Ursprungliga författningar: 2018

600/2018
Lag om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen
599/2018
Lag om ändring av rättegångsbalken
598/2018
Lag om upphävande av lagen om ändring av 7 kap. 4 § i rättegångsbalken
597/2018
Lag om ändring av 3 kap. 4 och 5 § i arbetsavtalslagen
596/2018
Lag om ändring av lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet
595/2018
Lag om företagshemligheter
594/2018
Utrikesministeriets meddelande om rättsakter som anges i bilagan till rådets förordning (EG) nr 2271/96 om skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning
593/2018
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som tillämpas vid brott mot rådets förordning (EU) 2018/1001 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Republiken Maldiverna
592/2018
Statsrådets förordning om avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan
591/2018
Utrikesministeriets förordning om avtalet om ändring av den tredje fasen i det med Nepal ingångna avtalet om projektet för försörjning av vattenresurser i fjärrvästra Nepal
590/2018
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen
589/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2018–2019
588/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2018–2019
587/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på gråsäl som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2018–2019
586/2018
Lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten
585/2018
Lag om ändringar i bilaga VI till MARPOL-konventionen
584/2018
Lag om ändring av 16 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser
583/2018
Lag om ändring av järnvägslagen
582/2018
Lag om ändring av sjöräddningslagen
581/2018
Lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten
580/2018
Lag om ändring av lotsningslagen
579/2018
Lag om ändring av lagen om transportservice
578/2018
Lag om ändring av 32 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg
577/2018
Lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
576/2018
Lag om ändring av lagen om fartygstrafikservice
575/2018
Lag om ändring av territorialövervakningslagen
574/2018
Lag om ombildning av Trafikverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster till aktiebolag
573/2018
Lag om ändring av banlagen
572/2018
Lag om ändring av landsvägslagen
571/2018
Lag om ändring av 10 § i och bilagan till fordonsskattelagen
570/2018
Lag om ändring av bilskattelagen
569/2018
Lag om ändring av 4 § i lagen om statens skogsbruksaktiebolag
568/2018
Lag om ändring av 87 § i gruvlagen
567/2018
Lag om ändring av 39 § i lagen om samfällda skogar
566/2018
Lag om ändring av 12 § i lagen om ersättning för miljöskador
565/2018
Lag om ändring av 3 och 11 § i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt
564/2018
Lag om ändring av lagen om friluftsliv
563/2018
Lag om ändring av 16 och 17 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
562/2018
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
561/2018
Lag om ändring av fastighetsbildningslagen
560/2018
Lag om enskilda vägar
559/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar som hänför sig till djuravelsverksamhet
558/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 10 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter
557/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på grågås under jaktåren 2016–2019
556/2018
Statsrådets förordning om ändring av rubriken för och 1 § i statsrådets förordning om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning
555/2018
Lag om ändring av jaktlagen
554/2018
Lag om upphävande av lagen angående spannmålslånemagasin och utsädesfonder
553/2018
Lag om ändring av 1 § i lagen om besvärsnämnden för studiestöd
552/2018
Lag om ändring av 2 kap. 10 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
551/2018
Lag om ändring av lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.