148/2019

Helsingfors den 24 januari 2019

Statsrådets förordning om ändring av 10 § i förordningen om statens tjänstekollektivavtal

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om statens tjänstekollektivavtal (1203/1987) 10 §, sådan den lyder i förordningarna 878/1992, 290/1993, 1027/1994, 374/2013 och 49/2016, som följer:

10 §
Arbetsgivartjänstemän

I andra än i 5 mom. nämnda fall ska arbetsgivartjänstemännen, på förordnande av statens förhandlingsmyndighet eller på förordnande som förvaltningsområdets förhandlingsmyndighet gett för egen del eller för förvaltning som lyder under den, företräda staten vid de i huvudavtalet om proceduren vid förhandlingar om statens tjänstekollektivavtal avsedda tjänstekollektivavtalsförhandlingarna samt vid beredningen av dessa. Dessutom ska de företräda staten vid i huvudavtalet om proceduren vid förhandlingar om statens tjänstekollektivavtal avsedda förhandlingar om frågor som gäller tillämpning och tolkning av tjänstekollektivavtal samt ärenden som gäller tjänstemännens arbetsfred. De ska även i övrigt verka som företrädare för arbetsgivaren.

Arbetsgivartjänstemän är de tjänstemän som utnämnts till en arbetsgivartjänst samt de tjänstemän som huvudsakligen sköter uppgifterna i en arbetsgivartjänst eller uppgifter enligt 3 mom. 5 punkten och som utnämnts till ett tjänsteförhållande i enlighet med 9 § 1 mom. statstjänstemannalagen.

Arbetsgivartjänster är

1) tjänsterna som avdelningschef samt motsvarande och högre tjänster vid ministerierna,

2) tjänsterna som biträdande avdelningschef vid allmänna avdelningen, administrativa avdelningen, organisationsavdelningen eller motsvarande avdelning vid ministerierna,

3) tjänsterna som överdirektör och avdelningschef samt motsvarande och högre tjänster vid de centrala ämbetsverken, med undantag av huvudstaben och Livsmedelsverket,

4) tjänsterna som biträdande avdelningschef vid allmänna avdelningen, administrativa avdelningen eller motsvarande avdelning eller någon annan motsvarande verksamhetsenhet vid de i 3 punkten avsedda centrala ämbetsverken,

5) även andra än i punkterna 1–4 avsedda tjänster som föredragande samt motsvarande och högre tjänster vid allmänna avdelningen, administrativa avdelningen, organisationsavdelningen eller administrativa byrån eller vid en enhet som sköter motsvarande uppgifter vid de ministerier och ämbetsverk som avses i de nämnda punkterna, om den huvudsakliga uppgiften för dessa tjänsteinnehavare är att sköta statens personaladministrationsärenden,

6) tjänsterna som chef vid övriga ämbetsverk och inrättningar, med undantag av domstolarna, de lokala åklagarämbetena, utsökningsverken, statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt, Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, Gränsbevakningsväsendet, försvarsmakten och statens läroanstalter,

7) tjänsterna som chef för distrikten inom distriktsförvaltningen.

Arbetsgivartjänster vid nedannämnda ämbetsverk och inrättningar är dessutom

1) statsrådets kansli: tjänsteman som förordnats till sektorchef som sköter personalärenden och tjänsteman som förordnats till chef för personalenheten,

2) justitiekanslersämbetet: biträdande justitiekansler, kanslichef, referendarieråd som avdelningschef samt sakkunnig i resurshantering,

3) utrikesministeriet: tjänsteman som förordnats till avdelningschef eller motsvarande uppgift, tjänsteman som förordnats till personaldirektör, personalplaneringschef eller chef för personaltjänster samt tjänsteman som sköter personalförvaltningsärenden,

4) utrikesrepresentationen: tjänsteman som förordnats till chef för en beskickning,

5) justitieministeriet: biträdande avdelningschef för justitieförvaltningsavdelningen och regeringsråd som är chef för rättshjälps- och utsökningsenheten eller domstolsenheten vid den avdelningen samt planeringschef, biträdande avdelningschef vid lagberedningsavdelningen som ansvarar för beredningen av privaträtt, biträdande avdelningschef vid kriminalpolitiska avdelningen, regeringsråd som ansvarar för allmän förvaltning och personaladministration samt regeringssekreterare som arbetar i dessa uppgifter,

6) de högsta domstolarna: kanslichef,

7) hovrätterna: president och kanslichef,

8) förvaltningsdomstolarna: överdomare vid en förvaltningsdomstol,

9) specialdomstolarna: president i arbetsdomstolen, överdomare och kanslichef vid marknadsdomstolen samt överdomare och kanslichef vid försäkringsdomstolen,

