF-fond enligt 16 a kap. 1 § som ska förvaltas med iakttagande av de förpliktelser som avses i det kapitlet.


5 §
Definitioner med anknytning till EU-lagstiftning

I denna lag avses med


13) förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter),

14) förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.


6 §
Definitioner med anknytning till finansmarknadslagstiftningen

I denna lag avses med utländskt EES-fondbolag detsamma som i 1 kap. 2 § 1 mom. 19 punkten i lagen om placeringsfonder.


5 kap.

Registrering

2 §
Finansinspektionens register

Finansinspektionen ska föra ett offentligt register över


5) sådana förvaltare av europeiska långsiktiga investeringsfonder som avses i 1 kap. 6 § och vars säte enligt den i paragrafen nämnda förordningen finns i Finland,

6) sådana förvaltare av europeiska fonder för socialt företagande som avses i 1 kap. 6 § och vars säte enligt den i paragrafen nämnda förordningen finns i Finland.

3 §
Villkor för registrering

En registreringsskyldig AIF-förvaltare ska i samband med sin registreringsansökan ge Finansinspektionen sina identifieringsuppgifter och identifieringsuppgifterna för de förvaltade AIF-fonderna samt information om investeringsstrategierna för AIF-fonderna. På en registreringsskyldig AIF-förvaltare tillämpas bestämmelserna i 4 kap. 4 § om betydande ägares tillförlitlighet och bestämmelserna i 6 kap. 5 § om ledningens tillförlitlighet.

11 kap.

Krav på öppenhet

6 §
Lämnande av information om transaktioner för värdepappersfinansiering

Bestämmelser om den information om transaktioner för värdepappersfinansiering och om totalavkastningsswappar som ska lämnas i en AIF-fonds bokslut finns i artikel 13 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning.

12 kap.

Erbjudande av andelar

12 §
Skyldighet att informera om transaktioner för värdepappersfinansiering

Bestämmelser om den information enligt 4 § som ska hållas tillgänglig för investerare när det gäller transaktioner för värdepappersfinansiering och totalavkastningsswappar finns i artikel 14 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning.

13 kap.

Marknadsföring till icke-professionella kunder

3 §
Rättsliga villkor när det gäller AIF-fonder

Till icke-professionella kunder får endast sådana AIF-fonder marknadsföras som är


3) specialplaceringsfonder,


En AIF-förvaltare med auktorisation ska dessutom vidta åtgärder för att säkra att den förvaltade AIF-fonden lämpar sig för den planerade målgruppen, om fonden marknadsförs till icke-professionella kunder.

14 kap.

Auktorisation att verka som förvaringsinstitut

1 §
Förvaringsinstitut

Följande företag får vara förvaringsinstitut för en AIF-fond:


3) ett aktiebolag som fått ett sådant verksamhetstillstånd för ett förvaringsinstitut som avses i 20 kap. 2 § i lagen om placeringsfonder.


VI AVDELNINGEN

SÄRSKILDA FONDTYPER

16 a kap.

Specialplaceringsfonder

1 §
Särskilda bestämmelser som tillämpas på specialplaceringsfonder och dem som förvaltar sådana

En AIF-förvaltare som har auktorisation som AIF-förvaltare eller som är registrerad hos Finansinspektionen så som föreskrivs i denna lag får förvalta specialplaceringsfonder med iakttagande ytterligare av vad som i 2 kap. 10, 11 och 14 §, 7 kap. 3 §, 8 kap. 2 och 3 § samt 9 § 2 och 3 mom., 9 kap. 1–7 §, 10–12, 17 och 18 kap., 19 kap. 5–8 § samt 26 kap. 9, 10 och 12 § i lagen om placeringsfonder föreskrivs om fondbolag och förvaltning av placeringsfonder.

På fusion av specialplaceringsfonder tillämpas 16 kap. i lagen om placeringsfonder på det sätt som i 16 kap. 1 § 3 mom. i den lagen föreskrivs om annan fusion av placeringsfonder än gränsöverskridande fusion eller inhemsk fusion med internationell koppling.

Om auktorisationen återkallas för en sådan AIF-förvaltare som förvaltar en specialplaceringsfond, om förvaltaren träder i likvidation eller dess tillgångar överlämnas till konkurs eller om förvaltaren annars upphör med sin verksamhet tillämpas 19 kap. 4 § i lagen om placeringsfonder.

