106/2019

Helsingfors den 17 januari 2019

Statsrådets förordning om nordligt stöd 2019

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Som nordligt stöd enligt 6 § 2  punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), nedan stödlagen, betalas för 2019 stöd för växtproduktion, produktionskopplade stöd för husdjursskötsel, från produktionen frikopplade stöd för svin- och fjäderfähushållning, nedan från produktionen frikopplat stöd, stöd för växthusproduktion och lagringsstöd så som föreskrivs i denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) stödenhetskoefficient den andel av den till stöd berättigande och i stödansökan avsedda stödenhetskvantitet som det betalas stöd för,

2) stödenhetskvantitet som berättigar till stöd den areal, de produktionsmängder, det antal djur och det antal djurenheter som ansökan avser och som godkänts efter tillsynspåföljder,

3) stödenhetskvantitet som ligger till grund för betalning den areal, de produktionsmängder, det antal djur och det antal djurenheter som fås genom att den stödenhetskvantitet som berättigar till stöd multipliceras med stödenhetskoefficienten,

4) stödförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009,

5) trädgårdsland odlingsareal där trädgårdsväxter eller potatis odlas för eget bruk,

6) blandsäd ett växtbestånd som består enbart av stråsäd,

7) blandat växtbestånd ett blandat växtbestånd som består av säd och i artikel 52 i stödförordningen avsedda proteingrödor, där jordbruksskiftet har besåtts med en utsädesblandning av proteingrödor och spannmål så att minst 50 procent räknat i kilogram av den sammanlagda mängden utsäde av proteingrödor och spannmål utgörs av spannmålsutsäde,

8) grönfodersäd ett rent spannmålsbestånd som skördas innan spannmålsskörden mognat,

9) foderspannmål foderkorn, havre, rågvete, blandsäd, blandat växtbestånd och grönfodersäd,

10) proteinväxtbestånd ett blandat växtbestånd som består av säd och i artikel 52 i stödförordningen avsedda proteingrödor, där jordbruksskiftet har besåtts med en utsädesblandning av proteingrödor och spannmål så att över 50 procent räknat i kilogram av den sammanlagda mängden utsäde av proteingrödor och spannmål utgörs av utsäde av proteingrödor,

11) jordbruksgrödor spannmål, höstraps, höstrybs, vårraps, vårrybs, solrosor, oljedådra (Camelina sativa), proteingrödor, proteinväxtbestånd, oljelin, spånadslin samt sådana hampsorter som avses i artikel 32 punkt 6 i stödförordningen,

12) produktionsperiod en tolvmånadersperiod som inleds den 1 januari 2019,

13) sökandens familjemedlem sökandens make och sökandens eget barn som den 31 december 2018 var yngre än 18 år,

14) nötkreatursregister ett register enligt artikel 3.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 samt enligt 2 kap. i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010),

15) får- och getregister ett register enligt rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG samt ett register enligt 2 kap. i lagen om ett system för identifiering av djur,

16) svinregister det register för identifiering av svin som avses i en förordning som utfärdats av jord- och skogsbruksministeriet med stöd av lagen om ett system för identifiering av djur,

17) djurgrupp en grupp av djur där samtliga är antingen dikor, dikokvigor som är minst åtta månader och högst två år gamla, dikokvigor som är över två år gamla, tjurar och stutar som är minst sex månader men under 20 månader gamla, slaktade kvigor, slaktade tjurar och stutar, tackor som är minst ett år gamla eller hongetter som är minst ett år gamla,

18) diko ett sådant nötkreatur av köttras eller sådant nötkreatur som är framavlat genom korsning med en köttras och är av köttras till minst 50 procent som har kalvat minst en gång, som används enbart till produktion av kalvar och vars kalvar föds upp för köttproduktion eller för att utöka dikoproduktionen och som i nötkreatursregistret har antecknats som diko,

19) dikokviga ett minst åtta månader och högst fyra år gammalt nötkreatur som inte har kalvat och som uppfyller kraven enligt 19 punkten på ras och användning,

20) slaktad kviga ett högst fyra år gammalt nötkreatur av honkön som inte har fått avkomma,

21) direktförsäljning av mjölk en producents försäljning eller överföring av mjölk direkt till konsumenten samt en producents försäljning eller överföring av andra mjölkprodukter.

3 §
Allmänna grunder för bestämmande av stöd

Stöden betalas differentierade enligt område i enlighet med områdesindelningen i statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård (5/2015), nedan stödområdesförordningen.