10) tingsrätterna: lagman som är chef för ämbetsverket samt förvaltningsdirektör, förvaltningschef och sekreterare,

11) Riksåklagarämbetet: biträdande riksåklagare, statsåklagare som är chef för förvaltningsenheten, statsåklagare som sköter personalfrågor och jurist vid förvaltningsenheten,

12) statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt: direktör för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet,

13) utsökningsverken: ledande häradsfogde vid utsökningsverket i Helsingfors,

14) Brottspåföljdsmyndigheten: förvaltningsdirektör och utvecklingsdirektör för centralförvaltningsenheten, regiondirektör för en brottspåföljdsregion, personalchef, direktör för ett bedömningscentrum, fängelsedirektör, direktör för byrån för samhällspåföljder, verkställighetsdirektör vid den riksomfattande verkställighetsenheten och direktör för Brottspåföljdsområdets utbildningscentral,

15) inrikesministeriet: förvaltningsdirektör, ekonomidirektör samt enhetschef som sköter administrativa ärenden vid polisavdelningen, räddningsavdelningen och migrationsavdelningen,

16) Migrationsverket: biträdande chef och personaldirektör,

17) Polisstyrelsen: polisdirektör, personalchef, förhandlingschef samt överinspektör eller annan motsvarande tjänsteman som sköter personalärenden,

18) polisinrättningarna: polischef samt biträdande polischef som sköter personalärenden,

19) centralkriminalpolisen: biträdande chef,

20) skyddspolisen: biträdande chef,

21) Polisyrkeshögskolan: rektor,

22) räddningsväsendet: rektor och förvaltningsdirektör vid Räddningsinstitutet,

23) Gränsbevakningsväsendet: chef för Gränsbevakningsväsendet, biträdande chef och regeringsråd vid Gränsbevakningsväsendet, officer som sköter uppgiften som avdelningschef vid staben för Gränsbevakningsväsendet eller som biträdande avdelningschef vid personalavdelningen, tekniska avdelningen eller gräns- och sjöavdelningen eller som kommendör för en bevakningssektion, chef för Gräns- och sjöbevakningsskolan eller kommendör för en bevakningsflygdivision samt förhandlingschef, chef för enheten för anställningsärenden, överinspektör och officer som sköter ärenden som gäller anställningsförhållanden vid personalavdelningen,

24) Försvarsmakten: kommendören för försvarsmakten, chefen för huvudstaben, general, amiral, försvarsmaktens assessor, officer förordnad att sköta uppgiften som personalchef för armén, marinen och flygvapnet, officer förordnad att sköta uppgiften som kommendör för ett truppförband, tjänsteman förordnad att sköta uppgiften som direktör eller chef för en militär inrättning eller en motsvarande administrativ enhet samt officer förordnad att sköta uppgiften som avdelningschef eller biträdande avdelningschef för huvudstabens personalavdelning, och byråchef, militärjurist och överinspektör vid den avdelningen,

25) finansministeriet: biträdande avdelningschef och motsvarande tjänster, tjänsteman som sköter ärenden som gäller anställningsförhållanden vid regionförvaltningsverken och magistraterna, tjänstemän som sköter personalärenden inom utvecklings- och förvaltningsfunktionen, tjänstemän inom statens arbetsgivarverksamhet och tjänsteman som ansvarar för kommunikationen i fråga om statens arbetsgivarverksamhet,

26) Statens ekonomiska forskningscentral: forskningsdirektör, förvaltningsdirektör och jurist som sköter personalärenden,

27) Statskontoret: divisionschef och enhetschef som är direkt underställd generaldirektören,

28) Skatteförvaltningen: tjänsten som chef för en enhet eller verksamhetsenhet samt de tjänster vid förvaltningsenheten vars innehavare har som sin huvudsakliga uppgift att delta i avtalsförhandlingarna om tjänstekollektivavtalen för ett ämbetsverk, bereda dessa avtal eller ge anvisningar för tillämpningen av tjänstekollektivavtalen vid ämbetsverket,

29) Tullen: direktör för informationsförvaltningen, ekonomidirektör, direktör för laboratoriet, personalchef, chefer för förvaltningstjänster, tullöverinspektör och jurist vid förvaltningsavdelningen som deltar i avtalsförhandlingar om tjänste- och arbetskollektivavtal för ett ämbetsverk,

30) Statistikcentralen: tjänsterna som direktör för verksamhetsenheterna, administrativ chef och jurist som ansvarar för personalärenden,