På en sådan specialplaceringsfond som kan ha mindre än 30 fondandelsägare tillämpas inte vad som föreskrivs i 9 kap. 2 och 3 §, 12 kap. 9 § eller 26 kap. 9, 10 och 12 § i lagen om placeringsfonder.

På en specialplaceringsfond vars förvaltare inte är skyldig att ansöka om auktorisation för AIF-förvaltare tillämpas dock 6 kap. 1 §, 7 kap. 4 §, 10 kap. 4 §, 15 kap. 4 § och 21 kap. 8 § i denna lag.

Till en specialplaceringsfond kan bildas delfonder. Vad som i 1 kap. 6 § i lagen om placeringsfonder föreskrivs om delfonder ska också tillämpas på delfonder till en specialplaceringsfond. På delfonder till en specialplaceringsfond tillämpas dessutom bestämmelserna i 4 § i detta kapitel om specialplaceringsfonders minimikapital och öppethållande och bestämmelserna i 5 § om specialplaceringsfonders utdelning.

2 §
Specialplaceringsfonders namn och marknadsföring

Namnet på en specialplaceringsfond ska innehålla ordet specialplaceringsfond. Ingen annan än en specialplaceringsfond som avses i denna lag får använda denna benämning. Namnet får inte vara sådant att det kan vilseleda investerarna. Namnet på en specialplaceringsfond ska tydligt skilja sig från namnet på andra specialplaceringsfonder som tidigare lämnat sina stadgar till Finansinspektionen. En specialplaceringsfond som huvudsakligen investerar sina tillgångar i fastigheter eller fastighetsvärdepapper har rätt att i sitt namn eller för att annars ange sin verksamhet använda en benämning som har samband med fastighetsinvestering.

Av en specialplaceringsfonds marknadsföringsmaterial ska det tydligt framgå varför placeringsfonden betraktas som en specialplaceringsfond.

3 §
Specialplaceringsfonders stadgar

En specialplaceringsfonds stadgar ska vara tydliga och förenliga med 8 kap. 2 och 3 § i lagen om placeringsfonder. Stadgarna ska delges Finansinspektionen på det sätt som föreskrivs i 12 kap. 1 § i denna lag.

En ändring av en specialplaceringsfonds stadgar träder i kraft en månad efter det att ändringen har delgetts Finansinspektionen på det sätt som avses i 12 kap. 1 § och delgetts fondandelsägarna på det sätt som anges i stadgarna för specialplaceringsfonden.

En AIF-förvaltare får inte börja marknadsföra andelar i en förvaltad specialplaceringsfond till allmänheten och specialplaceringsfonden får inte ta emot medel förrän fondens stadgar har godkänts av AIF-förvaltarens styrelse. AIF-förvaltaren ska meddela Finansinspektionen när specialplaceringsfondens verksamhet inleds. Om AIF-förvaltaren inte har inlett specialplaceringsfondens verksamhet inom två år från det att dess stadgar första gången lämnades till Finansinspektionen i enlighet med denna paragraf, ska delgivningen av stadgarna anses ha förfallit.

På en specialplaceringsfond som i enlighet med 4 § kan ha färre än tio fondandelsägare tillämpas inte 2 och 3 mom. i denna paragraf.

4 §
Specialplaceringsfonders minimikapital och öppethållande

En specialplaceringsfond är öppen för allmänheten. I stadgarna för en specialplaceringsfond får det dock, med avvikelse från 8 kap. 8 § i lagen om placeringsfonder, bestämmas om begränsningar i fråga om fondens öppethållande.

För en specialplaceringsfond som huvudsakligen investerar sina tillgångar i fastigheter och fastighetsvärdepapper är det emellertid tillräckligt att den har tio fondandelsägare, om varje fondandelsägare enligt fondens stadgar ska teckna fondandelar för minst 1 miljon euro. Trots bestämmelserna i 1 mom. ska andra specialplaceringsfonder dock ha minst tio fondandelsägare. Om varje fondandelsägare enligt en sådan specialplaceringsfonds stadgar ska teckna fondandelar för minst 500 000 euro, får fonden ha mindre än tio fondandelsägare, dock under förutsättning att fondens sammanlagda kapital enligt stadgarna är minst 2 miljoner euro. Om minst en fondandelsägare enligt en sådan fonds stadgar ska teckna fondandelar för minst 2 miljoner euro, räcker det dock att specialplaceringsfonden har en fondandelsägare. När en specialplaceringsfond har färre än 30 fondandelsägare ska dessa vara professionella kunder eller med sådana jämförbara förmögna enskilda personer.

