1373/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Statsrådets förordning om närings-, trafik och miljöcentralerna

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009):

Närings-, trafik- och miljöcentralerna

1 §
Namn, verksamhetsområden och verksamhetsställen

Närings-, trafik- och miljöcentralerna är följande:

1) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Nyland och som har sitt verksamhetsställe i Helsingfors,

2) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Egentliga Finland och Åland och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Åbo och en filial i Björneborg,

3) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Satakunta, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Satakunta och som har sitt verksamhetsställe i Björneborg,

4) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Lahtis och en filial i Tavastehus,

5) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Birkaland och som har sitt verksamhetsställe i Tammerfors,

6) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Kymmenedalen och Södra Karelen och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Kouvola och en filial i Villmanstrand,

7) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Södra Savolax och som har sitt verksamhetsställe i S:t Michel,

8) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Norra Savolax och som har sitt verksamhetsställe i Kuopio,

9) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Norra Karelen och som har sitt verksamhetsställe i Joensuu,

10) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Mellersta Finland och som har sitt verksamhetsställe i Jyväskylä,

11) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Södra Österbotten och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Seinäjoki och filialer i Vasa och i Karleby,

12) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Vasa och en filial i Karleby,

13) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Norra Österbotten och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Uleåborg och en filial i Ylivieska,

14) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Kajanaland och som har sitt verksamhetsställe i Kajana,

15) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Lappland och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Rovaniemi och en filial i Kemi.

I syfte att trygga de språkliga rättigheter som avses i språklagen (423/2003) tillhandahåller Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten tjänster förutom vid centralens huvudsakliga verksamhetsställe i Seinäjoki också vid filialen i Vasa.

2 §
Organisation

Närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvarsområden är

1) ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen, inom vilket sköts de uppgifter som avses i 3 § 1 mom. 1–7 och 10 punkten och 3 § 2 mom. 1 punkten i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009) samt andra uppgifter som det föreskrivs särskilt om,

2) ansvarsområdet för trafiken och infrastrukturen, inom vilket sköts de uppgifter som avses i 3 § 1 mom. 8 punkten och 3 § 2 mom. 2 punkten i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna samt andra uppgifter som det föreskrivs särskilt om,

3) ansvarsområdet för miljön och naturresurserna, inom vilket sköts de uppgifter som avses i 3 § 1 mom. 9 punkten och 3 § 2 mom. 3 punkten i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna samt andra uppgifter som det föreskrivs särskilt om.

Vid centralen kan det dessutom finnas enheter som sammanbinder ansvarsområdena samt andra enheter.

3 §
Fördelningen av ansvarsområdena mellan närings-, trafik- och miljöcentralerna samt centralernas verksamhetsområden

Ansvarsområdena fördelas mellan närings-, trafik- och miljöcentralerna på följande sätt:

1) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland sköter de uppgifter som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften och kompetensen samt miljön och naturresurserna inom ämbetsverkets verksamhetsområde och de uppgifter som hör till ansvarsområdet för trafiken och infrastrukturen förutom inom ämbetsverkets eget verksamhetsområde även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland,

2) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland sköter de uppgifter som hör till ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen inom ämbetsverkets verksamhetsområde och i fråga om de uppgifter som inte faller inom landskapet Ålands behörighet, även på Åland, och de uppgifter som hör till ansvarsområdena för trafiken och infrastrukturen samt miljön och naturresurserna förutom inom ämbetsverkets eget verksamhetsområde även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Satakunta,

3) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Satakunta sköter de uppgifter som hör till ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen inom ämbetsverkets verksamhetsområde,

4) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland sköter de uppgifter som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften och kompetensen samt miljön och naturresurserna inom ämbetsverkets verksamhetsområde,

5) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland sköter de uppgifter som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften och kompetensen, miljön och naturresurserna samt trafiken och infrastrukturen inom ämbetsverkets verksamhetsområde,

6) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland sköter de uppgifter som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften och kompetensen, miljön och naturresurserna samt trafiken och infrastrukturen inom ämbetsverkets verksamhetsområde,

7) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax sköter de uppgifter som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften och kompetensen samt miljön och naturresurserna inom ämbetsverkets verksamhetsområde,

8) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax sköter de uppgifter som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften och kompetensen samt miljön och naturresurserna inom ämbetsverkets verksamhetsområde och de uppgifter som hör till ansvarsområdet för trafiken och infrastrukturen förutom inom ämbetsverkets eget verksamhetsområde även inom verksamhetsområdet för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Norra Karelen och Södra Savolax,

9) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen sköter de uppgifter som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften och kompetensen samt miljön och naturresurserna inom ämbetsverkets verksamhetsområde,

10) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland sköter de uppgifter som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften och kompetensen, miljön och naturresurserna samt trafiken och infrastrukturen inom ämbetsverkets verksamhetsområde.

11) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten sköter de uppgifter som hör till ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen inom ämbetsverkets verksamhetsområde, och de uppgifter som hör till ansvarsområdena för trafiken och infrastrukturen samt miljön och naturresurserna förutom inom ämbetsverkets eget verksamhetsområde även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten,

12) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten sköter de uppgifter som hör till ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen inom ämbetsverkets verksamhetsområde,

13) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten sköter de uppgifter som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften och kompetensen samt miljön och naturresurserna inom ämbetsverkets verksamhetsområde och de uppgifter som hör till ansvarsområdet för trafiken och infrastrukturen förutom inom ämbetsverkets eget verksamhetsområde även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland,

14) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland sköter de uppgifter som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften och kompetensen samt miljön och naturresurserna inom ämbetsverkets verksamhetsområde,

15) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland sköter de uppgifter som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften och kompetensen, miljön och naturresurserna samt trafiken och infrastrukturen inom ämbetsverkets verksamhetsområde.

4 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifter enligt utlänningslagen (301/2004) som gäller uppehållstillstånd för företagare,

2) uppgifter i anslutning till verkställandet av lönegarantiärenden enligt lönegarantilagen och de uppgifter som avses i lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000),

3) juridisk vägledning för arbets- och näringsbyråerna i anslutning till verkställandet av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), lagen om alterneringsledighet (1305/2002) och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012).

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Tavastland och i Sydöstra Finland uppgifter som avses i lagen om främjande av integration (1386/2010) och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) och som gäller den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av invandrares integration och invandring i stor skala samt andra uppgifter som bestäms särskilt.

5 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifter som avses i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1048/2016) och uppgifter som gäller beviljande, kontroll och övervakning av stöd som beviljas för finansiering av åtgärder som avses i artiklarna 76–80 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011,

2) uppgifter som med stöd av 4 § 2 mom. i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014) har överförts till närings-, trafik- och miljöcentralen,

3) uppgifter som föreskrivits för närings-, trafik- och miljöcentralen i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014),

4) uppgifter i anslutning till införsel av fisk enligt 77 § i lagen om fiske (379/2015) samt uppgifter i anslutning till registrering av kommersiella fiskare enligt 87–89 § i den lagen,

5) uppgifter och upphandlingsbeslut i anslutning till konkurrensutsättning av det dagliga underhållet av landsvägar samt uppgifter i anslutning till upphandling inom och fastställande av servicenivån för landsvägsfärjtrafiken,

6) uppgifter som gäller upphandling och understöd inom och fastställande av servicenivån för den trafik- och transportservice i skärgården som avses i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981),

7) uppgifter som gäller förkörsrätten enligt vägtrafiklagen (267/1981) vid ankomst till färjor och förbindelsefartyg,

8) tillståndsuppgifter som gäller artskydd enligt 40 §, 45 § och 49 § 4 mom. i naturvårdslagen (1096/1996) och tillståndsuppgifter som gäller fåglar enligt 49 § 3 mom. i den lagen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland, Satakunta, Sydöstra Finland, Birkaland, Tavastland och Södra Savolax till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter enligt 8 § 1 mom. 2 punkten i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013), när det gäller stöd för växthusproduktion enligt 11 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) och stöd för lagring av trädgårdsprodukter enligt 12 § i den lagen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland, Satakunta, Sydöstra Finland, Södra Österbotten och Österbotten uppgifter som gäller fiskerihushållningen och bevakandet av det allmänna fiskeriintresset enligt lagen om fiske, lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen (1447/2006), lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden, lagen om samfälligheter (758/1989), vattenlagen (587/2011), lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) och miljöskyddslagen (527/2014).

