1342/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Lag om ändring av 3 § i lagen om gåvoutfästelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om gåvoutfästelser (625/1947) 3 § 2 mom., sådant det lyder i lag 831/1991, som följer:

3 §

En gåva av en värdeandel anses fullbordad när den överlåtna värdeandelen har noterats på mottagarens värdeandelskonto. Om en fordran som grundar sig på en värdeandel efterskänks, anses gåvan fullbordad först när värdeandelen har noterats på den betalningsskyldiges värdeandelskonto. En gåva av en aktie i aktielägenhetsregistret anses fullbordad när gåvotagaren har införts som aktieägare i aktielägenhetsregistret.Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

RP 127/2018
JsUB 18/2018
RSv 168/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.