Ursprungliga författningar: 2018

1250/2018
Statsrådets förordning om tillfälligt särskilt nationellt stöd för fodervall, foderkorn och vårvete i Södra Finland 2018
1249/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som ska användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket
1248/2018
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som ska användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket
1247/2018
Statsrådets förordning om konventionen om centraliserad tullklarering avseende fördelning av nationella uppbördskostnader som behålls när de traditionella egna medlen överförs till EU:s budget
1246/2018
Statsrådets förordning om grunderna för pensionsavgift
1245/2018
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om överföring av de medel som behövs för betalning av statens pensioner och om ersättning för kostnader till Keva
1244/2018
Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2019 och 2020
1243/2018
Lag om ändring av lagen om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död
1242/2018
Lag om ändring av lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom
1241/2018
Lantmäteriverkets arbetsordning
1240/2018
Lag om ändring av 12 § i lagen om skatteredovisning
1239/2018
Lag om ändring av 58 och 124 § i inkomstskattelagen
1238/2018
Lag om ändring av 3 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk
1237/2018
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1236/2018
Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
1235/2018
Lag om ändring av 51 kap. 5 § i strafflagen
1234/2018
Lag om ändring av 11 och 21 § i lagen om gräsrotsfinansiering
1233/2018
Lag om ändring av 9 kap. 5 § i kreditinstitutslagen
1232/2018
Lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument
1231/2018
Lag om ändring av 9 kap. 8 § i aktiebolagslagen
1230/2018
Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
1229/2018
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
1228/2018
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
1227/2018
Lag om ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
1226/2018
Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
1225/2018
Lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen
1224/2018
Lag om sättande i kraft av rådets beslut om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet
1223/2018
Lag om ändring och temporär ändring av vallagen
1222/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
1221/2018
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om tillståndsavgifter för användning av Saima kanal
1220/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tjänster som ska tillhandahållas järnvägsoperatörer
1219/2018
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om banor
1218/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om landsvägar
1217/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för transportservice
1216/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fartygstrafikservice
1215/2018
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om körkort
1214/2018
Statsrådets förordning om Trafikledsverket
1213/2018
Statsrådets förordning om ändring av förordning om ansvarighet för oljeskador
1212/2018
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om förtroendenätet för leverantörer av tjänster för stark autentisering
1211/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen
1210/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg
1209/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden
1208/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta
1207/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen
1206/2018
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik
1205/2018
Statsrådets förordning om en välavvägd strategi för bullerhantering på flygplatser
1204/2018
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 7 § i statsrådets förordning om garanterande av säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik
1203/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan
1202/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan i landskapet Åland
1201/2018
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om auktion av radiofrekvenser inom frekvensområdet 3 410–3 800 megahertz

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.