99/2019

Helsingfors den 18 januari 2019

Lag om ändring av 7 a och 7 c § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) 7 a § 3 mom. och 7 c § 3 mom., sådana de lyder i lag 967/2017, som följer:

7 a §

Den som utför uppgifter enligt 2 mom. handlar under straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om ersättande av skada som orsakats vid skötseln av uppgifterna finns i skadeståndslagen (412/1974). Bestämmelser om skötseln av ärenden som gäller registerföringen och användningen av registret finns dessutom i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), i dataskyddslagen (1050/2018), förvaltningslagen (434/2003), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), språklagen (423/2003) och i samiska språklagen (1086/2003).

7 c §

Bestämmelser om behandling av registeruppgifter i övrigt finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, i den förordning som nämns i 7 a § 3 mom. och i dataskyddslagen. På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordning som nämns i 7 a § 3 mom.Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.

RP 26/2018
JsUB 8/2018
RSv 115/2018

Helsingfors den 18 januari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.