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Satakunta, Birkaland, Södra Österbotten och Österbotten sådana till närings, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som gäller konkurrensutsättning av underhåll och byggande av landsvägar samt uppgifter under tiden för avtalsperioden och garantitiden, uppgifter som gäller tillsyn över iakttagande av tillstånd och beslut enligt 37, 42, 47 och 52 § i lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) och väghållningsmyndighetens åtgärder enligt 101 § i den lagen och följande till väghållningsmyndigheten hörande uppgifter som gäller landsvägarnas skick, underhåll av landsvägar och byggande av landsvägar:

1) tillfälligt trafikförbud eller tillfällig begränsning av trafiken enligt 35 § i lagen om trafiksystem och landsvägar eller ordnande av en tillfällig farväg enligt 36 § i den lagen,

2) i 49 § 1 mom. i vägtrafikförordningen (182/1982) avsedd tillfällig avstängning av en väg och reglering av trafiken på vägen eller i dess närhet samt avgivande av i 51 § 1 mom. i vägtrafikförordningen avsedda utlåtanden till polisen före avstängning av väg.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Satakunta uppgifter som avses i lagen om främjande av integration och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och som gäller den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av invandrares integration och invandring i stor skala samt andra uppgifter som bestäms särskilt.

6 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler riksomfattande projekt som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 och i statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden (1174/2014).

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland och Sydöstra Finland följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifterna som förmedlande organ enligt lagen om utveckling av regionerna (1651/2009), strukturfondslagen (1401/2006) samt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014),

2) de uppgifter som avses i lagen om stödjande av företagsverksamhet (1068/2000) och i lagarna om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006 och 9/2014),

3) uppgifter som gäller service för utveckling av företagsverksamhet enligt 8 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

7 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler:

1) kundservice som gäller landsvägar, banor och farleder,

2) följande i lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) avsedda uppgifter som hör till väghållningsmyndigheten:

a) avtalsuppgifter enligt 8 § 2 mom. som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen i egenskap av väghållningsmyndighet,

b) tillståndsuppgifter enligt 37 och 47 § som gäller anslutningar till landsväg och undantagslov för skydds- och frisiktsområden i fråga om förbindelsevägar och lättrafikerade regionala vägar, sådana tillståndsuppgifter och beslut om undantag som gäller kablar och kraftledningar inklusive beslut om tillstånd för anslutning och beslut om undantag dock i fråga om alla landsvägar,

c) tillståndsuppgifter enligt 42 § och uppgifter som gäller anmälan och förbud mot åtgärd enligt 42 a §,

d) uppgifter enligt 52 § som har samband med reklam och annonsering invid vägar,

3) uppgifter i anslutning till tillstånd och utlåtanden som gäller tillfälliga trafikarrangemang enligt vägtrafiklagen och vägtrafikförordningen samt tillstånduppgifter enligt vägtrafiklagen för i 20 § i vägtrafikförordningen avsedda adressvägvisare, vägvisare för enskilda vägar och skyltning till serviceanläggningar i fråga om vägmärken 643–644a och 701–774f,

4) anvisningar om byggande av anslutningar enligt detaljplan i fråga om förbindelsevägar och lättrafikerade regionala vägar,

5) sådana uppgifter i anslutning till beviljande av tillstånd för reklamåtgärder enligt 126 a § 1 mom. 8 punkten i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) som avses i 133 § när närings-, trafik- och miljöcentralen hörs i egenskap av väghållningsmyndighet och utlåtandeuppgifter i anslutning till konstruktion av reklamanordningar med stöd av sådan plan med rättsverkningar som avses i paragrafens 2 mom. samt rätt att föra talan i egenskap av väghållningsmyndighet enligt 192 § 1 mom. i den lagen,

6) uppgifter i anslutning till tillstånd för specialtransport enligt 87 c § i vägtrafiklagen (267/1981),

7) uppgifter i anslutning till väghållningsmyndighetens traditionsarbete,

8) kundservice inom ansvarsområdet för miljön och naturresurserna,

9) uppgifter som styrnings- och tillsynsmyndighet för producentansvaret för den riksomfattande avfallshanteringen enligt avfallslagen (646/2011) och bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

10) uppgifter i samband med i 35 § i avfallslagen (1072/1993) och i 4 kap. i avfallsförordningen (1390/1994) avsedd samordning av statens avfallshanteringsarbeten och konkurrensutsättning, upphandlingsbeslut och verksamhet under tiden för avtalsperioden i samband med projekt för sanering av förorenade markområden samt uppgifter i samband med understöd för sanering av förorenade markområden,

11) sakkunniguppgifter i anslutning till sanering av oljeförorenad mark och oljeförorenat grundvatten som oljeskyddsfonden ersätter helt eller delvis, utredning av saneringsbehovet, planering av saneringsåtgärder och sanering i enlighet med 15 § i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004), konkurrensutsättning av åtgärderna, fattande av upphandlingsbeslut och uppgifter under tiden för avtalsperioden samt projektförvaltningen av denna verksamhet som betalats med medel ur oljeskyddsfornden inbegripet bokföring och andra stödåtgärder.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland uppgifter som avses i lagen om främjande av integration och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och som gäller den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av invandrares integration och invandring i stor skala samt andra uppgifter som bestäms särskilt.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande andra uppgifter i anslutning till genomförandet av miljövårdsarbeten.

