Ursprungliga författningar: 2018

100/2018
Lag om ändring av 5 § i lagen om domstolsavgifter
99/2018
Lag om ändring av 15 § i lagen om domstolspraktik
98/2018
Lag om ändring av 17 § i lagen om fordonstrafikregistret
97/2018
Lag om ändring av 106 § i vägtrafiklagen
96/2018
Lag om ändring av körkortslagen
95/2018
Lag om ändring av lagen om föreläggande av böter och ordningsbot
94/2018
Statsrådets kungörelse om resultatet av valet av republikens president
93/2018
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i tillägg II till bilaga I och i tillägg I till bilaga II till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och i den tekniska koden för kväveoxider som anknyter till konventionen
92/2018
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Den finska bastukulturen
91/2018
Finansministeriets förordning om jubileumsmynt för Finlands nationallandskap Koli, det maritima Helsingfors, Punkaharju och Pallastunturi
90/2018
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Barock och rokoko
89/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2018
88/2018
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet
87/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om enheter inom Skatteförvaltningen
86/2018
Statsrådets förordning om ändring av 11 § i statsrådets förordning om utsökningsförfarandet
85/2018
Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
84/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om understöd som av statsmedel beviljas år 2018 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
83/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av lågpatogen aviär influensa
82/2018
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
81/2018
Livsmedelssäkerhetsverkets beslut om inrättande av en restriktionszon på grund av infektiös hematopoietisk nekros (IHN)
80/2018
Skatteförvaltningens arbetsordning
79/2018
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2018
78/2018
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2018
77/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i lantbruket
76/2018
Finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag
75/2018
Statsrådets förordning om nationellt stöd till sockerbetsodlare 2018
74/2018
Arbets- och näringsministeriets förordning om rymdverksamhet
73/2018
Statsrådets förordning om konventionen om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden
72/2018
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med grundstöd
71/2018
Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2018
70/2018
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till överenskommelsen med Rysslands transportministerium om genomförandet av överenskommelsen mellan Finland och Ryssland om transport av farligt gods i direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland
69/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 och 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner
68/2018
Lag om ändring av informationssamhällsbalken
67/2018
Lag om ändring av 61 § i körkortslagen
66/2018
Lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information
65/2018
Finansministeriets förordning om systemriskbuffertkrav för kreditinstitut och värdepappersföretag
64/2018
Lag om ändring av 2 § i hittegodslagen
63/2018
Lag om rymdverksamhet
62/2018
Lag om konventionen om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden
61/2018
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället
60/2018
Lag om ändring av utsökningsbalken
59/2018
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Sydafrika om förvärvsarbete för makar till anställda vid deras diplomatiska eller konsulära beskickningar eller representationer vid mellanstatliga internationella organisationer
58/2018
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 13–15 § i en lag om ändring av utlänningslagen
57/2018
Lag om ändring av 9 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
56/2018
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
55/2018
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
54/2018
Lag om ändring av 4 § i lagen om Skatteförvaltningen
53/2018
Lag om inkomstdatasystemet
52/2018
Lag om ändring av 11 och 18 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
51/2018
Lag om ändring av 9 § i lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.