102/2019

Helsingfors den 18 januari 2019

Lag om ändring av 11 § i fastighetsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fastighetsregisterlagen (392/1985) 11 §, sådan den lyder i lagarna 454/2002 och 903/2013, som följer:

11 §

Utöver vad som i 3 kap. 1 och 2 § i skadeståndslagen (412/1974) bestäms om offentliga samfunds skadeståndsansvar är staten eller, om registret förs av en fastighetsingenjör, kommunen skyldig att ersätta skada som orsakats av en oriktig uppgift i fastighetsregistret, även om sådana fel eller försummelser som avses i sistnämnda paragraf inte skulle föreligga, såvida uppgiften grundar sig på en förrättning som avslutats efter att denna lag trätt i kraft eller på ett beslut som fastighetsregistermyndigheten har fattat efter ikraftträdandet. Förutsättning för att en skada ska bli ersatt är dock att den inte är ringa och att den skadelidande varken vetat eller bort veta att uppgiften var oriktig.

Staten eller kommunen är dock enligt 1 mom. skadeståndsskyldig endast om den oriktiga registeruppgiften gäller

1) arealen av en registerenhet vars område har mätts på nytt vid en förrättning eller i något annat sammanhang,

2) vid en förrättning stiftade, flyttade eller upphävda servitut eller andra motsvarande nyttjanderätter, med undantag av uppgifter om placeringen av ett servitut eller en nyttjanderätt och uppgifter om kontaktpersonen för väglaget för en enskild väg,

3) en fastighets andel i ett samfällt område eller i en gemensam särskild förmån, eller en enskild särskild förmån som hör till fastigheten, om det vid en förrättning har träffats ett avgörande som har rättskraft angående andelen eller förmånen, eller

4) registerenheters inbördes läge, till den del läget har bestämts vid en förrättning.

I övrigt föreskrivs det i skadeståndslagen om sådant ersättande av skada som avses i denna paragraf.

Bestämmelser om ersättande av en skada som orsakats av överträdelse av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) finns dock i den förordningen.


Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.

RP 26/2018
JsUB 8/2018
RSv 115/2018

Helsingfors den 18 januari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.