116/2019

Helsingfors den 17 januari 2019

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeshögskolor

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om yrkeshögskolor (1129/2014) 12–14 §, sådana de lyder i förordning 813/2016, som följer:

12 §
Den interna fördelningen av finansieringsgrunderna

Av den basfinansiering som avses i 43 § 3 mom. i yrkeshögskolelagen bestäms 95 procent på basis av verksamhetens kvalitet, genomslagskraft och omfattning och 5 procent på basis av övriga utbildningspolitiska samt forsknings- och utvecklingspolitiska mål (strategibaserad finansiering).

Den andel av finansieringen som bestäms på basis av verksamhetens kvalitet, genomslagskraft och omfattning fördelar sig på en finansieringsandel som bestäms på basis av utbildningen och omfattar 76 procent av basfinansieringen och en finansieringsandel som bestäms på basis av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten och omfattar 19 procent av basfinansieringen.

13 §
Finansieringsgrunderna för utbildningen samt för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten

Den finansieringsandel som bestäms på basis av utbildningen grundar sig på antalet avlagda yrkeshögskoleexamina, avlagda studier i yrkespedagogisk lärarutbildning och studiepoäng, sysselsättningen bland och karriäruppföljningen i fråga om personer som utexaminerats från yrkeshögskolan samt studeranderesponsen.

Den finansieringsandel som bestäms på basis av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet grundar sig på antalet publikationer och avlagda högre yrkeshögskoleexamina samt på den externa finansieringen av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten.

14 §
Finansieringsgrunderna för strategibaserad finansiering

Den strategibaserade finansieringsandelen fördelar sig på en andel som stöder yrkeshögskolans strategi och förnyelse och en andel som stöder statsrådets högskole- och forskningspolitiska mål.

Den andel som stöder yrkeshögskolans strategi och förnyelse grundar sig på respektive yrkeshögskolas strategiarbete och de viktigaste prioriteringarna och styrkorna inom strategiarbetet samt på yrkeshögskolans profilering. Undervisnings- och kulturministeriet och yrkeshögskolorna avtalar om åtgärder för genomförande av yrkeshögskolornas strategier och om uppföljningen av dessa åtgärder samt om den strategibaserade finansieringsandelen som stöder dem.

Den andel som stöder statsrådets högskole- och forskningspolitiska mål grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets program som främjar de målen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Förordningen tillämpas första gången på basfinansiering som beviljas yrkeshögskolor för 2021.

Helsingfors den 17 januari 2019

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Matti Sillanmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.