Nordligt stöd kan beviljas högst för den andel som fås av den stödenhetskvantitet som berättigar till stöd genom att stödenhetskvantiteten multiplicerats med stödenhetskoefficienten. Om inte något annat föreskrivs i denna förordning är stödenhetskoefficienten 1,00.

Nordligt stöd kan betalas högst till de maximibelopp som anges i bilagan. Om den utifrån de godtagbara ansökningarna beräknade stödenhetskvantitet som ligger till grund för betalning eller stödbeloppet överskrider maximibeloppen, kan stödenhetskoefficienten och nivån på enhetsstödet ändras.

2 kap.

Stöd för växtproduktion

4 §
Bestämmande av stöd för växtproduktion

Stöd för varje enskilt jordbruksskifte betalas bara en gång, även om det på skiftet odlas flera stödberättigande grödor efter varandra under samma vegetationsperiod. Minimiarealen för ett jordbruksskifte som berättigar till stöd är fem ar.

Stöd för växtproduktion betalas inte för arealer som har uppgetts som trädgårdsland.

Nordligt hektarstöd, allmänt hektarstöd och stöd till unga odlare betalas inte om inte åkerarealen utgör en sådan ersättningsberättigande areal som är en förutsättning för kompensationsersättning enligt 6 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014).

5 §
Det nordliga hektarstödets belopp

För odling på åker som under vegetationsperioden 2019 används till produktion som avses nedan beviljas det nordligt hektarstöd till högst följande belopp:

Stödområdena C1 och C2 samt C2 norr och skärgårdsområdena inom stödområdena C euro/ha
Råg 75
Sockerbeta 150
Stärkelsepotatis 150
Stödområdena C1, C2, C2 norr, C3 och C4 euro/ha
Frilandsgrönsaker 400
Stödområdena C1 och C2 euro/ha
Proteinväxtbestånd 45

För odling av frilandsgrönsaker kan det beviljas stöd om grönsakerna är avsedda att användas som människoföda och skörden bärgas. För odling av ärter på friland kan det beviljas stöd om det är fråga om spritärter, spritmärgärter, sockerärter eller brytärter, vilka hör till trädgårdsärterna och skördas omogna.

Om på grund av väderförhållandena, skadedjur eller växtsjukdom skörden kan inte bärgas, kan det anses att skiftet berättigar till stöd om det vid övervakningen kan konstateras att skiftet odlas enligt normal god jordbrukarsed.

För odling av jordbruksgrödor, frånsett vete, maltkorn, råg, proteinväxtbestånd och foderspannmål, beviljas stöd till högst följande belopp:

Stödområde C1 och C2 euro/ha
Jordbruksgrödor 75
6 §
Allmänt hektarstöd

För odling på åkerareal under vegetationsperioden 2019 odlas med jordbruksgrödor, trädgårdsväxter eller åkerenergigrödor beviljas det allmänt hektarstöd till högst följande belopp:

Stödområde euro/ha
C2 10
C2 norr och skärgårdsområdena inom stödområdena C 20
C3 30
C4 55

Allmänt hektarstöd betalas inte för åkerarealer som uppgetts som trädgårdsland, icke odlad åker som sköts, skyddszonsvall, skyddsremsa, skyddszon, naturbete eller naturäng och inte heller för växthusarealer.

I stödområdena C3 och C4 betalas det inte allmänt hektarstöd för den areal som använts för odling av vete, maltkorn eller växter som avses i 5 §, om det inte är fråga om odling av frilandsgrönsaker.

7 §
Stöd till unga odlare

I stöd till unga odlare i stödområdena C1, C2, C2 norr och skärgårdsområdena inom stödområdena C, C3 och C4 beviljas det högst 50 euro per hektar för åkerareal som under vegetationsperioden 2019 odlas med jordbruksgrödor, trädgårdsväxter eller åkerenergigrödor.

Stöd till unga odlare betalas inte för åkerarealer som uppgetts som trädgårdsland, icke odlad åker som sköts, skyddszonsvall, skyddsremsa, skyddszon eller som naturbete och naturäng och inte heller för växthusarealer.

8 §
Miljövillkor

Bestämmelser om villkor som gäller miljövård och som ska iakttas av den som ansöker om stöd finns i 4 och 11 §, 12 § 3 mom. och 13–15 § i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren (4/2015).

3 kap.