8 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifter enligt lagen om trafiksystem och landsvägar som gäller beredningen, planeringen och övervakningen av vägtelematiken samt ärenden som gäller ram- och serviceavtal i anslutning till dessa uppgifter,

2) sakkunnigtjänster som hänför sig till verkställigheten av miljöskyddslagen och som gäller miljöfrågor inom skogsindustrin och den anknytande kemiska industrin.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland och Tavastland sådana till närings, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som gäller konkurrensutsättning av underhåll och byggande av landsvägar samt uppgifter under tiden för avtalsperioden och garantitiden, med undantag för uppgifter som avses i 5 § 1 mom. 6 punkten, uppgifter som gäller tillsyn över iakttagande av tillstånd och beslut enligt 37, 42, 47 och 52 § i lagen om trafiksystem och landsvägar och väghållningsmyndighetens åtgärder enligt 101 § i den lagen samt följande till väghållningsmyndigheten hörande uppgifter som gäller landsvägarnas skick, underhåll av landsvägar och byggande av landsvägar:

1) tillfälligt trafikförbud eller tillfällig begränsning av trafiken enligt 35 § i lagen om trafiksystem och landsvägar eller ordnande av en tillfällig farväg enligt 36 § i den lagen,

2) i 49 § 1 mom. i vägtrafikförordningen avsedd tillfällig avstängning av en väg och reglering av trafiken på vägen eller i dess närhet samt avgivande av i 51 § 1 mom. i vägtrafikförordningen avsedda utlåtanden till polisen före avstängning av väg.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland de uppgifter som hör till staten i egenskap av innehavare av regleringstillstånd enligt vattenlagen (587/2011) i fråga om Päijännes avrinningsområde och Kymmene älvs avrinningsområde nedanför Päijänne.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland sköter verkställighetsuppgifter i anslutning till Överenskommelsen mellan Finland och Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund angående gränsvattendragen (FördrS 25/1965).

9 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax även inom verksamhetsområdet för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Norra Savolax och Norra Karelen följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifterna som förmedlande organ enligt lagen om utveckling av regionerna, strukturfondslagen samt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten, 

2) uppgifter som avses i lagen om stödjande av företagsverksamhet och i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet, samt

3) uppgifter som gäller service för utveckling av företagsverksamhet enligt 8 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen uppgifter enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder och avfallslagen och andra sådana uppgifter i anslutning till genomförandet av miljövårdsarbeten, vatten- och avloppsarbeten samt vattendrags- och avfallshanteringsarbeten som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen.

10 § 
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter enligt 8 § 1 mom. 2 punkten i lagen om verkställighet av jordbruksstöd, när det gäller sådant nationellt stöd för biodling enligt antalet bisamhällen som avses i 6 § 3 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen, med undantag av tillsynsuppgifter.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Tavastland, Birkaland, Södra Savolax, Mellersta Finland och Norra Karelen uppgifter som gäller fiskerihushållningen och bevakandet av det allmänna fiskeriintresset enligt lagen om fiske, lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen, lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden, lagen om samfälligheter, vattenlagen, lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och miljöskyddslagen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Norra Karelen och Södra Savolax sådana uppgifter som avses i lagen om främjande av integration och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och som gäller den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av invandrares integration och invandring i stor skala samt andra uppgifter som särskilt åläggs närings-, trafik- och miljöcentralen.

11 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler sådana samordnings- och sakkunniguppgifter till stöd för miljöfostran som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, Södra Österbotten och Österbotten med undantag av landskapet Åland följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifterna som förmedlande organ enligt lagen om utveckling av regionerna, strukturfondslagen samt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten,

2) uppgifter som avses i lagen om stödjande av företagsverksamhet och i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet,

3) uppgifter som gäller service för utveckling av företagsverksamhet enligt 8 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen sådana till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som gäller konkurrensutsättning av underhåll och byggande av landsvägar samt uppgifter under tiden för avtalsperioden och garantitiden, med undantag för uppgifter som avses i 5 § 1 mom. 6 punkten, uppgifter som gäller tillsyn över iakttagande av tillstånd och beslut enligt 37, 42, 47 och 52 § i lagen om trafiksystem och landsvägar och väghållningsmyndighetens åtgärder enligt 101 § i lagen om trafiksystem och landsvägar samt följande till väghållningsmyndigheten hörande uppgifter som gäller landsvägarnas skick, underhåll av landsvägar och byggande av landsvägar:

1) tillfälligt trafikförbud eller tillfällig begränsning av trafiken enligt 35 § i lagen om trafiksystem och landsvägar eller ordnande av en tillfällig farväg enligt 36 § i den lagen,

2) i 49 § 1 mom. i vägtrafikförordningen avsedd tillfällig avstängning av en väg och reglering av trafiken på vägen eller i dess närhet samt avgivande av i 51 § 1 mom. i vägtrafikförordningen avsedda utlåtanden till polisen före avstängning av väg.

