Ursprungliga författningar: 2018

800/2018
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
799/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur
798/2018
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om fiske
797/2018
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
796/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om klassificering av slaktkroppar
795/2018
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen angående meddelande av uppgifter över mål rörande åtal mot innehavare av tjänst eller befattning
794/2018
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om grundläggande utbildning
793/2018
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen
792/2018
Statsrådets förordning om stödjande av nationell nyhetsbyråverksamhet
791/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
790/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
789/2018
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i summariska tvistemål
788/2018
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik
787/2018
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer
786/2018
Statsrådets kanslis förordning om ändring av statsrådets kanslis förordning om arbetsordning för statsrådets kansli
785/2018
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om transport av farliga ämnen under kontroll av försvarsmakten
784/2018
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om försvarsmaktens körkort och körtillstånd
783/2018
Skatteförvaltningens beslut om den nedre gränsen och uppbördsraterna för fysiska personers och dödsbons förskottsbetalningar
782/2018
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning
781/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avstjälpningsplatser
780/2018
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om amalgamhaltigt avloppsvatten och avfall
779/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd till produktion av el från förnybara energikällor
778/2018
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om en nödåtgärd i form av stöd till jordbrukare 2018 på grund av översvämningar och kraftiga regn
777/2018
Statsrådets förordning om temporär ändring av 13 och 15 § i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare
776/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur
775/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om processhjälpmedel i livsmedel
774/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
773/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsrådets kansli
772/2018
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om småbarnspedagogik som tillhandahålls av privata serviceproducenter
771/2018
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd
770/2018
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
769/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktsäsongen 2018-2019
768/2018
Justitieministeriets beslut om ändring av justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen
767/2018
Lag om ändring av 3 § i lagen om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas
766/2018
Lag om ändring av inkomstskattelagen
765/2018
Lag om ändring av 23 § i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
764/2018
Lag om ändring av 11 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten
763/2018
Lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolag
762/2018
Lag om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster
761/2018
Lag om ändring av 48 kap. 1 § i strafflagen
760/2018
Lag om ändring av 48 kap. 1 § i strafflagen
759/2018
Lag om ändring av 24 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
758/2018
Lag om ändring av 221 och 225 § i miljöskyddslagen
757/2018
Lag om ändring av avfallslagen
756/2018
Lag om ändring av kemikalielagen
755/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdsministeriets avgiftsbelagda prestationer
754/2018
Statsrådets förordning om ändring av 20 och 26 § i statsrådets förordning om examina och specialiseringsutbildningar vid universitet
753/2018
Statsrådets förordning om småbarnspedagogik
752/2018
Utrikesministeriets förordning om avtalet med Moçambique om Finlands stöd till programmet för undervisningssektorn
751/2018
Utrikesministeriets förordning om avtalet med Zambia om Finlands stöd till Zambias stödprogram för mikroföretag, små och medelstora företag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.