Ursprungliga författningar: 2018

1200/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om behörighetsvillkoren för utsedd besiktningsman, skeppsmätare och inspektör
1199/2018
Statsrådets förordning om tillämpning av 10 a kap. 8 § i sjölagen
1198/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tillämpning av 1 kap. 1 och 1 a § i sjölagen
1197/2018
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 6 kap. i statsrådets förordning om miljöskydd för sjöfarten
1196/2018
Statsrådets förordning om handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter
1195/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för byggande av bredband
1194/2018
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om utbildningskommissionen för besiktningsverksamheten
1193/2018
Statsrådets förordning om ändring av förordningens rubrik och 1 § i statsrådets förordning om kommersiell godstrafik som utan trafiktillstånd ska tillåtas på väg
1192/2018
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt
1191/2018
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fritidsfarkosters flaggor
1190/2018
Statsrådets förordning om ändring av 11 § i statsrådets förordning om miljöinvesteringsstöd för fartyg åren 2015–2020
1189/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet
1188/2018
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om utfärdande av färdskrivarkort och undantag vid användning av färdskrivare
1187/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om specialutbildning för personer som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄ-besiktningar av fordon
1186/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om registrering av fordon
1185/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fordons konstruktion och utrustning
1184/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om godkännande av fordon
1183/2018
Statsrådets förordning om Transport- och kommunikationsverket
1182/2018
Finansministeriets förordning om förfallodagar för fastighetsskatten för 2019
1181/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift 2018 och 2019
1180/2018
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
1179/2018
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 4 § i statsrådets förordning om anordnande av Veikkaus Ab:s penningspel
1178/2018
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet
1177/2018
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om småbarnspedagogik
1176/2018
Lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
1175/2018
Lag om ändring av lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter
1174/2018
Lag om statlig finansiering för främjande av filmkulturen
1173/2018
Lag om ändring av 17 och 19 § i lagen om studiestöd
1172/2018
Lag om ändring av 11 § i lagen om utkomststöd
1171/2018
Lag om ändring av 11 § i militärunderstödslagen
1170/2018
Lag om ändring av 15 § i lagen om allmänt bostadsbidrag
1169/2018
Lag om ändring av lagen om studiestöd
1168/2018
Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
1167/2018
Lag om ändring av 48 kap. 3 § i strafflagen
1166/2018
Lag om ändring av miljöskyddslagen
1165/2018
Lag om ändring av 44 § i territorialövervakningslagen
1164/2018
Lag om ändring av 185 § i utlänningslagen
1163/2018
Lag om ändring av 17 kap. i strafflagen
1162/2018
Lag om ändring av 19 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
1161/2018
Lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om framläggande av vissa officiella handlingar
1160/2018
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor
1159/2018
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsväsendets uniform och gränsbevakningsmans kännetecken
1158/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillåtna handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter
1157/2018
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om utsläppsrätter för luftfart som tilldelas gratis
1156/2018
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om landsvägsfärjor
1155/2018
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om övervakning och kontroll av koldioxidutsläpp och antalet tonkilometer i luftfart
1154/2018
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om vidareutbildning och prov för utförare av enskilt godkännande av fordon
1153/2018
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om kvalitetsledningssystem för fordonsbesiktningsverksamhet och om de handlingar som ska bevaras på besiktningsstället
1152/2018
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om vidareutbildning och annan yrkesskicklighet för fordonsbesiktningspersonal
1151/2018
Kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.