Ursprungliga författningar: 2018

550/2018
Lag om ändring av 4 och 5 a § i lagen om studiestöd
549/2018
Lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster
548/2018
Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
547/2018
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning
546/2018
Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
545/2018
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
544/2018
Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
543/2018
Lag om ändring av lagen om privat socialservice
542/2018
Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning
541/2018
Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
540/2018
Lag om småbarnspedagogik
539/2018
Lag om ändring av II avd. 3 kap. 1 § i lagen om transportservice
538/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga
537/2018
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat
536/2018
Försvarsministeriets förordning om ändring av 4 § i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten
535/2018
Statsrådets förordning om protokoll nr 16 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
534/2018
Statsrådets förordning om protokollet med Ryssland över beskrivningen av riksgränsens sträckning mellan Finland och Ryssland
533/2018
Statsrådets förordning om ändring av 2 a § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
532/2018
Statsrådets förordning om auktion av radiofrekvenser inom frekvensområdet 3410–3800 megahertz
531/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan
530/2018
Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet
529/2018
Statsrådets förordning om Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället
528/2018
Miljöministeriets meddelande om förordningar som gäller typgodkännande av PEX-rör och flexibla anslutningsrör avsedda för byggnaders vattensystem
527/2018
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilaga V till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
526/2018
Tilläggsbudgeten för 2018
525/2018
Statsrådets förordning om produktivitetsnämnden
524/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesministeriet
523/2018
Lag om temporär ändring av 3 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
522/2018
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
521/2018
Lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd
520/2018
Lag om upphävande av lagen om Utbildningsfonden
519/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur
518/2018
Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen
517/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika
516/2018
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen
515/2018
Statsrådets förordning om justering av beloppet av den påföljdsavgift som avses i arbetsavtalslagen
514/2018
Lag om ändring av lagen om djuravelsverksamhet
513/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer
512/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en förordning av jord- och skogsbruksministeriet om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning
511/2018
Kommunikationsministeriets förordning om upphävande av kommunikationsministeriets förordning om kvalitetskraven på tillgängligheten i fordon som används i taxitrafiken
510/2018
Statsrådets förordning om upphävande av 13 och 17 § i förordningen om fordons konstruktion och utrustning
509/2018
Statsrådets förordning om statsunderstöd för transportservice
508/2018
Statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet
507/2018
Statsrådets förordning om utfärdande av färdskrivarkort och undantag vid användning av färdskrivare
506/2018
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om när vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde och hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde ska vara avgiftsbelagda och om storleken av avgifterna
505/2018
Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
504/2018
Lag om ändring av 1 och 5 § i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper
503/2018
Lag om ändring av 1 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
502/2018
Gasanordningslag
501/2018
Republikens presidents förordning om utvärdering och godkännande av sjöfartsutbildning som ges på Åland

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.