14/2019

Helsingfors den 11 januari 2019

Lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) 46 § och

fogas till lagen en ny 31 a § som följer:

31 a §
Automatiserade beslut

Med avvikelse från 14 § 3 mom. i lagen om Finlands skogscentral (418/2011) får beslut om beviljande av stöd för tidig vård av plantbestånd, tidig vård av ungskog och vitaliseringsgödsling och beslut om det slutliga stödbeloppet fattas automatiskt. Med avvikelse från vad som i 6 § 1 mom. i denna lag föreskrivs om att det arbete som får stöd ska vara ändamålsenligt både ekonomiskt och med tanke på bevarandet av skogarnas biologiska mångfald, ska dessa omständigheter beaktas vid beviljandet av stöd endast till den del som uppgifter för att bedöma ändamålsenligheten av det arbete som ska stödjas finns tillgängliga elektroniskt vid det automatiserade beslutsfattandet.

46 §
Ändringssökande

På sökande av ändring i beslut som fattats med stöd av denna lag tillämpas bestämmelserna om ändringssökande i statsunderstödslagen. Omprövning av skogscentralens beslut begärs hos skogscentralen. Ändring i skogscentralens beslut med anledning av begäran om omprövning får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Ärenden som gäller återkrav, hävande och uppsägning av avtal och temporära förbud för ombud överklagas emellertid genom besvär hos förvaltningsdomstolen utan omprövningsförfarande.

Behörig förvaltningsdomstol är den förvaltningsdomstol inom vars domkrets huvuddelen av den aktuella skogsbruksmarken är belägen.

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.


Denna lag träder i kraft den 16 januari 2019.

Vid ändringssökande i fråga om ett beslut av förvaltningsdomstolen som meddelats före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Om en fullföljdsdomstol upphäver ett beslut i fråga om vilket ändringssökandet ska ske med tillämpning av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag och återförvisar ärendet att i sin helhet behandlas på nytt, ska ärendet dock behandlas och avgöras i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

RP 153/2018
JsUB 19/2018
RSv 183/2018

Helsingfors den 11 januari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.