Ursprungliga författningar: 2018

300/2018
Lag om avtalet med Bahrain om luftfart
299/2018
Lag om avtalet med Kuba om luftfart
298/2018
Lag om ändring av 32 § i statstjänstemannalagen
297/2018
Lag om ändring av 22 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare
296/2018
Lag om ändring av 13 kap. 6 § i arbetsavtalslagen
295/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om minimikrav på yrkeskompetens och kunskaper hos försäkringsdistributörer, personer som deltar i försäkringsdistribution och personer som ansvarar för försäkringsdistribution
294/2018
Statsrådets förordning om upprättande av ett faktablad för skadeförsäkringar, om uppgifterna i och utformningen av faktabladet samt om dess lämnande till kunden
293/2018
Statsrådets förordning om hur information om försäkring ska lämnas
292/2018
Lag om ändring av 6 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
291/2018
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
290/2018
Lag om ändring av lagen om vattentjänster
289/2018
Lag om ändring av 27 och 28 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
288/2018
Lag om ändring av naturgasmarknadslagen
287/2018
Lag om ändring av elmarknadslagen
286/2018
Lag om ändring av lagen om transportservice
285/2018
Lag om ändring av lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet
284/2018
Lag om ändring av lagen om fartygstrafikservice
283/2018
Lag om ändring av järnvägslagen
282/2018
Lag om ändring av luftfartslagen
281/2018
Lag om ändring av informationssamhällsbalken
280/2018
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 4 § i statsrådets förordning om Finlands Akademi
279/2018
Statsrådets förordning om ändring av 5 a § i statsrådets förordning om en plan för de offentliga finanserna
278/2018
Statsrådets förordning om Patanajärvenkangas naturskyddsområde
277/2018
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om myrskyddsområden, som inrättats på staten tillhöriga områden
276/2018
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 till statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon
275/2018
Statsrådets förordning om maximipriset för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen
274/2018
Statsrådets förordning om kommersiell godstrafik som utan trafiktillstånd ska tillåtas på väg
273/2018
Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang
272/2018
Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet enligt 16 § i fiskestadgan i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige
271/2018
Statsrådets förordning om ändring av 3 kap. i statsrådets förordning om förundersökning, tvångsmedel och hemligt inhämtande av information
270/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förhandsanmälan vid laxfiske
269/2018
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 2 till statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt
268/2018
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om skatteuppbörd
267/2018
Riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
266/2018
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande och handel med utsäde av ursprungliga sorter och sorter av köksväxter som har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter
265/2018
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utsädesblandningar
264/2018
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om delegationen för social- och hälsoorganisationernas understödsärenden
263/2018
Statsrådets förordning om Meteorologiska institutet
262/2018
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i förordningen om beskattningsförfarande
261/2018
Statsrådets förordning om placering av domartjänster som kräver särskilda språkkunskaper
260/2018
Lag om ändring av medborgarskapslagen
259/2018
Lag om ändring av 6 och 7 § i lagen om underhållsstöd
258/2018
Lag om ändring av 2 kap. 2 och 3 § i ärvdabalken
257/2018
Lag om ändring av 6 och 8 a § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
256/2018
Lag om ändring av lagen om underhåll för barn
255/2018
Lag om ändring av 10 kap. 12 och 18 § i rättegångsbalken
254/2018
Lag om ändring av lagen om assisterad befruktning
253/2018
Moderskapslag
252/2018
Statsrådets förordning om avtalet med Sri Lanka för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
251/2018
Lag om ändring av konkurrenslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.