Ursprungliga författningar: 2018

500/2018
Republikens presidents förordning om skötseln på Åland av vissa uppgifter enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
499/2018
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor
498/2018
Statsrådets förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken 2018–2021
497/2018
Statsrådets förordning om upphävande av förordning om bringande i verkställighet av internationella konventionen angående förenkling av inspektionen av emigranter ombord å fartyg
496/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2018–2019
495/2018
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer år 2018
494/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral
493/2018
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om yrkeshögskolor
492/2018
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Portugal för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet
491/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
490/2018
Statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport
489/2018
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om de maximipriser som tas ut hos konsumenterna i taxitrafiken
488/2018
Statsrådets förordning om ändring av fastighetsregisterförordningen
487/2018
Statsrådets förordning om ändring av fastighetsbildningsförordningen
486/2018
Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna i landskapet Åland för handhavande av verkställighetsuppgifter beträffande lantbruksstödet åren 2016 och 2017
485/2018
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om försvarsmakten
484/2018
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 6 § i lagen om kompensationsområden för vindkraft
483/2018
Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa bestämmelser i en lag om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor
482/2018
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
481/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 7 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av nötkreatur
480/2018
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om begränsning av trafik och vistelse
479/2018
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
478/2018
Lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden
477/2018
Statsrådets förordning om avtalet med Kuba om luftfart
476/2018
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för PEX-rör avsedda för byggnaders vattensystem
475/2018
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för flexibla anslutningsrör avsedda för byggnaders vattensystem
474/2018
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion och saluföring av plantmaterial för prydnadsväxter
473/2018
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om konkursärenden
472/2018
Lag om ändring av 16 a § i lagen av bostadsrättsbostäder
471/2018
Lag om ändring av aravabegränsningslagen
470/2018
Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
469/2018
Lag om upphävande av 1 kap. 3 § 5 mom. i lagen om sjöarbetsavtal
468/2018
Lag om upphävande av lagen om registrering av fartygspersonal
467/2018
Lag om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg
466/2018
Lag om upphävande av lagen om parcellers ombildande till självständiga lägenheter
465/2018
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
464/2018
Lag om ändring av 2 § i fastighetsregisterlagen
463/2018
Lag om ändring av fastighetsbildningslagen
462/2018
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder
461/2018
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om Folkpensionsanstalten
460/2018
Statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram
459/2018
Statsrådets förordning om upphävande av 25 § 1 mom. i- och j-punkten i statsrådets förordning om godkännande av fordon
458/2018
Statsrådets förordning om klassificering av slaktkroppar
457/2018
Statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker för höstterminen 2018
456/2018
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2017
455/2018
Statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2018/2019
454/2018
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar
453/2018
Statsrådets förordning om temporär ändring av 19 § i statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk
452/2018
Statsrådets förordning om ändring av 19 § i statsrådets förordning om anordnande av Veikkaus Ab:s penningspel
451/2018
Statsrådets förordning om upphävande av 1 § 2 och 3 punkten i statsrådets förordning om kungörelseregister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.