30/2019

Helsingfors den 11 januari 2019

Lag om ändring av 10 b § i lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 10 b § 1 mom., sådant det lyder i lag 146/2015, som följer:

10 b §
Giltighet för stipendiatens försäkring samt avbrytande och upphörande av den

En försäkring som avses i 10 a § fortsätter att gälla högst fem år oberoende av stipendiatens bosättning och arbete i ett annat land än ett EU- eller EES-land eller ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet, om de övriga förutsättningar för tecknande av försäkring som föreskrivs i denna lag fortsättningsvis är uppfyllda. Försäkringen fortsätter också att gälla trots stipendiatens bosättning och arbete i ett EU- eller EES-land eller ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet, om den finska lagstiftningen om social trygghet tillämpas på stipendiaten med stöd av bestämmelserna i EU:s grundförordning om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet.Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 188/2018
ShUB 24/2018
RSv 195/2018

Helsingfors den 11 januari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.