Ursprungliga författningar: 2018

850/2018
Statsrådets förordning om fördelning av riksdagsmandaten mellan valkretsarna
849/2018
Lag om ändring av upphovsrättslagen
848/2018
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2018, transportbidrag för mjölk för 2017 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2018
847/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet
846/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i lantbruket
845/2018
Utrikesministeriets förordning om avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndigheten via Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d'Aide Socio-économique (PEGASE) -mekanismen
844/2018
Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
843/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 4 och 5 § i social- och hälsovårdsministeriets arbetsordning
842/2018
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
841/2018
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog
840/2018
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen
839/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika
838/2018
Statsrådets förordning om för- och efternamn
837/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionsindex för år 2019
836/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lönekoefficient för år 2019
835/2018
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
834/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de verkliga värden som tillämpas vid ersättning för skador på djur
833/2018
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som tillämpas vid brott mot rådets förordning (EU) 2018/1542 om restriktiva åtgärder mot spridning och användning av kemiska vapen
832/2018
Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets förordning om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen
831/2018
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 till statsrådets förordning om leksakers säkerhet
830/2018
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 8 och 11 punkten i bilaga 3 till arbets- och näringsministeriets förordning om vissa krav på de kemiska egenskaperna hos leksaker
829/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen
828/2018
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om nämnden för bildkonststipendier
827/2018
Lag om avtalet och protokollet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt
826/2018
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
825/2018
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Finlands presidenter – Mauno Henrik Koivisto
824/2018
Statsrådets förordning om ändringar i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention om förhindrande av förorening från fartyg
823/2018
Statsrådets förordning om bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning
822/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2018–2019
821/2018
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förskottsuppbörd
820/2018
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om upphävande av 4 § 2 och 3 mom. i undervisningsministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande i gymnasieutbildningen
819/2018
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 1 och 3 § i undervisningsministeriets förordning om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande
818/2018
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning
817/2018
Lag om ändring av 10 § i Finlands grundlag
816/2018
Statsrådets förordning om ändring av 7 a § i statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp
815/2018
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken
814/2018
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om utvärdering av utbildning
813/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förfarandet vid ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen
812/2018
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 20 § i statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
811/2018
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet
810/2018
Statsrådets förordning om gymnasieutbildning
809/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården
808/2018
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Ungern om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
807/2018
Livsmedelssäkerhetsverkets beslut Om avvecklande av en restriktionszon som inrättats på grund av infektiös hematopoietisk nekros (IHN)
806/2018
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning
805/2018
Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersonal som deltar i krishantering
804/2018
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i och bilaga 6 till statsrådets förordning om naturskyddsområden i Östra Lappland
803/2018
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet
802/2018
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för förädling samt produktion av stamutsäde för nationellt sett viktiga jordbruksgrödor
801/2018
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.