130/2019

Helsingfors den 18 januari 2019

Lag om ändring av fordonslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fordonslagen (1090/2002) 3 § 2 punkten, 10 § 1 mom. och 25 § 1 mom. 12 punkten,

sådana de lyder, 3 § 2 punkten i lag 942/2018, 10 § 1 mom. i lag 507/2017 och 25 § 1 mom. 12 punkten i lag 1042/2014, samt

fogas till lagen en ny 14 b § som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


2) motordrivet fordon ett fordon som drivs med maskinkraft; motordrivna fordon är bilar, mopeder, motorcyklar, tre- och fyrhjuliga fordon i kategori L, traktorer, lätta bilar, motorredskap och terrängfordon,


10 §
Bil

Fordon i kategori M och N (bil) är ett för person- eller godstransport eller för en bestämd specialuppgift tillverkat motordrivet fordon som har minst fyra hjul eller band och vars största konstruktiva hastighet är högre än 25 km/h. Som fordon i kategori M och N betraktas dock inte ett fyrhjuligt fordon som med stöd av 11 § anses höra till kategori L, som med stöd av 14 § betraktas som traktor, som med stöd av 14 b § betraktas som lätt bil, som med stöd av 15 § betraktas som motorredskap eller som med stöd av 16 § betraktas som terrängfordon.


14 b §
Lätta bilar

En lätt bil är ett i 14 § 1 mom. 1 punkten avsett fordon i kategori T1

1) vars högsta konstruktiva hastighet har begränsats till 60 kilometer i timmen,

2) som ändrats från ett fordon i kategori M1 som tidigare tagits i bruk i Finland,

3) i fråga om vilket det har gått högst 10 år från utgången av det första ibruktagningsåret, dock så att det första ibruktagandet skett den 1 januari 2015 eller därefter, och

4) vars vikt i olastat och körklart skick är högst 1 500 kg eller, i det fall att fordonets drivkraft är el, högst 1 800 kg.

25 §
Fordons konstruktion, manöverorgan och utrustning

För att tryggt kunna användas i trafik ska


12) motordrivna fordon ha en hastighetsmätare samt lätta bilar och fordon i kategorierna M2, M3, N2 och N3 en hastighetsbegränsare,Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 173/2018
KoUB 33/2018
RSv 191/2018

Helsingfors den 18 januari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.