1369/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004) 13 och 17–19 §, sådana de lyder delvis ändrade i lag 1674/2009, som följer:

13 §
Kostnader för bekämpning och återställande

Sådana kostnader för bekämpning av och återställande efter en oljeskada som berättigar till i 10 § avsedd ersättning är

1) kostnader för de behövliga åtgärder som någon har vidtagit för att avvärja en oljeskada som hotar honom eller henne,

2) kostnader och skador orsakade av oljebekämpningsåtgärder enligt räddningslagen (379/2011),

3) skäliga kostnader för återställande av oljeförorenad miljö, samt

4) kostnader för nödvändiga utredningar för bekämpningsåtgärder enligt 2 punkten eller för återställande enligt 3 punkten.

Kostnader för bekämpning som avses i 1 mom. 2 punkten är löner för personer som anställts tillfälligt för bekämpningsåtgärderna och för den ordinarie bekämpningspersonalen, kostnader för att anskaffa, använda och transportera förnödenheter som behövs i bekämpningsarbetet och andra liknande extra kostnader på grund av bekämpningen samt värdet av eller värdeminskningen på de förnödenheter, anläggningar, utrustningar och andra motsvarande bruksföremål som förbrukats eller fördärvats under bekämpningsarbetet.

17 §
Ersättning för anskaffning av bekämpningsmateriel och för upprätthållande av bekämpningsberedskapen

Ur oljeskyddsfonden betalas ersättning till det lokala räddningsväsendet i enlighet med planen för bekämpning av oljeskador som avses i 47 § i räddningslagen för

1) kostnader för anskaffning av bekämpningsmateriel; en förutsättning för att en enskild anskaffning av bekämpningsmateriel för mer än 85 000 euro ska ersättas är att oljeskyddsfondens styrelse på förhand har godkänt anskaffningen,

2) kostnader för upprätthållande av bekämpningsberedskapen.

Om materielen för bekämpning av oljeskador inte enligt bekämpningsplanen uteslutande är avsedd för bekämpning av oljeskador, ersätts kostnaderna för anskaffning och drift enbart till den del som motsvarar användningen av materielen för bekämpning av oljeskador enligt bekämpningsplanen. En större andel av anskaffningskostnaderna än vad som motsvarar bruket av materielen för bekämpning av oljeskador kan dock ersättas ur oljeskyddsfonden, om detta är motiverat för att bekämpningsberedskapen ska bli tillräcklig.

Ur oljeskyddsfonden kan, inom ramen för dispositionsplanen för fondmedlen, beviljas ersättning i förskott för de kostnader som upprätthållandet av bekämpningsberedskapen orsakar under ett kalenderår. Den slutliga ersättningen beviljas efter det att en utredning över de faktiska slutliga kostnaderna har företetts.

18 §
Av prövning beroende ersättning för anskaffning av bekämpningsmateriel och för upprätthållande av bekämpningsberedskap

Ur oljeskyddsfonden kan staten betalas ersättning för i räddningslagen avsedda kostnader för anskaffning av materiel för bekämpning av fartygsoljeskador och för upprätthållande av bekämpningsberedskapen.

Ur oljeskyddsfonden kan dessutom landskapet Åland betalas ersättning för kostnader för anskaffning av materiel för bekämpning av fartygsoljeskador.

19 §
Av prövning beroende bidrag

Ur oljeskyddsfonden kan bidrag beviljas

1) det lokala räddningsväsendet eller kommunen för uppförande eller hyrande av en lagerbyggnad avsedd för förvaring av oljebekämpningsmateriel,

2) en i 22 c § i räddningslagen avsedd ägare till en hamn eller inrättning för anskaffning av materiel för bekämpning av oljeskador,

3) för annan än i 1 och 2 punkten avsedd verksamhet som behövs för bekämpning av oljeskador eller för upprätthållande av bekämpningsberedskapen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 189/2018
MiUB 16/2018
RSv 173/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.