Produktionskopplade stöd för husdjursskötsel

9 §
Produktionsstöd för mjölk

För produktion av mjölk som sökanden 2019 sålt för att marknadsföras och som godkänts för detta ändamål eller för produktion av mjölk för direktförsäljning kan produktionsstöd för mjölk beviljas till högst följande belopp:

Stödområde 1.1.–31.3. cent/liter 1.4.–31.12. cent/liter
C1 7,8 7,3
C2 8,5 8,0
C2 norr och skärgårdsområdena inom stödområdena C 9,5 9,0
C3 delområde P1 12,5 12,0
C3 delområde P2 14,2 13,7
C3 delområdena P3 och P4 16,8 16,3
C4 delområde P4 21,5 21,0
C4 delområde P5 30,7 30,2

Produktionsstöd för mjölk betalas enligt mejeriets månatliga produktionsuppgifter eller den kvantitet direktsåld mjölk som jordbrukaren har angett.

Produktionsstöd för mjölk kan under den produktionsperiod som inleds den 1 januari 2019 beviljas för högst följande antal liter per sökande:

Stödområde miljoner liter
C1 3,5
C2 3,5
C2 norr och skärgårdsområdena inom stödområdena C 3,0
C3 delområde P1 2,5
C3 delområde P2 2,0
C3 delområdena P3 och P4 2,0
C4 delområde P4 1,5
C4 delområde P5 1,0

Nordligt stöd kan beviljas utifrån mängden mjölk till ett belopp av sammanlagt högst 163,2 miljoner euro. Om det stödbelopp som beräknas utifrån den mjölkmängd som berättigar till stöd överskrider det nämnda maximibeloppet, sänks stödet per enhet i motsvarande grad.

10 §
Stöd som beviljas per djurenhet

Husdjursstöd per djurenhet beviljas utifrån antalet husdjur som varit i sökandens eller sökandens familjemedlems besittning vid tidpunkten för bestämmande av stödet. För att stöd per djurenhet ska beviljas krävs det att det har förts bok över djuren. Stödet bestäms enligt antalet djurenheter under en bestämd period.

När det gäller andra djur än slaktade kvigor och slaktade tjurar och stutar ska djurantalet omräknas till djurenheter i enlighet med vad som föreskrivs i statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket (45/2015).

När ett djur lämnar gården för slakt i ett slakteri, betalas stödet för djuret på basis av det antal djurenheter som beräknats enligt 2 mom. fram till det datum för avlägsnande av djuret från gården som anmälts till får- och getregister eller nötkreatursregister eller fram till den dag som föregår slaktdagen och som slakteriet meddelat, beroende på vilken av dessa tidpunkter som infaller först.

Stöd beviljas till högst följande belopp per djurenhet:

Stödområde / stöd i euro C1 C2 C2 norr och skärgårdsområdena inom stödområdena C C3 delområdena P1 och P2 C3 delområdena P3 och P4 C4 delområde P4 C4 delområde P5
Dikor och dikokvigor 322 322 398 473 473 658 658
Tjurar och stutar (6 mån.–under 20 mån.) 567 567 667 742 742 1 087 1 087
Tackor 370 376 433 575 636 794 794
Hongetter 768 787 828 1 070 1 149 1 288 1 493
11 §
Förutsättningar för beviljande av stöd för tackor och hongetter

För beviljande av stöd för tackor krävs att tackorna utgör minst 4,0 djurenheter som berättigar till stöd. 

Det antal lamm som fötts under 2019 utgör det maximala antalet tackor som berättigar till stöd. Till sökande som har börjat hålla tackor under stödåret 2019, kan stödet beviljas utifrån antalet tackor. Sökanden anses ha börjat hålla tackor vid den tidpunkt sökanden blivit skyldig att registrera sig som djurhållare i registret enligt rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG samt 2 kap. i lagen om ett system för identifiering av djur.

För beviljande av fullt stöd för hongetter krävs att

1) hongetterna utgör minst fyra djurenheter som berättigar till stöd, 

2) hongetterna har en mjölkproduktion på minst 400 liter per honget 2019.

12 §
Stöd för slaktade kvigor, tjurar och stutar

För kvigor, tjurar och stutar som slaktats 2019 beviljas stöd till högst följande belopp:

Kvigor
Stödområde euro/djurenhet
C1 507
C2 507
C2 norr och skärgårdsområdena inom stödområdena C 612
C3 682
C4 807

En slaktad kviga motsvarar 0,6 djurenheter.