12 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) sakkunnigtjänster som hänför sig till hanteringen av åkrarnas vattenhushållning, torrläggning av mark och dikningsförrättning enligt lagen om stödjande av grundtorrläggning (947/1997) och vattenlagen,

2) uppgifter som avses i statsrådets förordning om statsunderstöd åren 2016–2018 för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt investeringar som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa (382/2016).

13 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Södra Österbotten, Norra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax, Norra Karelen, Kajanaland och Lappland till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter enligt 8 § 1 mom. 2 punkten i lagen om verkställighet av jordbruksstöd, när det gäller stöd för växthusproduktion enligt 11 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen och stöd för lagring av trädgårdsprodukter enligt 12 § i den lagen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten sådana uppgifter som avses i lagen om främjande av integration och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och som gäller den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av invandrares integration och invandring i stor skala samt andra uppgifter som särskilt åläggs närings-, trafik- och miljöcentralen.

14 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Södra Savolax, Norra Savolax, Kajanaland och Lappland till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som avses i statsrådets förordning om regionalt transportstöd år 2018 och 2019 (1030/2018).

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Kajanaland och Lappland följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifterna som förmedlande organ enligt lagen om utveckling av regionerna, strukturfondslagen samt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten,

2) uppgifter som avses i lagen om stödjande av företagsverksamhet och i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet, samt

3) uppgifter som gäller service för utveckling av företagsverksamhet enligt 8 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012).

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifter enligt avfallslagen samt andra uppgifter i anslutning till genomförandet av miljövårdsarbeten och avfallshanteringsarbeten,

2) uppgifter som avses i lagen om främjande av integration och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och som gäller den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av invandrares integration och invandring i stor skala samt andra uppgifter som bestäms särskilt.

15 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) ärenden som gäller ersättning av sak- eller förmögenhetsskador enligt 89 a § i banlagen i samband med underhållet av landsvägar, med undantag för skadeståndsärenden som avses i lagen om statens skadeståndsverksamhet (978/2014),

2) uppgifter enligt lagen om flyttning av fordon (828/2008) som gäller klarläggande av ett fordons ägare och flyttnings- och ersättningsbeslut i fråga om fordon som har lämnats kvar vid landsväg,

3) uppgifter som gäller samordningen av miljösamarbetet inom det arktiska området,

4) tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt lagen om skydd för miljön i Antarktis (28/1998),

5) uppgifter som avses i 8 § 1 mom. 2 punkten i lagen om verkställighet av jordbruksstöd, när det gäller stöd för lagring av skogsbär och skogssvamp enligt 13 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Norra Österbotten och Kajanaland följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifter som gäller fiskerihushållningen och bevakandet av det allmänna fiskeriintresset enligt lagen om fiske, lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen, lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden, lagen om samfälligheter, vattenlagen, lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och miljöskyddslagen,

2) sådana till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som gäller konkurrensutsättning av underhåll och byggande av landsvägar samt uppgifter under tiden för avtalsperioden och garantitiden, med undantag för uppgifter som avses i 5 § 1 mom. 6 punkten, samt uppgifter som gäller tillsyn över iakttagande av tillstånd och beslut enligt 37, 42, 47 och 52 § i lagen om trafiksystem och landsvägar och väghållningsmyndighetens åtgärder enligt 101 § i den lagen samt följande till väghållningsmyndigheten hörande uppgifter som gäller landsvägarnas skick, underhåll av landsvägar och byggande av landsvägar:

a) tillfälligt trafikförbud eller tillfällig begränsning av trafiken enligt 35 § i lagen om trafiksystem och landsvägar eller ordnande av en tillfällig farväg enligt 36 § i den lagen,

b) i 49 § 1 mom. i vägtrafikförordningen avsedd tillfällig avstängning av en väg och reglering av trafiken på vägen eller i dess närhet samt avgivande av i 51 § 1 mom. i vägtrafikförordningen avsedda utlåtanden till polisen före avstängning av väg.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland sköter verkställighetsuppgifter i anslutning till överenskommelsen mellan Finlands Regering, Norges Regering och de Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds Regering angående reglering av Enare sjö med användande av Kaitakoski kraftverk och damm (FördrS 39/1959).

