Ursprungliga författningar: 2018

400/2018
Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen
399/2018
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om lufttransport av farliga ämnen
398/2018
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets avgiftsbelagda prestationer
397/2018
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Österrike om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
396/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om televisions- och radioverksamhet
395/2018
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om övervakning av arealer och arealbaserade stöd som finansieras av europeiska unionen
394/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2017
393/2018
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Ryssland om försäljning av lokaler i S:t Petersburg till Republiken Finlands regering
392/2018
Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen
391/2018
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i förordningen om skogsvårdsföreningar
390/2018
Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte hade fyllt 18 år när skadan inträffade
389/2018
Skatteförvaltningens beslut om den nedre gränsen och uppbördsraterna för förskottsbetalningar för samfund och samfällda förmåner
388/2018
Utrikesministeriets förordning om avtalet med Etiopien om Finlands tekniska stöd till ökad jämställdhet i programmet för förbättring av den allmänna utbildningen
387/2018
Lag om ändring av körkortslagen
386/2018
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
385/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 5 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och tamfåglar
384/2018
Miljöministeriets förordning om ändring av 2 § i och bilaga I till miljöministeriets förordning om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
383/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning år 2018
382/2018
Utrikesministeriets förordning av avtalet om ändring av den tredje fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för det samfundsbaserade programmet för vattensektorn
381/2018
Lag om ändring av lagen om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster
380/2018
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
379/2018
Lag om ändring av 13 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
378/2018
Lag om ändring av 18 och 35 § i arbetstidslagen
377/2018
Lag om ändring av arbetsavtalslagen
376/2018
Lag om ändring av lagen om bekämpning av flyghavre
375/2018
Lag om ändring av lagen om plantmaterial
374/2018
Lag om ändring av lagen om handel med skogsodlingsmaterial
373/2018
Lag om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd
372/2018
Lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel
371/2018
Lag om Livsmedelsverket
370/2018
Lag om ändring av bilskattelagen
369/2018
Statsrådets förordning om avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
368/2018
Statsrådets förordning om upphävande av 50 § i förordningen om användning av fordon på väg
367/2018
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i vägtrafikförordningen
366/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk
365/2018
Statsrådets förordning om vissa ansökningar som görs i det elektroniska inteckningssystemet
364/2018
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Etiopien om projekt finansierade av Investeringsstöd för utvecklingsländer -instrument
363/2018
Finansministeriets förordning om jubileumsmynt för Finlands nationallandskap Skärgårdshavet, Tammerforsen, natur- och kulturlandskapen längs Oulankajoki, Borgå ådal och Gamla Borgå samt Olofsborg och Pihlajavesi
362/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket
361/2018
Statsrådets förordning om samhällsviktiga flygplatser och hamnar
360/2018
Skatteförvaltningens beslut om betalning av återbäring som betalningsanvisning
359/2018
Lag om ändring av 31 § i lagen om bekämpning av oljeskador
358/2018
Lag om ändring av 2 § i lagen om överlastavgift
357/2018
Lag om ändring av lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar
356/2018
Lag om ändring av 69 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken
355/2018
Lag om ändring av lagen om farkostregistret
354/2018
Lag om ändring av 18 § i lagen om beskattningsförfarande
353/2018
Lag om ändring av 71 och 79 § i beredskapslagen
352/2018
Lag om ändring av 2 § i lagen om utsökningsavgifter
351/2018
Lag om ändring av vägtrafiklagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.