Tjurar och stutar
Stödområde euro/slaktat djur
C3 delområdena P1 och P2 131
C3 delområdena P3 och P4 182
C4 delområde P4 182
C4 delområde P5 333

Stöd beviljas inte för slaktade kvigor för vilka det har betalats sådant stöd för dikor och dikokvigor som avses i 10 §.

13 §
Rätten till stöd för slaktade djur

En förutsättning för att det ska beviljas stöd för slaktade djur är att

1) det har förts bok över djuren och datum för avlägsnande av djuret från gården till slakteriet har meddelats till nötkreatursregistret,

2) djuret har slaktats i ett av Livsmedelsverket godkänt slakteri eller i ett av ett regionförvaltningsverk godkänt renslakteri och slaktuppgifterna har rapporterats till nötkreatursregistret,

3) slaktkroppen vid köttbesiktningen har konstaterats vara tjänlig som livsmedel,

4) slaktvikten är minst 170 kilo för kvigor och minst 220 kilo för tjurar eller stutar,

5) sökanden eller sökandens familjemedlem har haft kvigan, tjuren eller stuten i sin besittning oavbrutet minst 60 dygn under de 90 sista dygnen före slakten av djuret; besittningstiden räknas fram till den dag som anmälts för avlägsnande av djuret från gården eller fram till den dag som föregår slaktdagen och som slakteriet meddelat, beroende på vilken av dessa tidpunkter som infaller först.

Stöd betalas inte för en kropp som helt kasserats i samband med slaktningen. Om kroppen av en kviga, en tjur eller en stut har kasserats delvis betalas stöd för kroppen, förutsatt att dess totala vikt, den kasserade delen inberäknad, är minst den som anges i 1 mom. 4 punkten.

Om kroppen, på grund av att slakteriet har begått ett fel vid slaktningen, har kasserats så att det till producenten har betalats en slaktdjurslikvid, kan det betalas stöd för kroppen. Om ett djur dör under transporten eller i slakteriets ladugård, betalas det inget stöd för djuret.

14 §
Bestämmande av vissa husdjursstöd

Stödet för slaktade kvigor, tjurar och stutar bestäms utifrån det antal djur som varit i sökandens eller sökandens familjemedlems besittning och som har slaktats 2019.

Om hongetterna producerar mindre mjölk än vad som anges i 11 § 3 mom. 2 punkten, fås antalet hongetter som berättigar till stöd genom att mängden producerad mjölk divideras med den mängd som en honget i medeltal ska producera.

15 §
Användning av sedvanligt djurantal som grund för beviljande av stöd

I den situation som avses i 10 § 5 mom. i stödlagen kan som sedvanligt djurantal betraktas det djurantal som lades till grund för stödet det föregående stödåret. Till ansökningsblanketten ska det då fogas en redogörelse för minskningen av djurantalet. Om djurantalet har minskat på grund av en djursjukdom, ska också ett intyg av en veterinär fogas till ansökan.

Om det djurantal som lades till grund för stödet det föregående stödåret var exceptionellt, kan som sedvanligt djurantal betraktas det genomsnittliga djurantal som har lagts till grund för stödet de högst fyra på varandra följande stödår som föregått det aktuella stödåret.

16 §
Gradering av produktionskopplat stöd per djurenhet

Stöd per djurenhet för dikor, dikokvigor, tjurar, stutar, tackor, hongetter och slaktkvigor kan i enlighet med de stödnivåer som anges i 10 och 12 § beviljas för högst följande sammanlagda antal djurenheter som berättigar till stöd per sökande:

Stödområde antal djurenheter
C1 700
C2 700
C2 norr och skärgårdsområdena inom stödområdena C 500
C3 350
C4 225

Om det sammanlagda antalet djurenheter enligt 1 mom. för en sökande överskrids och om beräkningen av sökandens sammanlagda antal djurenheter innefattar djur av flera djurgrupper, beviljas stödet först för de djurgrupper där stödet per enhet är störst. Stöd får också beviljas utifrån en del av de djurenheter som ingår i en djurgrupp.

17 §
Bestämmande av förskott på produktionskopplat husdjursstöd

Grunden för bestämmande av förskott på i 10 § och 12 § avsett husdjursstöd är det antal djur som låg till grund för betalningen av husdjursstöd för 2018.

Om antalet djur i någon djurgrupp blir lägre 2019 än det antal djur som godkänts som grund för stödet för 2018, bestäms förskottet för den djurgruppen enligt producentens uppskattning av antalet djur.

