93/2019

Helsingfors den 18 januari 2019

Lag om ändring av 31 och 33 § i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014) 31 § 1 mom. och 33 § 1 mom., av dem 31 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1632/2015, som följer:

31 §
Syfte med informationssystemet

Jord- och skogsbruksministeriet ska ta i bruk ett informationssystem enligt artikel 125.2 d i förordningen om allmänna bestämmelser. Informationssystemet används för skötseln av de uppgifter som det föreskrivs om i Europeiska unionens lagstiftning om Europeiska havs- och fiskerifonden och i denna lag. Personuppgiftsansvariga är närings-, trafik- och miljöcentralerna. Utvecklings- och förvaltningscentret samt fiskeaktionsgrupperna svarar för att riktiga och tillräckliga uppgifter förs in i informationssystemet i enlighet med de uppgifter som föreskrivs för dem.


33 §
Uppgifternas offentlighet och bevaring av dem

Om inte något annat bestäms i Europeiska unionens lagstiftning eller i denna lag, tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) på offentligheten för uppgifterna i informationssystemet och handlingar som anknyter till dem, på utlämnandet av dem och avgifterna för utlämnande samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och dataskyddslagen (1050/2018) på behandlingen av personuppgifter. På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordningen. Stödmottagarnas namn och andra uppgifter som avses i bilaga V till förordningen om havs- och fiskerifonden får publiceras på internet i den förteckning över insatser som avses i artikel 119.2 i den förordningen.Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.

RP 26/2018
JsUB 8/2018
RSv 115/2018

Helsingfors den 18 januari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.