16 §
Fastställande av närings-, trafik- och miljöcentral i vissa ärenden

Uppgifterna som förmedlande organ enligt lagen om utveckling av regionerna, strukturfondslagen samt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten och uppgifterna enligt lagen om stödjande av företagsverksamhet och lagarna om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet sköts vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland, Södra Savolax, Mellersta Finland eller Norra Österbotten, beroende på inom vilken centrals verksamhetsområde enligt 6  § 2 mom., 9 § 1 mom., 11 § 2 mom. och 14 § 2 mom. projektet huvudsakligen genomförs.

17 §
Innehållet i och förfarandena för närings-, trafik- och miljöcentralernas strategiska planering och styrning

Arbets- och näringsministeriet svarar för ordnandet av den strategiska planering och resultatstyrning som avses i 7 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna för närings-, trafik- och miljöcentralernas del och för att det utarbetas ett gemensamt strategidokument för centralerna och regionförvaltningsverken samt ett resultatavtal för varje central.

I strategidokumentet presenteras regionförvaltningsverkens och närings-, trafik- och miljöcentralernas strategiska mål. Målen har sin grund i

1) regeringsprogrammet,

2) regeringens strategidokument,

3) statsrådets rambeslut,

4) riksomfattande prioriteringar i regionutvecklingen,

5) landskapsprogrammen,

6) regeringens politikprogram,

7) andra förvaltningsövergripande program än de som avses i 5 och 6 punkten,

8) lagstiftningen och internationella fördrag.

För varje närings-, trafik- och miljöcentral ska det utarbetas ett resultatavtal för regeringsperioden. Avtalet ska ses över årligen utifrån de statsfinansiella ramarna och budgeten. Resultatavtalet grundar sig på de allmänna mål och syften som läggs fram i strategidokumentet samt på regionens landskapsprogram och genomförandeplanerna för dem. I resultatavtalet fastställs centralens huvudsakliga riktlinjer, resultatmål och samarbetsfrågor samt ramar för anslagen per ansvarsområde och enhet. Av särskilda skäl får det i resultatavtalet ingå en separat del med mål enligt förvaltningsområde.

18 §
Närings-, trafik- och miljöcentralernas ledningsgrupp och beredningsgrupper

För genomförandet av den strategiska planeringen och resultatstyrningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna tillsätter arbets- och näringsministeriet en ledningsgrupp för närings-, trafik- och miljöcentralerna för fyra år i sänder.

Ledningsgruppen har till uppgift att behandla

1) regionförvaltningsverkens och närings-, trafik- och miljöcentralernas gemensamma strategidokument,

2) de utkast till resultatavtal som utgör underlag för resultatförhandlingarna med centralerna,

3) ram- och budgetförslaget för centralerna,

4) strategiska riktlinjer och omfattande utvecklingsprojekt samt handlingar som ska behandlas i statsrådet eller ministergrupper.

I ledningsgruppen får det finnas företrädare för de ministerier som nämns i 8 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna eller för den myndighet inom centralförvaltningen till vilken ministeriet anförtrott representationen samt för närings-, trafik- och miljöcentralerna. För närings-, trafik- och miljöcentralerna tillsätts en gemensam företrädare, som med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. får tillsättas för ett år i sänder. 

De ärenden som behandlas i ledningsgruppen bereds och samordnas i beredningsgrupper som tillsätts av arbets- och näringsministeriet. I beredningsgrupperna får det finnas företrädare för de ministerier som anges i 8 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna och för de i den paragrafen avsedda myndigheterna inom centralförvaltningen, för närings-, trafik- och miljöcentralerna samt för de organisationer som företräder närings-, trafik- och miljöcentralernas personal. De organisationer som företräder personalen får ha en eller flera gemensamma företrädare i varje beredningsgrupp.

19 §
Behörighetsvillkor för tjänster vid närings-, trafik- och miljöcentralen

Behörighetsvillkor för direktören för ett ansvarsområde är högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften förutsätter, i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet.

Arbets- och näringsbyråerna

20 §
Behörighetsvillkor för uppgifter vid arbets- och näringsbyrån

Behörighetsvillkor för uppgifter vid arbets- och näringsbyrån är

1) för arbets- och näringsbyråns direktör högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga och sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften förutsätter,

2) för en psykolog psykologie magisterexamen eller högre högskoleexamen med däri ingående eller särskilt avlagt högsta vitsord i psykologi.

