25/2019

Helsingfors den 11 januari 2019

Lag om ändring av 1 § i lagen om moderskapsunderstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om moderskapsunderstöd (477/1993) 1 § 2 mom., sådant det lyder i lag 643/2004, som följer:

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på personer som i enlighet med 4–10 § i lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall (16/2019) arbetar eller är bosatta i Finland eller med stöd av 11–13 § i den lagen anses ha ställning som bosatta i Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 188/2018
ShUB 24/2018
RSv 195/2018

Helsingfors den 11 januari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.