Ursprungliga författningar: 2018

1150/2018
Kommunikationsministeriets förordning om administrativa frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Transport- och kommunikationsverkets frekvensförvaltningsprestationer
1149/2018
Kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Transport- och kommunikationsverkets prestationer som gäller elektronisk kommunikation
1148/2018
Kommunikationsministeriets förordning om Transport- och kommunikationsverkets avgiftsbelagda prestationer som gäller transport
1147/2018
Kommunikationsministeriets förordning om Trafikledsverkets avgiftsbelagda prestationer
1146/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer
1145/2018
Statsrådets förordning om ändring av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet
1144/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten vikariehjälp för renskötare under 2019
1143/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten avbytarservice som kan ordnas för pälsdjursuppfödare under 2019
1142/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1141/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1140/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer
1139/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av svin
1138/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Enheten för hälso- och sjukvård för fångar
1137/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilagorna till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner
1136/2018
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1135/2018
Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2019
1134/2018
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 kap. i statsrådets förordning om förundersökning, tvångsmedel och hemligt inhämtande av information
1133/2018
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2018
1132/2018
Lag om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster
1131/2018
Lag om ändring av revisionslagen
1130/2018
Lag om upphävande av 53 § 2 mom. i lagen om mätinstrument
1129/2018
Lag om upphävande av 11 § 2 mom. i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven
1128/2018
Lag om ändring av 130 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
1127/2018
Lag om ändring av 16 § i lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster
1126/2018
Lag om ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet
1125/2018
Lag om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket
1124/2018
Lag om ändring av lagen om vägbefordringsavtal
1123/2018
Lag om avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort
1122/2018
Lag om ändring av 1 kap. 6 § och 5 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen
1121/2018
Livsmedelsmarknadslag
1120/2018
Lag om ändring av kommunstrukturlagen
1119/2018
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
1118/2018
Lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker
1117/2018
Lag om ändring av 7 a § i lagen om skatt på arv och gåva
1116/2018
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1115/2018
Lag om inkomstskatteskalan för 2019
1114/2018
Lag om ändring av 4 a och 7 § i straffregisterlagen
1113/2018
Lag om ändring av statsunderstödslagen
1112/2018
Lag om upphävande av 13 § 1 mom. i lagen om ikraftträdande av en lag om ändring av försäkringsbolagslagen
1111/2018
Lag om ändring av 1 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
1110/2018
Lag om ändring av 1 kap. 9 § och 8 kap. 5 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
1109/2018
Lag om ändring av 2 a och 71 § i lagen om placeringsfonder
1108/2018
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
1107/2018
Skatteförvaltningens beslut om utredningen som avses i 209 q § i mervärdesskattelagen
1106/2018
Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärde för andra produkter som innehåller tobak och som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet
1105/2018
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare
1104/2018
Statsrådets förordning om avtalet och protokollet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt
1103/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förutsättningar för produktion av skyddshemstjänster
1102/2018
Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och i lagen om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg samt av lagen om ändring av 48 kap. 1 § i strafflagen
1101/2018
Statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker för vårterminen 2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.