140/2019

Helsingfors den 17 januari 2019

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om godkännande av fordon

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till statsrådets förordning om godkännande av fordon (1244/2002) en ny 18 g §, som följer:

18 g §
Påvisande av överensstämmelse med kraven vid enskilt godkännande

Utöver det som föreskrivs i 50 e § 1 mom. i fordonslagen kan i fråga om de tekniska kraven komponenters, systems och separata tekniska enheters överensstämmelse med kraven vid enskilt godkännande påvisas

1) genom kontroller, mätningar, kalkyler och utredningar som utförs av den som beviljar enskilt godkännande, om konstaterandet av överensstämmelse med kraven inte förutsätter andra verktyg än sådana som allmänt används av dem som beviljar enskilt godkännande eller annan yrkesskicklighet än den som krävs för beviljande av enskilt godkännande,

2) genom mätningar, kalkyler eller tester som utförs av den som tillverkar komponenter, system eller separata tekniska enheter och som baserar sig på förfaranden som används allmänt i de fall som avses i 1 punkten samt genom tillverkarens mätningar, kalkyler eller tester när dessa är allmänt godkända i EES-stater som sätt att påvisa överensstämmelse med kraven eller när den som beviljar enskilt godkännande kan förvissa sig om att komponenterna, systemen och de separata tekniska enheterna överensstämmer med kraven utifrån de dokument som tillverkaren lämnat,

3) genom någon annan än i 50 e § 1 mom. i fordonslagen avsedd godkännandemärkning i allmänt internationellt bruk som fästs på komponenter, system eller separata tekniska enheter, när man av godkännandemärkningen kan sluta sig till att komponenterna, systemen eller de separata tekniska enheterna motsvarar de tekniska krav som ställs på dem,

4) på basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för en godkänd sakkunnig

a) i de fall som avses i 1–3-punkten, eller

b) när en utredning som avses i 5 punkten inte kan inhämtas till skäliga kostnader och lämnandet av utredningen inte anses förutsätta sådan kompetens som krävs av de tekniska tjänster som avses i 5 punkten,

5) på basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för den tekniska tjänst som anmälts av en EES-stat eller en stat som tillämpar E-reglementet

a) i de fall som avses i 1–4 punkten, eller

b) när typgodkännande och de i 36 § 1 mom. i fordonslagen avsedda kontroller, mätningar, tester eller kalkyler som utförs av en utsedd teknisk tjänst inte krävs.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019.

Helsingfors den 17 januari 2019

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsdirektör
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.