57/2019

Helsingfors den 18 januari 2019

Lag om ändring av äktenskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i äktenskapslagen (234/1929) 127 §, sådan den lyder i lagarna 1226/2001 och 929/2002, och

fogas till lagen en ny 127 a §, en ny 138 a § och en mellanrubrik före den, en ny 138 b § samt en ny 138 c § och en mellanrubrik före den som följer:

4 kap.

Makars rättsförhållanden

Finska domstolars internationella behörighet
127 §

Bestämmelser om finska domstolars behörighet i ärenden som gäller makars förmögenhetsförhållanden finns i rådets förordning (EU) 2016/1103 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars förmögenhetsförhållanden.

En finsk magistrat kan registrera ett äktenskapsförord eller ett avtal om den lag som ska tilllämpas på makars förmögenhetsförhållanden, även om en finsk domstol inte enligt 1 mom. är behörig att pröva ett ärende som gäller makarnas förmögenhetsförhållanden.

127 a §

En domstol ska avbryta behandlingen av ett ärende som gäller makars förmögenhetsförhållanden, om samma ärende redan tidigare har inletts i en främmande stat och det finns skäl att anta att det beslut som meddelas där kan erkännas i Finland enligt 138 a och 138 b §.

Behandlingen av ärendet får dock inte avbrytas och behandlingen av ett avbrutet ärende ska fortsättas, om det finns skäl att anta att ärendet inte kommer att bli behandlat inom rimlig tid i den främmande staten i fråga eller om ärendet annars av särskilda skäl behöver behandlas i Finland.

Erkännande av beslut som meddelats i en främmande stat
138 a §

Ett lagakraftvunnet beslut om makars förmögenhetsförhållande som har meddelats av en domstol i en främmande stat erkänns i Finland, om beslutet har meddelats i den stat

1) där svaranden var bosatt,

2) där makarna tillsammans sist var bosatta och där den ena maken fortfarande var bosatt när ärendet inleddes eller vid sin död, eller

3) vars domstols behörighet svaranden godkände efter det att ärendet inleddes.

Ett beslut som avses i 1 mom. erkänns utan fastställelse. Helsingfors tingsrätt kan dock på ansökan fastställa huruvida ett beslut ska erkännas i Finland.

138 b §

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 138 a § erkänns dock inte ett beslut som har meddelats i en främmande stat, om

1) beslutet har fattats i svarandens frånvaro och stämningsansökan eller motsvarande handling inte har delgetts svaranden i så god tid och på ett sådant sätt att han eller hon skulle ha kunnat förbereda sitt svaromål,

2) beslutet strider mot ett i Finland meddelat beslut,

3) beslutet strider mot ett sådant i någon annan främmande stat meddelat beslut som erkänns i Finland och den rättegång till följd av vilken det beslutet meddelades inleddes före rättegången i fråga om erkännande av beslutet,

4) det antingen i Finland eller i någon annan främmande stat pågår en rättegång som kan leda till ett beslut på grund av vilket det aktuella beslutet inte erkänns enligt 2 eller 3 punkten, eller

5) ett erkännande av beslutet skulle strida mot grunderna för Finlands rättsordning.

Verkställbarhet för beslut som meddelats i en främmande stat
138 c §

Ett i en främmande stat meddelat beslut om makars förmögenhetsförhållanden som är verkställbart i den staten och som erkänns i Finland, kan verkställas här, om Helsingfors tingsrätt på ansökan har förklarat det verkställbart.


Denna lag träder i kraft den 29 januari 2019.

RP 190/2018
LaUB 11/2018
RSv 156/2018
Rådets förordning (EU) 2016/1103 (32016R1103); EUT L 183, 8.7.2016, s.1
Rådets förordning (EU) 2016/1104 (32016R1104); EUT L 183, 8.7.2016, s.30

Helsingfors den 18 januari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.