Ursprungliga författningar: 2018

150/2018
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om delegationen för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål
149/2018
Statsrådets förordning om ändring av 25 § i och bilaga 13 till statsrådets förordning om miljöersättning
148/2018
Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2018
147/2018
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i och bilagan till statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2017
146/2018
Statsrådets förordning om vissa ledningar som placeras på ett vattenområde
145/2018
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
144/2018
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 2 och 3 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter
143/2018
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om militärfordon
142/2018
Statsrådets förordning om Nagoya–Kuala Lumpur-tilläggsprotokollet om ansvarighet och gottgörelse till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet
141/2018
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina
140/2018
Statsrådets förordning om verkställighet av den övervakningstid som ingår i ett kombinationsstraff
139/2018
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om delegationen för animalieproduktionsdjurens välbefinnande
138/2018
Statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om yrkesutbildning
137/2018
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av handel med utsäde
136/2018
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om provtagning enligt hygienlag
135/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesförvaltningen
134/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 15 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om miljöersättning
133/2018
Statsrådets förordning om ändring av 7 § och punkt 5 i bilaga 1 i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp som leds ut i luften från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel
132/2018
Statsrådets förordning om ändring av 14 § och tabell 4 i bilaga 1 i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp från stora förbränningsanläggningar
131/2018
Kommunikationsministeriets förordning om temporär ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning
130/2018
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2018
129/2018
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om delegationen för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande
128/2018
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller korn, vete, havre och bondböna
127/2018
Miljöministeriets förordning om ändring av 5 § i miljöministeriets förordning om bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler och arbetsutrymmen
126/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om val av hyresgäster till arava- och räntestödshyresbostäder
125/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
124/2018
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 2 och 3 till statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs
123/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare
122/2018
Lag om ändring av 3 b § i lagen om utlänningsregistret
121/2018
Lag om ändring av utlänningslagen
120/2018
Lag om ändring av 114 § i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten
119/2018
Lag om ändring av 35 § i territorialövervakningslagen
118/2018
Lag om ändring av 322 § i informationssamhällsbalken
117/2018
Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar
116/2018
Lag om ändring av 2 kap. 1 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen
115/2018
Lag om ändring av lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och gränsbevakningsväsendet
114/2018
Lag om ändring av 14 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
113/2018
Lag om ändring av 2 kap. 1 § och 11 kap. 8 § i förundersökningslagen
112/2018
Lag om ändring av tvångsmedelslagen
111/2018
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet
110/2018
Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning
109/2018
Lag om ändring av gränsbevakningslagen
108/2018
Lag om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet
107/2018
Lag om ändring av 2 kap. 8 § i rättegångsbalken
106/2018
Lag om ändring av 1 a § i lagen om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall betalas till oskyldigt häktad eller dömd
105/2018
Lag om ändring av 1 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten
104/2018
Lag om ändring av 3 kap. 1 § och 6 kap. 5 § i fängelselagen
103/2018
Lag om ändring av 2 kap. 1 § och 3 kap. 8 § i häktningslagen
102/2018
Lag om ändring av 6 kap. 13 § i strafflagen
101/2018
Lag om ändring av tvångsmedelslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.