Ursprungliga författningar: 2018

1100/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket
1099/2018
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 10 a § i förordningen om registerförvaltningen
1098/2018
Lag om ändring av 3 § i lagen om temporär sänkning av dröjsmålsräntan på försäkringspremier och försäkringsavgifter som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
1097/2018
Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
1096/2018
Lag om ändring av lagen om pensionsstöd
1095/2018
Lag om ändring av 11 b § i lagen om fritt bildningsarbete
1094/2018
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1093/2018
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 85 b och 85 c § i en lag om ändring av betaltjänstlagen
1092/2018
Statsrådets förordning om det avtal om Finlands deltagande i en utbildningsinsats i Irak under ledning av Nordatlantiska fördragsorganisationen som upprättats genom skriftväxling mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen
1091/2018
Skatteförvaltningens arbetsordning
1090/2018
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 3 § i och bilagan till arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1089/2018
Lag om ändring av lagen om försvarsmakten
1088/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets servicepunkter med lokaliseringsorter
1087/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämndens prestationer
1086/2018
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 2 § och bilagan i undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen
1085/2018
Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
1084/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1083/2018
Lag om ändring av 29 § i beredskapslagen
1082/2018
Lag om ändring av 5 § i lagen om konsumenttvistenämnden
1081/2018
Lag om upphävande av lagen om konsumentrådgivning
1080/2018
Lag om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket
1079/2018
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
1078/2018
Lag om ändring av räddningslagen
1077/2018
Lag om ändring av miljöskyddslagen
1076/2018
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1075/2018
Lag om ändring och temporär ändring av 13 kap. i sjukförsäkringslagen
1074/2018
Lag om ändring av 6 kap. i sjukförsäkringslagen
1073/2018
Lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om ersättning för utbildning
1072/2018
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1071/2018
Lag om ändring av bilagan till fordonsskattelagen
1070/2018
Statsrådets förordning om ändring av 14 § i statsrådets förordning om kvalitetskraven på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen
1069/2018
Statsrådets förordning om enskilda vägar
1068/2018
Statsrådets förordning om Lantmäteriverket
1067/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare
1066/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2018
1065/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nordligt stöd 2018
1064/2018
Lag om ändring av 15 § i polisförvaltningslagen
1063/2018
Lag om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare
1062/2018
Lag om ändring av statstjänstemannalagen
1061/2018
Lag om ändring av 2 § i lagen om finansiering av statens pensionsskydd
1060/2018
Lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om Hansel Ab
1059/2018
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten
1058/2018
Lag om ändring av lagen om verkställighet av böter
1057/2018
Lag om ändring av lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem
1056/2018
Lag om ändring av lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
1055/2018
Lag om ändring av straffregisterlagen
1054/2018
Lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten
1053/2018
Lag om ändring av 12 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
1052/2018
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
1051/2018
Lag om ändring av 38 kap. 9 och 10 § i strafflagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.