Ursprungliga författningar: 2018

200/2018
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 45 § i reglementet för statsrådet
199/2018
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning (3/VLA/2001) om desinficering av transportfordon avsedda för landsvägstransport för att förhindra spridning av djursjukdomar
198/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om allmänna krav som för att bekämpa djursjukdomar ställs vid förflyttning av levande djur, embryon och könsceller mellan Europeiska unionens medlemsländer
197/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer
196/2018
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum
195/2018
Statsrådets förordning om ändring av 14 § i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren
194/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av ersättning för icke-produktiva investeringar och av vissa avtal
193/2018
Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2018
192/2018
Statsrådets förordning om ändring av 15 § i statsrådets förordning om kompensationsersättning
191/2018
Statsrådets förordning om en nödåtgärd i form av stöd till jordbrukare 2018 på grund av översvämningar och kraftiga regn
190/2018
Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2018
189/2018
Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2018 för biodling enligt antalet bisamhällen
188/2018
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk
187/2018
Statsrådets förordning om försäkringsstöd för kommersiellt fiske
186/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets avgiftsbelagda prestationer
185/2018
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer
184/2018
Justitieministeriets förordning om ändring av 1 § i justitieministeriets förordning om handläggning av häktningsärenden och andra brådskande ärenden vid tingsrätter i vissa fall
183/2018
Statsrådets förordning om ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan
182/2018
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker för vårterminen 2018
181/2018
Justitieministeriets förordning om information som ska lämnas resenärer om kombinerade resetjänster
180/2018
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Ukraina om utvecklandet av Ukrainska undervisningssektorn
179/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 3 § i och bilagan till social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer
178/2018
Inrikesministeriets förordning om felparkeringsavgift
177/2018
Statsrådets förordning om Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan
176/2018
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om otillbörligt förfarande från konsumentsynpunkt vid marknadsföring och i kundrelationer
175/2018
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i förordningen om ungdomsarbete och ungdomspolitik
174/2018
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
173/2018
Arbets- och näringsministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2018 ska betalas till en producent av ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster
172/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för svinstallsbyggande som understöds
171/2018
Lag om ändring av 2 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen
170/2018
Lag om minskning av växthusgasutsläppen under hela livscykeln från vissa drivmedel
169/2018
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av lagen om de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan
168/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
167/2018
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp som leds ut i luften från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel
166/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av spridning av afrikansk svinpest mellan frigående vildsvin och husdjur
165/2018
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av förordningen om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
164/2018
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om understöd som beviljas för uppsättande av stängsel runt utehägn för svin i syfte att förebygga spridning av afrikansk svinpest
163/2018
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om Statsrådets förordning om nordligt stöd 2017
162/2018
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 3 § 3 mom. 5 a- och 5 b-punkten i en lag om ändring av lagen om Finansinspektionen samt om ikraftträdande av vissa bestämmelser i en lag om ändring av betaltjänstlagen
161/2018
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
160/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
159/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
158/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om tillsynen över alkohollagen
157/2018
Tullens arbetsordning
156/2018
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
155/2018
Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärde för andra produkter som innehåller tobak och som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet
154/2018
Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärden för tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet
153/2018
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
152/2018
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken år 2018
151/2018
Statsrådets förordning om verkställigheten av alkohollagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.