Ursprungliga författningar: 2018

1050/2018
Dataskyddslag
1049/2018
Lag om det avtal om Finlands deltagande i en utbildningsinsats i Irak under ledning av Nordatlantiska fördragsorganisationen som upprättats genom skriftväxling mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen
1048/2018
Statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen
1047/2018
Inrikesministeriets förordning om Räddningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
1046/2018
Inrikesministeriets förordning om Nödcentralsverkets avgiftsbelagda prestationer
1045/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om begränsning av befolkningens exponering för icke-joniserande strålning
1044/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning
1043/2018
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2019
1042/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2019
1041/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för företagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och basprocentsatser för lantbruksföretagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2019
1040/2018
Statsrådets förordning om ändringar i bilagorna till konventionen om kontroll och märkning av ädelmetallarbeten
1039/2018
Statsrådets förordning om ändringar i IMSBC-koden som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
1038/2018
Statsrådets förordning om statlig ersättning för ordnande av arbetslivsprövning
1037/2018
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
1036/2018
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1035/2018
II tilläggsbudgeten för 2018
1034/2018
Statsrådets förordning om joniserande strålning
1033/2018
Finansministeriets förordning om de krav som ställs på innehållet i förslag till omorganisering av kreditinstituts och värdepappersföretags verksamhet
1032/2018
Lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten
1031/2018
Lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
1030/2018
Statsrådets förordning om regionalt transportstöd år 2018 och 2019
1029/2018
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss
1028/2018
Lag om protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
1027/2018
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Konungariket Nederländerna för Arubas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar
1026/2018
Lag om ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan
1025/2018
Lag om Lantmäteriverket
1024/2018
Lag om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
1023/2018
Statsrådets förordning om ändring av 17 och 18 § i statsrådets förordning om körkort
1022/2018
Lag om ändring av utlänningslagen
1021/2018
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2019
1020/2018
Lag om ändring av vägtrafiklagen
1019/2018
Lag om ändring av 5 § i lagen om oljeskyddsfonden
1018/2018
Lag om ändring av miljöskyddslagen
1017/2018
Lag om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken
1016/2018
Lag om ändring av lagen om farledsavgift
1015/2018
Lag om ändring av sjötrafiklagen
1014/2018
Lag om ändring av lagen om registrering av farkoster
1013/2018
Lag om ändring av 35 § i lagen om vattentjänster
1012/2018
Lag om ändring av lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur
1011/2018
Lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen
1010/2018
Lag om ändring av 3 och 4 § i lagen om statens televisions- och radiofond
1009/2018
Lag om ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster
1008/2018
Lag om ändring av 5 § i lagen om varningsmeddelanden
1007/2018
Lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen
1006/2018
Lag om ändring av 74 § i inkomstskattelagen
1005/2018
Lag om ändring av lagen om ett informationssystem för väg- och gatunätet
1004/2018
Lag om ändring av lagen om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem
1003/2018
Lag om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
1002/2018
Lag om ändring av 27 och 28 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
1001/2018
Lag om ändring av 3 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.