Ursprungliga författningar: 2018

1300/2018
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av folkhälsolagen
1299/2018
Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag
1298/2018
Lag om ändring av 1 kap. 3 § i försäkringsbolagslagen
1297/2018
Lag om ändring av lagen om premiebaserade tilläggspensionsarrangemang vid pensionsstiftelser och pensionskassor
1296/2018
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
1295/2018
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
1294/2018
Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
1293/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelningsgrunderna för statsunderstödet till jaktvårdsföreningarna
1292/2018
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1291/2018
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgiftsbelagda prestationer
1290/2018
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde under åren 2019–2020
1289/2018
Finansministeriets förordning om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
1288/2018
Finansministeriets förordning om ändring av 3 och 4 § i finansministeriets förordning om behöriga myndigheter i vissa uppgifter som hör till magistraten och regionförvaltningsverket
1287/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för utlåtanden av de regionala etiska kommittéerna och den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik
1286/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om understöd som av statsmedel beviljas år 2019 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
1285/2018
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 5 § i arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet
1284/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral 2019
1283/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet
1282/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster
1281/2018
Finansministeriets förordning om det basinformationsdokument som avses i 3 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen
1280/2018
Finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer
1279/2018
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2019
1278/2018
Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa
1277/2018
Lag om ändring av 29 kap. 4 a och 12 § i strafflagen
1276/2018
Lag om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
1275/2018
Lag om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
1274/2018
Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn
1273/2018
Lag om ändring av 33 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner
1272/2018
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
1271/2018
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
1270/2018
Lag om ändring av lagen om pension för företagare
1269/2018
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1268/2018
Lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
1267/2018
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1266/2018
Lag om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
1265/2018
Lag om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd
1264/2018
Lag om ändring av lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket
1263/2018
Lag om ändring av 4 § i lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden
1262/2018
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem
1261/2018
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska ingå i en skattedeklaration
1260/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer
1259/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter som ska uppbäras för Strålsäkerhetscentralens prestationer
1258/2018
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2019 i de enskilda kommunerna
1257/2018
Finansministeriets förordning om avgifterna för Befolkningsregistercentralens prestationer år 2019
1256/2018
Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer 2019
1255/2018
Statsrådets förordning om avgifter för prestationer enligt gentekniklagen
1254/2018
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag
1253/2018
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om utredande av dödsorsak
1252/2018
Statsrådets förordning om betalning år 2019 av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
1251/2018
Statsrådets förordning om rehabilitering för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor år 2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.