Ursprungliga författningar: 2018

450/2018
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om företagssanering
449/2018
Lag om ändring av 9 a § i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart
448/2018
Lag om ändring av 8 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg
447/2018
Lag om ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss
446/2018
Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Portugal för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet
445/2018
Lag om ändring av avfallslagen
444/2018
Lag om ändring av lagen om EU-miljömärke
443/2018
Lag om ändring av lagen om utsläppshandel
442/2018
Lag om ändring av 6 § i lagen om kompensationsområden för vindkraft
441/2018
Lag om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor
440/2018
Lag om ändring av 1 § i lagen om Energimyndigheten
439/2018
Lag om ändring av rättegångsbalken
438/2018
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
437/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
436/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
435/2018
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om Konkurrens- och konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer
434/2018
Statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
433/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om körkort
432/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare
431/2018
Statsrådets förordning om ändring av 16 § i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet
430/2018
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten
429/2018
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
428/2018
Utrikesministeriets förordning om avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndighetens utbildningssektor
427/2018
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i 2011 års kod för det utökade inspektionsprogrammet (ESP) som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt i 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning och i den kod som anknyter till den
426/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
425/2018
Lag om ändring av lagen om verkställighet av böter
424/2018
Lag om ändring av 10 kap. i förundersökningslagen
423/2018
Lag om ändring av lagen om rättegång i brottmål
422/2018
Lag om ändring av rättegångsbalken
421/2018
Lag om upphävande av lagen om hundskatt
420/2018
Statsrådets förordning om Livsmedelsverket
419/2018
Statsrådets förordning om justering av gottgörelsebeloppen enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
418/2018
Lag om ändring av 11 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar
417/2018
Lag om ändring av 13 § i lagen om strukturstöd till jordbruket
416/2018
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
415/2018
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för finansiering för yrkesutbildning
414/2018
Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
413/2018
Lag om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
412/2018
Lag om ändring av 10 a § i lagen om indrivning av fordringar
411/2018
Lag om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet
410/2018
Lag om ändring av 1 kap. 3 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet
409/2018
Lag om ändring av 39 § i lagen om betalningsinstitut
408/2018
Lag om ändring av 2 b § i lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen
407/2018
Lag om ändring av 4 § i lagen om centralen för utredning av penningtvätt
406/2018
Lag om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
405/2018
Lag om ändring av 15 kap. 18 § i kreditinstitutslagen
404/2018
Lag om ändring av 6 och 12 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
403/2018
Lag om upphävande av en lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
402/2018
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
401/2018
Lag om ändring av 7 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.