1393/2018

Helsingfors den 21 december 2018

Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare

Skatteförvaltningen ändrar 1 § 1 mom. i sitt beslut om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare (1105/2018) som följer:

1 §
Prestationer som kan behandlas med hjälp av servicesystemet

Med hjälp av servicesystemet kan behandlas endast de uppgifter som avses i 2 § 1 och 2 mom. i lagen om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare (658/2004) och som ansluter sig till betalning av följande prestationer:

1. lön till personer som är allmänt skattskyldiga i Finland förutom sådan på arbetsinsatsen baserande dividend eller på arbetsinsatsen baserande överskott som avses i 33 b § 3 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992), förmån som fåtts av i 66 § i inkomstskattelagen avsedd aktieemission och anställningsoption som baserar sig på anställningsförhållandet, sjöarbetsinkomst som avses i 74 § i inkomstskattelagen, utlandsinkomst som avses i 77 § i inkomstskattelagen, löneinkomst som avses i lagen om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995), löner som man har betalat i egenskap av ställföreträdande betalare som avses i 9 § 2 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), löner som utbetalats som lönegaranti som avses i lagen om lönegaranti (866/1998) och i förordningen om lönegaranti (1276/2009), samt löner som ett offentligt samfund betalar;

2. lön som annan finsk arbetsgivare än offentligt samfund betalar till personer som är begränsat skattskyldiga i Finland förutom sådan på arbetsinsatsen baserande dividend eller på arbetsinsatsen baserande överskott som avses i 33 b § 3 mom. i inkomstskattelagen, förmån som fåtts av i 66 § i inkomstskattelagen avsedd aktieemission och anställningsoption som baserar sig på anställningsförhållandet, löner som man har betalat i egenskap av ställföreträdande betalare som avses i 9 § 2 mom. i lagen om förskottsuppbörd, löner som utbetalats som lönegaranti som avses i lagen om lönegaranti och i förordningen om lönegaranti, aktiepremie samt ersättning som för personlig verksamhet betalts till en uppträdande konstnär eller idrottare;

3. av någon annan än ett hushåll utbetald arbets- eller bruksersättning som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd, om dess mottagare inte är registrerad i förskottsuppbördsregistret;

4. lön till idrottare som är allmänt skattskyldig;

5. resekostnadsersättning som avses i 71 § 3 mom. i inkomstskattelagen och som ett allmännyttigt samfund har betalat.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 21 december 2018

Generaldirektör
Markku Heikura

Ledande sakkunnig
Mia Keskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.