Ursprungliga författningar: 2018

950/2018
Lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
949/2018
Lag om ändring av lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans
948/2018
Lag om ändring av 1 § i fartygsregisterlagen
947/2018
Lag om ändring av lagen om fartygstrafikservice
946/2018
Lag om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg
945/2018
Lag om ändring av territorialövervakningslagen
944/2018
Lag om ändring av lagen om alkolås
943/2018
Lag om ändring av fordonsskattelagen
942/2018
Lag om ändring av fordonslagen
941/2018
Lag om ändring av lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon
940/2018
Lag om ändring av 14 § i lagen om flyttning av fordon
939/2018
Lag om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet
938/2018
Lag om ändring av körkortslagen
937/2018
Lag om införande av lagstiftningen om genomförande av ämbetsverksreformen och omorganisering av ämbetsverkens uppgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
936/2018
Lag om ändring av lagen om Trafikverket
935/2018
Lag om Transport- och kommunikationsverket
934/2018
Lag om ändring av narkotikalagen
933/2018
Kommunikationsministeriets förordning om landsvägs- och järnvägsnätets huvudleder och om deras servicenivå
932/2018
Kommunikationsministeriets förordning om storleken på kontrollavgiften i kollektivtrafik
931/2018
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2019
930/2018
Skatteförvaltningens beslut om sammanställandet av en rättad uppgift om skatten för skatteperioden
929/2018
Skatteförvaltningens beslut om tidpunkterna för ändring av förlängda skatteperioder
928/2018
Skatteförvaltningens beslut om rättelse av fel i en skattedeklaration
927/2018
Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
926/2018
Inrikesministeriets förordning om ändring av 2 § i inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2018
925/2018
Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2019
924/2018
Skatteförvaltningens beslut om att inte påföra skatt eller rätta beslut vid beskattningen av skatter som betalas på eget initiativ
923/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den livslängdskoefficient som avses i 82 § i lagen om pension för arbetstagare
922/2018
Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet
921/2018
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade 2019
920/2018
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgiften för Nationalgalleriets beslut om utförseltillstånd 2019–2020
919/2018
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Museiverkets avgiftsbelagda prestationer 2019
918/2018
Statsrådets kanslis förordning om ändring av 6 § i statsrådets kanslis förordning om arbetsordning för statsrådets kansli
917/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan
916/2018
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut som läggs till grund för statsfinansieringen år 2019
915/2018
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen år 2018 av inkomster som erhållits av renskötsel
914/2018
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om förskottsuppbörd
913/2018
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om enheter inom Skatteförvaltningen
912/2018
Skatteförvaltningens beslut om förlängning av tidsfristerna för att lämna in uppgifter till Inkomstregisterenheten
911/2018
Statsrådets förordning om beaktande av försäkrade arbetsinkomster vid beräkningen av vissa pensionsanstalters andel av Pensionsskyddscentralens kostnader
910/2018
Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2019
909/2018
Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2019
908/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om screening
907/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om viltförvaltningen
906/2018
Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2018
905/2018
Statsrådets förordning om avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring
904/2018
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift
903/2018
Lag om avtalet med Kazakstan om luftfart
902/2018
Lag om avtalet med Argentina om luftfart
901/2018
Lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.