När antalet fondandelsägare räknas ska som en helhet betraktas en fondandelsägare och sådana sammanslutningar eller därmed jämförbara utländska företag som fondandelsägaren har bestämmande inflytande i på det sätt som avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen. En fondandelsförvaltare som uppfyller kraven i 11 kap. 7 § i lagen om placeringsfonder ska inte betraktas som en (1) fondandelsägare.

Specialplaceringsfondens minimikapital och minimiantalet fondandelsägare ska uppnås inom ett år efter det att fonden har inlett sin verksamhet.

5 §
Specialplaceringsfonders utdelning av avkastning

En specialplaceringsfond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter och fastighetsvärdepapper samt en specialplaceringsfond som har färre än 30 fondandelsägare ska varje år till alla fondandelsägare i samma förhållande dela ut minst tre fjärdedelar av räkenskapsperiodens vinst, med undantag för icke-realiserade värdeförändringar.

6 §
Investering av specialplaceringsfonders tillgångar

En specialplaceringsfonds tillgångar ska investeras utan obefogat dröjsmål. Om andelar i specialplaceringsfonden får erbjudas icke-professionella kunder ska AIF-förvaltaren vid investering av specialplaceringsfondens tillgångar sprida de risker som fondens investeringsverksamhet medför.

Om andelar i en specialplaceringsfond får erbjudas icke-professionella kunder, ska det i dess stadgar nämnas till vilka delar det vid investeringen av specialplaceringsfondens tillgångar avviks från bestämmelserna i 13 kap. i lagen om placeringsfonder samt hur specialplaceringsfondens tillgångar investeras.

En specialplaceringsfond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter ska iaktta vad som i 3 och 4 kap. i lagen om fastighetsfonder föreskrivs om investering av en fastighetsfonds tillgångar, kredittagning, värdering av egendom samt om fastighetsvärderare och fastighetsvärdering.

7 §
Värdeberäkning och inlösen av specialplaceringsfonder

En AIF-förvaltare ska beräkna fondandelsvärdet varje sådan dag som inlåningsbanker i allmänhet håller öppet (bankdag), med undantag för en specialplaceringsfond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter och fastighetsvärdepapper och vars värde ska beräknas och offentliggöras månatligen den sista bankdagen varje månad.

När en specialplaceringsfonds investeringsverksamhet förutsätter det kan det i specialplaceringsfondens stadgar avvikas från vad som föreskrivs i 1 mom. och i 10 kap. 1, 4 och 5 § i lagen om placeringsfonder. Om en specialplaceringsfonds stadgar innehåller ett undantag från rätten att lösa in fondandelar enligt 10 kap. 5 § i lagen om placeringsfonder, ska det i stadgarna anges på vilka villkor en fondandelsägare kan kräva inlösen av en fondandel när beslut har fattats om ändring av stadgarna eller överlåtelse av förvaltningen av specialplaceringsfonden eller fusionering eller delning av fonden.

8 §
Betalning av teckning av specialplaceringsfonder genom apport

Teckningspriset för en fondandel i en specialplaceringsfond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter och fastighetsvärdepapper kan också betalas med fastigheter eller fastighetsvärdepapper vars sammanlagda marknadsvärde motsvarar värdet av den fondandel som ges mot dem, om specialplaceringsfondens stadgar innehåller en bestämmelse om att en fondandel kan tecknas med rätt eller skyldighet att i specialplaceringsfonden mot andelen sätta in annan egendom än pengar (apportegendom). Teckningspriset för fondandelar i andra specialplaceringsfonder än ovannämnda specialplaceringsfonder som placerar sina tillgångar huvudsakligen i fastigheter och fastighetsvärdepapper kan genom apport betalas med sådana finansiella instrument som avses i 13 kap. i lagen om placeringsfonder. I fråga om sådana specialplaceringsfonder krävs det dessutom att det i stadgarna finns en bestämmelse om att varje fondandelsägare ska teckna fondandelar till ett belopp av minst 1 miljon euro.

Innan fondandelar tecknas ska det i fråga om apportegendomens värde och dess konsekvenser med tanke på fondandelsägarnas likställighet inhämtas en bedömning hos en i lagen om fastighetsfonder avsedd opartisk och utomstående fastighetsvärderare eller, om apportegendomen inte omfattar fastigheter eller fastighetsvärdepapper, ett utlåtande hos en CGR-revisor eller hos en revisionssammanslutning där den revisor som är ansvarig för utlåtandet ska vara en CGR-revisor.