21 §
Tillsättning av tjänster vid arbets- och näringsbyrån

Arbets- och näringsbyråns direktör utnämns av den som vid närings-, trafik- och miljöcentralen är chef för det ansvarsområde som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten. Övriga tjänstemän utnämns och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av byrån.

För omplacering av lediga tjänster och uppgifter kan närings-, trafik- och miljöcentralen förbjuda en arbets- och näringsbyrå att vidta åtgärder för att tillsätta en tjänst eller sköta en uppgift.

22 §
Beviljande av tjänstledighet för arbets- och näringsbyråns tjänstemän

Arbets- och näringsbyråns direktör beviljas tjänstledighet av närings-, trafik- och miljöcentralen. Övriga tjänstemän vid arbets- och näringsbyrån beviljas tjänstledighet av utvecklings- och förvaltningscentret, om det är fråga om tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal, och i andra fall av arbets- och näringsbyrån.

23 § 
Övriga stöduppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan åta sig att sköta uppgifter som stöder områdets arbets- och näringsbyrås planering och beslutsfattande samt kommunikationsuppgifter till den del dessa inte sköts vid utvecklings- och förvaltningscentret.

Utvecklings- och förvaltningscentret

24 §
Utvecklings- och förvaltningscentrets verksamhetsställe

Utvecklings- och förvaltningscentrets verksamhetsställe finns i S:t Michel.  Tjänsteställen för personalen vid utvecklings- och förvaltningscentret är samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler samt arbets- och näringsbyråer. Dessutom kan utvecklings- och förvaltningscentret ha tjänsteställen på andra ämbetsverks verksamhetsställen inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

25 §
Styrningen av utvecklings- och förvaltningscentret

Arbets- och näringsministeriet ser till att en resultatmålshandling utarbetas för utvecklings- och förvaltningscentret.

Arbets- och näringsministeriet samt finansministeriet utarbetar tillsammans resultatmålen för informationsförvaltningstjänsterna.

26 §
Behörighetsvillkor för tjänster vid utvecklings- och förvaltningscentret

Behörighetsvillkor för utvecklings- och förvaltningscentrets direktör är högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften förutsätter, i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet.

I fråga om behörighetsvillkoren för direktören för civiltjänstcentralen, som är verksam vid utvecklings- och förvaltningscentret, gäller det som föreskrivs i statsrådets förordning om civiltjänst (1461/2007).

27 §
Behörighet för tjänsteman vid utvecklings- och förvaltningscentret vid föredragning av förvaltningsärenden för närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna

 En tjänsteman vid utvecklings- och förvaltningscentret föredrar för avgörande

1) dispositionsplan för omkostnadsanslagen för varje närings-, trafik- och miljöcentral samt arbets- och näringsbyrå,

2) tjänsteutnämningar och beslut om anställning i arbetsavtalsförhållande, beslut i anslutning till ett anställningsförhållande för den närings-, trafik- och miljöcentral eller den arbets- och näringsbyrå där en person utnämns till tjänst eller anställs i arbetsavtalsförhållande,

3) andra beslut i anslutning till ett anställningsförhållande än de som gäller tjänstledighet för den närings-, trafik- och miljöcentral eller den arbets- och näringsbyrå till vilken den person som beslutet gäller står i anställningsförhållande, i fråga om arbets- och näringsbyråns direktör dock för den närings-, trafik- och miljöcentral som styr arbets- och näringsbyrån i fråga,

4) svar på klagan för den eller de närings-, trafik- och miljöcentraler samt arbets- och näringsbyråer som klagan gäller, om inte annat föreskrivs om dem någon annanstans i lagstiftningen.

28 §
Utvecklings- och förvaltningscentrets övriga uppgifter

Utvecklings- och förvaltningscentret sköter närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas

1) bokföringsenhets- och ekonomisystemuppgifter,

2) personalförvaltningsuppgifter,

3) styruppgifter, tjänster och anskaffning av tjänster inom informationsförvaltningen,

4) gemensamma kommunikationstjänster och anskaffning av kommunikationstjänster,

5) gemensamma beredskapstjänster,

6) allmänna förvaltningstjänster,

7) gemensamma interna utbildnings- och utvecklingsuppgifter samt anskaffning av dem, samt

8) uppgifter som gäller utbetalning, övervakning av användningen och återkrav av stöd och understöd, som det föreskrivs särskilt om.