Om producenten har börjat producera en djurgrupp efter ansökan om stöd för 2018 eller om produktionen ökar på ett betydande sätt 2019, bestäms förskottet för djurgruppen enligt producentens uppskattning av antalet djur, om utredningen kan anses vara tillförlitlig. Om utredningen om antalet djur inte kan anses vara tillförlitlig, kan förskottet för den djurgruppen lämnas helt eller delvis obetalt. Ökningen av produktionen anses vara betydande, om det antal djur som ligger till grund för husdjursstödet för 2019 är minst en tredjedel större än det antal djur som godkänts som grund för stödet för 2018.

Som en sådan tillförlitlig utredning som avses i 3 mom. kan betraktas dokument över djur som ska anskaffas, uppgifter om produktionslokalerna och annan motsvarande utredning.

I det antal djur som utgör grunden för bestämmande av förskott beaktas graderingen av stödet per djurenhet enligt 16 §.

Förskott beviljas utifrån högst det antal djurenheter som fås genom att antalet djurenheter som berättigar till förskott multipliceras med stödenhetskoefficienten.

För stödberättigande djur betalas förskott på stödet till 75 procent.

4 kap.

Från produktionen frikopplat stöd

18 §
Beloppet av och förskott på från produktionen frikopplat stöd

Från produktionen frikopplat stöd för 2019 kan med stöd av den referenskvantitet som producenten förfogar över den 1 september 2019 beviljas per djurenhet som ingår i referenskvantiteten högst enligt följande:

Stödområde euro
C1 173
C2 150
C2 norr och skärgårdsområdena inom stödområdena C 205
C3 och C4 212

Om det gårdsspecifika antalet djurenheter i referenskvantiteten inom stödområde C1 överstiger 146 enheter, inom stödområde C2 överstiger 170 enheter, inom stödområde C2 norra och skärgårdsområdena inom stödområdena C överstiger 200 enheter, inom stödområde C3 överstiger 200 enheter eller inom stödområde C4 överstiger 200 enheter, kan från produktionen frikopplat stöd beviljas högst till följande belopp per djurenhet till den del deras antal överstiger ovannämnda gränser:

Stödområde euro
C1 71
C2 61
C2 norr och skärgårdsområdena inom stödområdena C 52
C3 ja C4 52

Förskott på från produktionen frikopplat stöd kan beviljas till 75 procent av det stödbelopp som beräknats utifrån den referenskvantitet som sökanden förfogade över den 1 mars 2019.

5 kap.

Stöd för växthusproduktion samt lagringsstöd

19 §
Stöd för växthusproduktion

Stödet för växthusproduktion bestäms enligt den växthusareal som är i odling den 15 maj 2019. Vid uppehåll i odlingen denna dag, bestäms stödet enligt den stödberättigande växthusareal som var i odling tiden före uppehållet.

Stöd beviljas, om växthusen användas för odling och deras sammanlagda areal är minst 300 kvadratmeter. En förutsättning är dessutom att sökanden gör upp en odlingsplan för varje kalendervecka och varje växthus. Odlingssäsongen och de växter som odlas under den ska framgå av odlingsplanen. Om odlingssäsongen ändras från kort till lång, bestäms stödet enligt den korta säsongen.

Stöd beviljas för växthusproduktion av tomat, växthusgurka, frilandsgurka, sallat av sorterna Lactuca sativa och Cichorium, bladdill, persilja, paprika, kinakål, snittblommor, snittgrönt, rabattväxter och sådana prydnadsväxter i kruka som är avsedda att odlas inomhus. Stöd beviljas för plantproduktion av sallat samt bladdill och persilja för egen växthusodling. Stöd beviljas inte för annan plantproduktion.

20 §
Beloppet av och förskott på stöd för växthusproduktion

Stöd för växthusproduktion beviljas högst till följande belopp:

Odlingssäsong euro/m²
Kort: minst 2 mån. men högst 7 mån. 2,9
Lång: över 7 mån. 8,8

Stöd för en lång odlingssäsong kan beviljas, om växter odlas längre än sju månader under 2019. I fråga om dill och persilja är en förutsättning dessutom att de odlas som plantor direkt i marken, att det i odlingen produceras plantor för eget bruk eller att växterna odlas i krukor och i fråga om blandodling med direkt sådd så att den huvudsakliga växten är någon annan stödberättigande växt än dill eller persilja. Stöd som grundar sig på odlingsarealen för frilandsgurka, kinakål och isbergssallat beviljas dock alltid i form av stöd för en kort odlingssäsong. Om det under odlingssäsongen odlas flera växter efter varandra i blandodling, beviljas stödet enligt den växt som har den längsta odlingssäsongen.

