89/2019

Helsingfors den 18 januari 2019

Lag om ändring av 1 och 15 § i lagen om Finlands skogscentral

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finlands skogscentral (418/2011) 1 § och 15 § 1 mom., av dem 15 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1326/2016, som följer:

1 §
Finlands skogscentral

I denna lag finns bestämmelser om Finlands skogscentral, nedan skogscentralen. Skogscentralen är i egenskap av en självständig offentligrättslig inrättning en utvecklings- och verkställighetsorganisation som täcker hela landet och sköter uppgifter som gäller en hållbar skötsel och användning av skogarna samt bevarande av skoglig mångfald och främjande av skogsbaserade näringar. Skogscentralen ska främja de skogsbaserade näringarna, verkställa lagstiftningen om skog och sköta uppgifter som hänför sig till skogliga data.

Skogscentralen omfattas av jord- och skogsbruksministeriets strategiska och resultatorienterade styrning och står under ministeriets tillsyn.

15 §
Förfarande vid skötseln av uppgifter samt tjänsteansvar

Skogscentralen ska iaktta förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), dataskyddslagen (1050/2018), språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/2003). På skogscentralen tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordningen.Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.

RP 26/2018
JsUB 8/2018
RSv 115/2018

Helsingfors den 18 januari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.