Dessutom ger utvecklings- och förvaltningscentret de anvisningar som behövs för en likvärdig behandling av närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas personal, en likvärdig behandling av kunderna och en enhetlig skötsel av uppgifterna i hela landet i de utvecklings- och förvaltningsärenden som föreskrivits för centret samt i uppgifter som gäller utbetalning, övervakning av användningen och återkrav av understöd.

Civiltjänstcentralen, som är en fristående enhet vid utvecklings- och förvaltningscentret, sköter de uppgifter som avses i civiltjänstlagen (1446/2007).

29 §
Utvecklings- och förvaltningscentrets uppgifter inom informationsförvaltningstjänster

Utvecklings- och förvaltningscentret sköter utöver de uppgifter som nämns i 27 och 28 § närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas, regionförvaltningsverkens och magistraternas informationsförvaltningstjänster.

I form av informationsförvaltningstjänster utvecklar, producerar och skaffar utvecklings- och förvaltningscentret elektroniska tjänster och datasystem samt sköter andra motsvarande uppgifter som föreskrivs eller åläggs centret.

Särskilda bestämmelser

30 §
Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter

Närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna har ett gemensamt riksomfattande kundservicecenter vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax. Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter producerar tjänster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde för person- och företagskunder.

Kundservicecentret är fristående i förhållande till ansvarsområdena och de övriga enheterna.

31 §
Svenska servicegrupper

Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Tavastland och Mellersta Finland har vardera en svensk servicegrupp för följande uppgifter:

1) uppgifterna som förmedlande organ enligt lagen om utveckling av regionerna, strukturfondslagen samt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten,

2) uppgifter som avses i lagen om stödjande av företagsverksamhet och i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet, samt

3) uppgifter som gäller service för utveckling av företagsverksamhet enligt 8 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012), med undantag av utbetalningsuppgifter.

Den svenskspråkiga servicen i Tavastland tillhandahålls vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och den svenskspråkiga servicen i Mellersta Finland vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten.

Servicegruppen i Nyland är fristående i förhållande till ansvarsområdena för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och är underställd Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland. Tjänstestället för personalen i servicegruppen i Nyland kan förutom Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland vara någon annan närings-, trafik- och miljöcentrals verksamhetsställe.

Servicegruppen i Österbotten är fristående i förhållande till ansvarsområdena för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten och är underställd Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland. Tjänstestället för personalen i servicegruppen i Österbotten kan förutom Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten vara någon annan närings-, trafik- och miljöcentrals verksamhetsställe.

För utvecklings- och förvaltningscentrets svenskspråkiga kundservice har Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten en servicegrupp. Tjänstestället för den personal som ingår i gruppen kan finnas vid ett annat ämbetsverk på det sätt som föreskrivs ovan i 24 §. 

32 §
Kraven på språkkunskaper

I 6 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) finns bestämmelser om de behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper för tjänster där högskoleexamen enligt lag eller förordning är ett behörighetsvillkor.

Av cheferna för de enheter med ansvar för strukturfondsuppgifter, nationella företagsstöd och tjänster för utvecklande av företagsverksamhet som avses ovan i 6 § 2 mom. och 11 § 2 mom. krävs utmärkt förmåga att i tal och skrift använda finska och nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda svenska.

Behörighetsvillkor för tjänsterna i de svenska servicegrupperna enligt 31 § är utmärkt förmåga att i tal och skrift använda svenska och nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda finska.

När en tjänst tillsätts eller en person anställs i ett annat anställningsförhållande ska närings-, trafik- och miljöcentralen, utvecklings- och förvaltningscentret samt arbets- och näringsbyrån fästa uppmärksamhet vid att de arbetsuppgifter som kräver användning av finska eller svenska fördelas på personer som behärskar dessa språk.

33 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (1392/2014).

Den som är direktör för en arbets- och näringsbyrå när denna förordning träder i kraft eller som vid fortbildningscentralen vid Tammerfors universitet har avlagt en examen som ger behörighet för tjänsten som direktör för en arbetskraftsbyrå före ikraftträdandet, är trots behörighetsvillkoren enligt 22 § fortsättningsvis behörig för tjänsten som direktör för arbets- och näringsbyrån.

Den som är chef för en grupp eller enhet som ansvarar för de uppgifter som avses ovan i 6 § 2 mom. och 11 § 2 mom. innan denna förordning träder i kraft, är trots behörighetsvillkoren enligt 32 § fortsättningsvis behörig som chef för gruppen eller enheten.

Helsingfors den 28 december 2018

Näringsminister
Mika Lintilä

Konsultativ tjänsteman
Elina Isoksela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.