129/2019

Helsingfors den 18 januari 2019

Lag om ändring av socialvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till socialvårdslagen (1301/2014) en ny 60 a och en ny 60 b § som följer:

60 a §
Statens utbildningsersättning till universitet

De universitet som anordnar specialiseringsutbildning inom socialt arbete kan betalas ersättning av statsmedel för kostnader som orsakas av utbildningen. Ersättningen baserar sig på antalet yrkesutbildade personer inom socialvården som genomgått utbildningen.

Varje universitet som ger utbildning i socialt arbete ska kalenderårsvis meddela social- och hälsovårdsministeriet antalet studerande som genomgått specialiseringsutbildning i socialt arbete.

Bestämmelser om storleken på den ersättning som betalas för specialiseringsutbildning vid universitet för utbildade personer inom socialvården, grunderna för ersättningen och övriga förfaranden i samband med sökande och betalning av ersättning utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

60 b §
Betalning av utbildningsersättning

Regionförvaltningsverket betalar halvårsvis på ansökan ut statlig ersättning till de universitet som ordnar specialiseringsutbildning inom socialt arbete. I fråga om det första halvåret ska ersättning sökas senast den 30 september samma år och i fråga om det andra halvåret senast den 31 mars följande år. Regionförvaltningsverket ska avgöra en ansökan om ersättning som lämnats in inom föreskriven tid under det kalenderår då ansökan har inkommit.

I övrigt iakttas i fråga om betalning av ersättning, förfarandet i övrigt och ändringssökande i tillämpliga delar vad som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001).


Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

Lagen tillämpas på ersättande av utbildningskostnaderna för socialarbetare som får specialkompetens efter den 1 januari 2019.

RP 203/2018
ShUB 15/2018
RSv 158/2018

Helsingfors den 18 januari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.