1363/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Inrikesministeriets förordning om planer för räddningsväsendet

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 47 § 5 mom. i räddningslagen (379/2011), sådant det lyder i lag (1353/2018):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om planer för räddningsverksamheten, om innehållet i och strukturen för dessa planer samt om samarbetsplaner för räddningsverksamheten.

2 §
Riskbasering

Planer för räddningsverksamheten ska motsvara de lokala behoven och innehållet i planerna ska basera sig på faror som finns i räddningsområdet och en bedömning av de risker farorna medför.

3 §
Struktur för planer för räddningsverksamheten

De planer för räddningsverksamheten och ledningen av räddningsverksamheten som avses i 47 § 1 mom. i räddningslagen ska bilda en samordnad helhet som omfattar åtminstone följande delområden:

1) den allmänna organiseringen av räddningsverksamheten, och

2) räddningsverksamheten i krävande situationer.

4 §
Allmän organisering av räddningsverksamheten

Planer för räddningsverksamheten ska innehålla utredningar åtminstone om följande allmänna arrangemang:

1) de resurser som behövs för räddningsverksamheten och tillkallande av dessa resurser,

2) handlingsmodeller för beredskapsreglering,

3) handlingsmodeller för extra larm och ändring av larmrespons,

4) arrangemang för tele- och radiokommunikation,

5) varnande av befolkningen och den informationsverksamhet som behövs till följd av en olycka,

6) en släckvattenplan enligt 30 § i räddningslagen,

7) ledningssystemet och ledningsansvaret på de olika ledningsnivåerna,

8) ledningsverksamheten vid samverkan enligt 35 § i räddningslagen,

9) undantag som gäller det lokala ansvaret och den lokala behörigheten, samt

10) vilka som ska underrättas om att räddningsverksamheten avslutas i enlighet med 40 § 1 mom. i räddningslagen.

De i 1 mom. 1 punkten avsedda resurserna som behövs för räddningsverksamheten är

1) räddningsverkets anställda personal och tillgängliga materiel,

2) de resurser som enligt avtal är tillgängliga vid avtalsbrandkårer som hör till systemet för räddningsväsendet och andra sammanslutningar som är verksamma i räddningsbranschen,

3) de resurser som är tillgängliga med stöd av ett avtal enligt 44 § i räddningslagen,

4) de resurser som är tillgängliga med stöd av en samarbetsplan enligt 45 § i räddningslagen,

5) de resurser som med stöd av en plan enligt 47 § i räddningslagen är tillgängliga vid statliga och kommunala ämbetsverk, inrättningar och affärsverk som deltar i räddningsverksamheten,

6) de resurser som kan fås i form av handräckning enligt 49 § i räddningslagen,

7) frivilliga personer och organisationer enligt 51 § 1 mom. i räddningslagen, samt

8) personer som enligt 37 § 1 mom. i räddningslagen förordnas att bistå vid räddningsverksamheten.

5 §
Räddningsverksamheten i krävande situationer

Räddningsverket ska planera räddningsverksamheten och ledningen av räddningsverksamheten i krävande situationer. Planeringen inför krävande situationer ska samordnas med den allmänna organiseringen av räddningsverksamheten. Planeringen inför krävande situationer ska omfatta åtminstone följande anvisningar och övriga planer:

1) en anvisning om ledningen av räddningsverksamheten i krävande situationer som ska innehålla åtminstone följande delar:

a) larmning och inrättande av räddningsverkets lägescentral och ledningscentral samt andra arrangemang som har samband med deras verksamhet,

b) en plan för ledningen av räddningsverksamheten vid samverkan,

c) kommunikationen och varnande av befolkningen i samband med storolyckor och i andra krävande situationer inom räddningsverksamheten,

d) ledningen av utrymningen i samband med storolyckor och i andra krävande situationer inom räddningsverksamheten, samt

e) organiseringen av underhållet och stödfunktionerna inom räddningsverksamheten, inklusive den materiella beredskap som behövs inom räddningsverksamheten,

2) särskilda planer för olika typer av olyckor och situationer samt andra särskilda planer som kompletterar den anvisning som avses i 1 punkten,

3) externa räddningsplaner enligt 48 § i räddningslagen,

4) arrangemangen vid mottagande av internationellt bistånd enligt 38 § i räddningslagen, samt

5) en anvisning om användningen av befogenheterna inom räddningsverksamheten under undantagsförhållanden samt om andra handlingsmodeller och resurser som avviker från verksamheten under normala förhållanden.

6 §
Innehållet i en samarbetsplan för räddningsverksamheten

De myndigheter, inrättningar och affärsverk som deltar i räddningsverksamheten ska göra upp sådana planer som avses i 47 § i räddningslagen för skötseln av sina uppgifter i samband med räddningsverksamheten och för deltagandet i räddningsverksamheten enligt typ av olycka och i behövlig omfattning.

En samarbetsplan för räddningsverksamheten ska innehålla åtminstone

1) mål för samt uppgifter och roll inom räddningsverksamheten i fråga om en aktör som deltar i räddningsverksamheten och ger handräckning eller experthjälp för räddningsverksamheten,

2) kontaktinformation i fråga om myndigheter, inrättningar och affärsverk som deltar i räddningsverksamheten och ger handräckning eller experthjälp för räddningsverksamheten,

3) kapacitet som används för räddningsverksamheten,

4) avtal, anvisningar och andra arrangemang som gäller larm och begäran om och lämnande av handräckning, samt

5) avtal om samarbete.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 28 december 2018

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Ilpo Helismaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.