73/2019

Helsingfors den 18 januari 2019

Lag om ändring av 41 § i lagen om medicinsk behandling av djur

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014) 41 § 5 mom. som följer:

41 §
Föreskrifter och förbud

Regionförvaltningsverket ska göra en anteckning i det informationssystem som avses i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008) om förbud enligt 1 och 3 mom. som gäller förflyttning och överlåtelse av djur samt användning av djuret som livsmedel eller foder. Regionförvaltningsverket ska dessutom genast göra en anteckning i informationssystemet om återkallande av förbudet, när det har klarlagts att förbudet inte längre är befogat. Anteckningen ska göras i det register som förs av Livsmedelsverket.Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.

RP 26/2018
JsUB 8/2018
RSv 115/2018

Helsingfors den 18 januari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.