141/2019

Helsingfors den 24 januari 2019

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöskydd

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014) en ny 44 a § som följer:

44 a §
Ordnande av den i direktivet om nationella utsläppstak avsedda övervakningen av effekterna på ekosystem

Vid genomförandet av den i 143 § 3 mom. i miljöskyddslagen avsedda övervakningen av luftföroreningarnas effekter på ekosystem enligt artikel 9 i direktivet om nationella utsläppstak ska övervakningsplatsernas läge väljas så att sötvattenshabitat, naturliga livsmiljöer, delvis naturliga livsmiljöer och typer av skogsekosystem finns representerade i övervakningsnätverket. Övervakningen ska vara kostnadseffektiv och riskbaserad.

Vid övervakningen ska utnyttjas

1) redan befintliga övervakningsnätverk som hänför sig till annan EU-lagstiftning och till internationella överenskommelser samt uppgifter som fås via dessa, och

2) övervakningsindikatorerna i bilaga V till direktivet om nationella utsläppstak.

Finlands miljöcentral ska se till att uppgifterna om övervakningsplatsernas läge, de övervakningsindikatorer som använts samt övervakningsuppgifterna rapporteras till kommissionen och till Europeiska miljöbyrån på det sätt som anges i artikel 10.4 i direktivet om nationella utsläppstak. Dessutom ska Finlands miljöcentral publicera dessa uppgifter genom ett allmänt datanät.


Denna förordning träder i kraft den 28 januari 2019.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 (32016L2284); EUT nr L 344, 17.12.2016, s. 1

Helsingfors den 24 januari 2019

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Lagstiftningsråd
Katariina Haavanlammi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.