1346/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet (1267/2014) 1 § 10 punkten och 2 § som följer:

1 §
Ministeriets uppgifter

Till jord- och skogsbruksministeriets uppgifter hör


10) lantmäteri, fastighetsförrättningar, inskrivningsärenden som gäller fastigheter och aktielägenheter, allmänna kartverksarbeten, systemen för fastighetsdata, lägenhetsuppgifter och topografiska data samt samanvändningen av geografisk information,


2 §
Ämbetsverk, inrättningar och andra organ inom ministeriets ansvarsområde

Till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde hör

1) Livsmedelsverket,

2) Forststyrelsen,

3) Naturresursinstitutet,

4) Lantmäteriverket,

5) interventionsfonden för jordbruket,

6) gårdsbrukets utvecklingsfond.

Ministeriet styr och övervakar Finlands skogscentral samt Finlands viltcentral. Ministeriet styr och övervakar regionförvaltningsverken samt närings-, trafik- och miljöcentralerna i ärenden som hör till dess ansvarsområde. Ministeriet styr också Säkerhets- och kemikalieverket samt Finlands miljöcentral i ärenden som hör till ministeriets ansvarsområde.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 28 december 2018

Näringsminister
Mika Lintilä

Konsultativ tjänsteman
Toni Tuomainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.