1362/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994, och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan paragrafen lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om avgifterna för inrikesministeriets prestationer till den del som det inte föreskrivits om dem i ministeriets övriga förordningar som utfärdats med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka det tas ut en fast avgift som motsvarar självkostnadsvärdet är

1) beslut om dispens för en tjänst eller en uppgift inom räddningsväsendet, och

2) ministeriets beslut om dispens från de behörighetsvillkor som genom förordning bestäms för en tjänst.

Avgiftens belopp för ett beslut om dispens är 260 euro. Avgift tas ut även då ansökan om dispens avslås.

3 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer som hänför sig till utbildningsverksamhet enligt 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten är kurser som avses i 4 § 2 punkten i lagen om ändring av lagen om civilpersoners deltagande i krishantering (1359/2018).

4 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten som inrikesministeriet prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) av ministeriet utfärdade kopior, utskrifter, protokollsutdrag och andra avskrifter samt sändande av dem, med undantag för avgiftsfria prestationer enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och sådana kopior och utskrifter som avses i 2 mom.,

2) användning av utrustning som är i ministeriets besittning,

3) sakkunnigtjänster i samband med utbildning, föreläsningar, forskning, utredning eller någon annan uppgift på basis av ett uppdrag, med undantag för sådana tjänster där skötseln av uppgifterna stöder ministeriets avgiftsfria verksamhet,

4) andra prestationer som baserar sig på eller kan jämställas med ett uppdrag och som hör till inrikesministeriets verksamhetsområde.

Inrikesministeriet beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

För en åtgärd som vidtas på begäran av en registrerad som avses i artikel 12.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) tas det ut en avgift, om den registrerades begäran om åtgärder är uppenbart ogrundad eller oskälig. Avgiften bestäms utifrån antalet arbetstimmar som använts för åtgärden. För sakkunniguppdrag tas det ut 80 euro per arbetstimme och för biträdande uppdrag 65 euro per arbetstimme.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019 och gäller till utgången av 2020. Förordningen tillämpas på prestationer som beställts efter förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 28 december 2018

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Dataadministrationsdirektör
Tapio Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.