Förskottet på stödet för växthusproduktion är 60 procent av det stöd som beräknas utifrån den odlingsareal som ansökan avser.

21 §
Stöd för lagring av trädgårdsprodukter

Stödet för lagring av trädgårdsprodukter kan, utifrån genomsnittet av den lagringsvolym som berättigar till stöd beträffande trädgårdsprodukter som finns i lager den 1 november 2019 och den 15 december 2019, beviljas till högst följande belopp:

Lagertyp euro/m³
Maskinellt kylda lager 14,2
Övriga lager 8,8

Den lagringsvolym som stödet baserar sig på uppges med en kubikmeters noggrannhet och i den inräknas endast de trädgårdsprodukter som är handelsdugliga då de läggs på lager. En förutsättning för stöd är att produkterna förvaras i enlighet med normal lagringssed. Produktvolymer som konstateras ha blivit skämda vid förberedelse för saluföring tas inte med i de lagringsvolymer som uppges.

Trädgårdsprodukter för vilkas lagring stöd kan beviljas är kinakål, kålrabbi, kålrot, rotselleri, rova, äpple, palsternacka, morot, rödbeta, rödkål, purjolök, brysselkål, savojkål, lök och vitkål.

22 §
Stöd för lagring av skogsbär och skogssvamp

Stödet för lagring av skogsbär och skogssvamp bestäms utifrån lagervolymen den 30 juni 2019.

Stöd kan beviljas för lagring av skogsbär och skogssvampar som är avsedda som livsmedel och som har plockats före den 1 januari 2019. En förutsättning för att stöd ska beviljas är att skogsbären lagras som djupfrysta, torkade eller mosade eller som juice eller juicekoncentrat och att skogssvamparna lagras som djupfrysta, torkade eller insaltade.

Stöd beviljas per kilogram färskvikt till högst följande belopp:

Lagrad produkt cent/kg
Hjortron 34
Andra skogsbär 10
Skogssvamp 42

6 kap.

Särskilda bestämmelser

23 §
Register

Stöd kan beviljas förutsatt att

1) den som ansöker om stöd som djurhållare av nötkreatur, får, getter, svin eller fjäderfä har registrerats som djurhållare enligt 9 § i lagen om ett system för identifiering av djur,

2) de nötkreatur som ansökan om stöd avser är registrerade och identifierade i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 samt i enlighet med lagen om ett system för identifiering av djur,

3) de får och getter som ansökan om stöd avser är registrerade och identifierade i enlighet med rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG samt i enlighet med lagen om ett system för identifiering av djur,

4) de svin som ansökan om stöd avser är identifierade och djurantalet har anmälts i enlighet med lagen om ett system för identifiering av djur,

5) hästar och ponnyer har märkts enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur och enligt lagen om ett system för identifiering av djur,

6) den som ansöker om stöd för lagring av skogsbär och skogssvamp är registrerad i det register över mervärdsskattskyldiga som avses i 172 § i mervärdesskattelagen (1501/1993).

24 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 23 januari 2019.

Helsingfors den 17 januari 2019

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Konsultativ tjänsteman
Juha Vanhatalo

Bilaga

Maximala antal enligt kommissionens beslut (EU 2018/672) om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Finland

Stödkategori och produktionsinrikting Högsta genomsnittliga årliga stöd under perioden 1.1.2017–31.12.2021 (miljoner euro) Högsta antal stödberättigande produktionsfaktorer
1. Djurhållning: Komjölk, nötkreatur, tackor och hongetter, hästar, grisar och fjäderfän. 433,7 varav komjölk 216,9 227 200 mjölkkor, 181 000 andra djurenheter, 139 200 djurenheter grisar och fjäderfä1)
2. Växtprodukton: Produktion på åkermark och i växthus, lagring av trädgårdsprodukter 110,5 944 300 ha för produktion på åkermark, varav 481 200 ha gräsmark; 203 ha växthusproduktion
3. Annat stöd: Renar, transport av mjölk och kött, nödvändiga tjänster inom animalieproduktionen, lagring av skogsbär och svamp 19,7 171 100 renar
Maximibeloppet av nordligt stöd 563,9

1) Referenskvantiteten för frikopplat stöd till grisar och fjäderfä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.