Ursprungliga författningar: 2018

250/2018
Lag om det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor
249/2018
Lag om överenskommelsen med Österrike om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
248/2018
Lag om överenskommelsen med Ungern om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
247/2018
Lag om temporär ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
246/2018
Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
245/2018
Lag om ändring av 11 § i lagen om Konkurrens- och konsumentverket
244/2018
Lag om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
243/2018
Lag om ändring av 6 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster
242/2018
Lag om ändring av 1 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
241/2018
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
240/2018
Lag om ändring av 24 § i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare
239/2018
Lag om ändring av 156 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
238/2018
Lag om ändring av lagen om försäkringsavtal
237/2018
Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag
236/2018
Lag om ändring av 12 kap. 2 § i lagen om försäkringsföreningar
235/2018
Lag om ändring av försäkringsbolagslagen
234/2018
Lag om försäkringsdistribution
233/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 2018 års fisketillstånd som grundar sig på avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
232/2018
Lag om ändring av 8 och 10 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
231/2018
Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter
230/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2018
229/2018
Utrikesministeriets förordning om formuläret för återbetalningsförbindelse
228/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensation för audiovisuella produktioner
227/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet
226/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om forsknings- och innovationsrådet
225/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt åren 2016–2020
224/2018
Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2017
223/2018
Lag om godkännande av privata företag och andra sammanslutningar som medlemmar och samarbetspartner i det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (Eures)
222/2018
Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersonal som deltar i krishantering
221/2018
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om personlig skyddsutrustning
220/2018
Statsrådets förordning om användning och besiktning av linbaneanläggningar
219/2018
Lag om ändring av 1 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
218/2018
Lag om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter
217/2018
Lag om ändring av strafflagen
216/2018
Lag om ändring av 50 och 51 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
215/2018
Lag om ändring av lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav
214/2018
Lag om arbetstagares och yrkesutövares rätt till tilläggspension
213/2018
Lag om ändring av lagen om Finlands Akademi
212/2018
Lag om Meteorologiska institutet
211/2018
Lag om ändring av 6 kap. i kyrkolagen
210/2018
Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan
209/2018
Lag om ändring av kyrkolagen
208/2018
Lag om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken
207/2018
Lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter
206/2018
Statsrådets förordning om ändring om användning av fordon på väg
205/2018
Lag om ändring av 14 d § i lagen om beskattningsförfarande
204/2018
Lag om ändring av lagen om konsulära tjänster
203/2018
Lag om ändring av 3 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
202/2018
Lag om ändring av 24 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket
201/2018
Statsrådets förordning om fisket i Tana älvs vattendrag i avtalet med Norge om det protokoll som avses i 6 och 7 artikel

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.