21 kap.

Bestämmelser som gäller Finansinspektionen

4 §
Marknadsföring av AIF-fonder

Finansinspektionen ska efter att ha fått en i 12 kap. 1 § eller 19 kap. 3 § avsedd anmälan försäkra sig om att en AIF-förvaltare följer denna lag vid förvaltningen av en AIF-fond. Finansinspektionen ska inom 20 bankdagar efter att ha mottagit en fullständig anmälan underrätta AIF-förvaltaren om beslutet. Samtidigt ska Finansinspektionen underrätta den utländska EES-tillsynsmyndigheten i AIF-fondens hemmedlemsstat om saken.

Om Finansinspektionen inte anser sig ha fått tillräcklig information i de fall då den anmälan som avses i 1 mom. hänför sig till AIF-fonder som erbjuds icke-professionella kunder, ska Finansinspektionen meddela sitt negativa beslut i frågan inom 10 bankdagar från den dag då tilläggsuppgifterna tagits emot och senast inom 90 dagar från det att den anmälan som avses i 1 mom. tagits emot.

Finansinspektionen kan förbjuda att marknadsföring till icke-professionella kunder inleds, om den på grunder som anges närmare i beslutet anser att AIF-fonden inte uppfyller de villkor för marknadsföring som ställs i 13 kap.

Vad som i 2 och 3 mom. föreskrivs om Finansinspektionens rätt att förbjuda inledandet av marknadsföring av en AIF-fond tillämpas också på ändringsanmälan.

22 kap.

Påföljder, överklagande och rapportering om överträdelser

1 §
Ordningsavgift

Ordningsavgift påförs AIF-förvaltare som försummar att iaktta eller överträder följande bestämmelser som avses i 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen:

1) 12 kap. 6 § om skyldigheten att informera investerarna om finansiell hävstång och 7 § om skyldighet att iaktta informationen till investerarna om investering av tillgångar,

2) 16 a kap. 4 § om minimiantal fondandelsägare,

3) 16 a kap. 6 § om en specialplaceringsfonds investeringsverksamhet,

4) 17 kap. 1 § om gränser för finansiell hävstång och 3 § om informationsskyldighet vid användning av finansiell hävstång i betydande grad,

5) 18 kap. 1–6 § om anmälnings- och informationsskyldighet.


2 §
Påföljdsavgift

Påföljdsavgift påförs AIF-förvaltare som försummar att iaktta eller överträder följande bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen:

1) 4 kap. 5 § om skyldighet att anmäla väsentliga ändringar i förutsättningarna för auktorisation,

2) 6 kap. 2 § om minimikapital, 4 § om täckning av potentiella risker och 5 § om AIF-fonders ledning och tillförlitlighet,

3) 7 kap. 1 § om resurser, 2 § om rutiner för administration och kontroll, 4 § om utseende av förvaringsinstitut, 6 § om hantering av intressekonflikter och 7 § om ersättningssystem,

4) 8 kap. 1 § om organisering av riskhantering, 2 § om separation av riskhanteringsfunktionen, 3 § om riskhanteringsåtgärder och 6 § om hantering av likviditetsrisk,

5) 9 kap. 3 § om förfarande vid värdering,

6) 10 kap. 2 § om villkor för delegering av funktioner,

7) 11 kap. 1 § om bokslut och verksamhetsberättelse,

8) 12 kap. 3 § om osann och vilseledande marknadsföring, 4 § om skyldighet att informera investerare, 5 § om regelbunden informationsskyldighet och 8 § om kundkontroll,

9) 13 kap. 1 § 1 och 3 mom. om villkor för marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella kunder, 4 § om faktablad och 5 § om tilläggsinformation och språket i faktablad,

10) 16 a kap. 2 § om skyldigheten att använda benämningen specialplaceringsfond,

11) 18 kap. 7 § om tömning av bolag på tillgångar,

12) 20 kap. 4 § om förvaringsinstitut.

Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen och som vid försummelse eller överträdelse leder till att påföljdsavgift påförs förvaringsinstitut enligt denna lag är dessutom

1) 10 kap. 3 § om vidaredelegering av funktioner,

2) 14 kap. 2 § om hantering av intressekonflikter,

3) 15 kap. 2 § om förvaringsinstitutens förvaringsuppgifter, 3 § om förvaringsinstitutens övriga uppgifter, 5 § om delegering av förvaringsuppgifter och 6 § om förvaringsinstituts meddelande till Finansinspektionen.

Bestämmelser och beslut som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen är, utöver de som nämns i 1 och 2 mom. i denna paragraf, dessutom bestämmelserna i 7 kap. 9 § i denna lag om skyldigheten att anmäla förvärv och avyttring av aktier samt beslut enligt 32 a § i lagen om Finansinspektionen om förbud mot förvärv av ägarandelar och beslut enligt 32 c § i den lagen om begränsning av aktiebaserade rättigheter.

Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen och som vid försummelse eller överträdelse leder till att det påförs påföljdsavgift är, utöver vad som anges i 1–3 mom., för AIF-fondernas del bestämmelserna om information om transaktioner för värdepappersfinansiering och totalavkastningsswappar i artiklarna 13 och 14 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning.

Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen är också, utöver vad som föreskrivs i denna paragraf, närmare bestämmelser och föreskrifter samt bestämmelser i förordningar som antagits av kommissionen med stöd av AIFM-direktivet eller förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning, när bestämmelserna och föreskrifterna i fråga gäller de bestämmelser som avses i 1 mom. 1–9 och 11 punkten, 2 mom. 1 och 2 punkten och 4 mom. i denna paragraf.

För överträdelse av bestämmelser som avses ovan i 1 mom. 7 och 8 punkten kan påföljdsavgift påföras också EES-baserade AIF-förvaltare.

4 a §
Överklagande till följd av vissa EU-förordningar

Bestämmelser om överklagande av beslut som Finansinspektionen meddelat med stöd av förordningen om europeiska riskkapitalfonder och förordningen om europeiska fonder för socialt företagande finns i förvaltningsprocesslagen och i 73 § i lagen om Finansinspektionen.

Om ett i artikel 14 i förordningen om europeiska riskkapitalfonder avsett beslut om registrering av förvaltare eller ett i artikel 14 b i den förordningen avsett beslut om registrering av fonder, eller ett i artikel 15 i förordningen om europeiska fonder för socialt företagande avsett beslut om registrering av förvaltare eller ett i artikel 15 b i den förordningen avsett beslut om registrering av fonder, inte har meddelats inom föreskriven tid, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Finansinspektionen ska underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om beslutet har meddelats efter att besvär anförts. Bestämmelser i övrigt om anförande och behandling av besvär finns i förvaltningsprocesslagen.

5 §
AIF-brott

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) förvaltar en AIF-fond i strid med 3 kap. 1 §, 5 kap. 1 §, 19 kap. 1 § eller 20 kap. 1 §,

2) förvaltar en AIF-fond i strid med ett beslut om återkallande av verksamhetstillstånd enligt 26 § i lagen om Finansinspektionen eller i strid med ett beslut om begränsning av tillståndsenlig verksamhet enligt 27 § i den lagen,

3) marknadsför andelar i en AIF-fond till professionella eller icke-professionella kunder i strid med 19 kap. 3 § 2 mom., 19 kap. 4 § eller 20 kap. 2 §,

4) såsom firma eller annars i sin affärsverksamhet använder en benämning som avses i 3 kap. 4 § i strid med den paragrafen,

5) använder benämningen specialplaceringsfond i strid med 16 a kap. 2 § 1 mom., eller

6) bedriver verksamhet som förvaringsinstitut för AIF-fonder i strid med 14 kap. 1 § eller 3 § 1–3 mom.,

ska, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för AIF-brott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

Vad som i 28 kap. 2 § i lagen om placeringsfonder föreskrivs om övergångstider för stadgeändringar och granskning av värdeberäkningars riktighet tillämpas också på specialplaceringsfonder.

Registrerade AIF-förvaltare ska senast vid utgången av året efter ikraftträdandet av denna lag lämna en redogörelse till Finansinspektionen om tillförlitligheten hos betydande ägare och ledning som avses i 5 kap. 3 §.

RP 243/2018
EkUB 27/2018
RSv 221/2018
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1991 (32017R1991); EUT L 293, 10.11.2017, s. 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 (32017R1131) EUT L 169, 30.6.2017, s. 8
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 (32015R2365); EUT L 337, 23.12.2015, s. 1

Helsingfors den 22 februari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.