31) Befolkningsregistercentralen: tjänsteman som är direktör för förvaltningsenheten och tjänsteman som svarar för personalärenden,

32) regionförvaltningsverken och Statens ämbetsverk på Åland: direktör för ett ansvarsområde, chef för enheten för styrning och utveckling av magistraterna, enhetschefer inom ansvarsområdet för regionförvaltningsverkens förvaltnings- och utvecklingstjänster och direktör för den svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland samt förvaltningsdirektör och tjänsteman som sköter personalchefens uppgifter vid Statens ämbetsverk på Åland,

33) Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning: direktör för ett resultatområde som är direkt underställt verkställande direktören samt personalchef,

34) undervisnings- och kulturministeriet: tjänsteman som behandlar personaladministrations- och tjänstekollektivavtalsärenden vid kultur- och konstpolitiska avdelningen,

35) Riksarkivet: direktörer för serviceområdena och personalchef,

36) Finlands Akademi: överdirektör, forskning och överdirektör, förvaltning samt chef för förvaltningsenheten,

37) Centret för konstfrämjande: förvaltningsdirektör,

38) Museiverket: avdelningsföreståndare, överdirektör, förvaltningsdirektör, utvecklingsdirektör och personalchef,

39) förvaltningsnämnden för Sveaborg: förvaltningsdirektör,

40) Nationella audiovisuella institutet: förvaltningsdirektör,

41) Biblioteket för Synskadade Celia: ekonomi- och förvaltningsdirektör,

42) Institutet för de inhemska språken: förvaltningschef och planeringschef,

43) Besvärsnämnden för studiestöd: ordförande,

44) Livsmedelsverket: linjechef, chef för en verksamhetshelhet, personaldirektör och tjänsteman som föredrar personalärenden,

45) Lantmäteriverket: direktör för centralförvaltningen, direktör för avdelningen tjänster för geodatainfrastrukturen, forskningsdirektör, direktör för resultatenheten och jurist med ansvar för personalfrågor,

46) Naturresursinstitutet: enhetsdirektörer som är direkt underställda generaldirektören, samarbetsdirektör, personalchef samt jurist som behandlar personalärenden och ärenden som gäller anställningsförhållanden,

47) kommunikationsministeriet: tjänsteman som förordnats till direktör för en enhet och kommunikationsdirektör,

48) Meteorologiska institutet: direktör, förvaltningschef och chef för personalenheten,

49) närings-, trafik- och miljöcentralerna: direktör för ett ansvarsområde,

50) närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter: direktör och personaldirektör,

51) Säkerhets- och kemikalieverket: direktör,

52) Geologiska forskningscentralen: direktör som ansvarar för den operativa verksamheten, direktör som ansvarar för personalärenden, direktör som ansvarar för den vetenskapliga forskningen och personalchef,

53) Innovationsfinansieringsverket Business Finland: direktör som ansvarar för administrativa ärenden, chef för enheten som ansvarar för juridiska och administrativa tjänster och chef som sköter anställningsfrågor,

54) Energimyndigheten: administrativ direktör,

55) social- och hälsovårdsministeriet: personalplanerare vid förvaltningsenheten samt chef för den resultatgrupp vid avdelningen för arbete och jämställdhet som svarar för regionförvaltningsverkens ansvarsområde för arbetarskyddet,

56) Besvärsnämnden för social trygghet: tjänsteman som tjänstgör som direktör och förvaltningschef,

57) Strålsäkerhetscentralen: direktör, biträdande direktör, personalchef och chef för juridiska ärenden,

58) Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet: direktör och personaldirektör,

59) Institutet för hälsa och välfärd: överdirektör, förvaltningsdirektör, informationsdirektör, avdelningsdirektör, personalchef samt jurist som sköter personalärenden,

60) Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården: direktör, förvaltningsdirektör och personalchef,

61) arbetsrådet: sekreterare med högre lön,

62) miljöministeriet: chef för ett resultatområde,

63) Finlands miljöcentral: chef för en verksamhetsenhet som är direkt underställd generaldirektören, servicedirektör, forskningsdirektör, personalchef och jurist inom förvaltningstjänsterna som sköter personalfrågor,

64) Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet: direktör, förvaltningschef och tjänsteman som svarar för personalärenden.

De i 1 a § nämnda affärsverkens arbetsgivartjänster, vars innehavare det åligger att företräda arbetsgivaren, är verkställande direktör, vice verkställande direktör, direktör, förvaltningsdirektör och de tjänster vid verkets enhet för personalärenden vars innehavare behandlar anställningsfrågor.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019.

Helsingfors den 24 januari 2019

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Konsultativ tjänsteman
Ulla Westermarck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.