1395/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 till statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs

I enlighet med statsrådets beslut

ändras bilaga 1 till statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs (7/2015), sådan bilagan lyder i förordning 108/2017, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Bilaga 1

Föreskrivna verksamhetskrav som gäller miljö, klimatförändring och god jordbrukshävd

Verksamhetskrav Europeiska unionens bestämmelser Nationella genomförandebestämmelser eller kompletterande bestämmelser
1 Rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket, artiklarna 4 och 5 Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårds-odling (1250/2014), 5 §, 7 § 1 och 5–8 mom., 8 §, 10 § 1–3, 5–8 och 10 mom. samt 11–13, 15 och 16 §
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar, artikel 3.1, artikel 3.2 b, artikel 4.1, 4.2. och 4.4 Naturvårdslagen (1096/1996), 9, 13, 15 och 17 § samt skyddsbeslut som fattats med stöd av 24 och 25 §, 29 och 30 §, skyddsbeslut beträffande fåglar som fattats med stöd av 47 § samt 64 a och 65 b § och beslut som fattats med stöd av 65 c §
3 Rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, artikel 6.1 och 6.2 Naturvårdslagen 9, 13, 15 och 17 § samt skyddsbeslut som fattats med stöd av 24 och 25 § beträffande områden som nämns i 64 § 1 mom. 2 punkten samt 64 a och 65 b § och beslut som fattats med stöd av 65 c §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.