84/2019

Helsingfors den 18 januari 2019

Lag om ändring av lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990) 43 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1284/2006, och

fogas till lagen en ny 42 a § som följer:

42 a §

Pensionsanstalten ska förvara handlingar och uppgifter som hänför sig till behandlingen av generationsväxlingspension under överlåtarens livstid och fem år därefter. Om generationsväxlingspension har beviljats flera överlåtare på grund av samma överlåtelse, ska alla handlingar och uppgifter som gäller samma överlåtelse förvaras under samtliga överlåtares livstid och fem år därefter.

Om en förbindelse som avses i 10 § 1 mom. 3 punkten förpliktar den som avgett förbindelsen efter det att överlåtaren eller överlåtarna har dött, ska de handlingar och uppgifter som hänför sig till behandlingen av generationsväxlingspension förvaras fem år efter det att förbindelsen har upphört att gälla.

På förvaring av handlingar som gäller överklagande tillämpas 218 § 5 punkten i lagen om pension för arbetstagare, om handlingarna inte enligt 1 mom. i denna paragraf ska förvaras en längre tid.

43 §

Om inte något annat följer av denna lag tillämpas på generationsväxlingspension 8 g § i 1961 års lag om pension för arbetstagare, sådan denna paragraf lydde den 31 december 2006, samt 96–100 och 103 §, 105 § 2 mom., 112 § 1 mom., 113 § 3 mom., 115 och 116 §, 119 § 1 och 2 mom., 120 § 2, 4 och 5 mom., 121 och 122 §, 124 § 1 mom., 125, 128, 130 och 132 §, 133 § 1 och 4 mom., 134–140, 180 och 191 §, 192 § 1 mom., 195, 196, 198, 202, 204 och 205 §, 206 § 1 mom. 1 punkten, 208 § 1 och 3 mom., 209 §, 210 § 1, 3 och 4 mom. samt 216 och 217 § i lagen om pension för arbetstagare samt 103 § 1 mom., 114 och 116–124 §, 125 § 2 mom., 126–132, 134, 143 och 145 § samt 146 § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare.Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.

RP 26/2018
JsUB 8/2018
RSv 115/2018

Helsingfors den 18 januari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.