1341/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Lag om ändring av 2 kap. 6 § och 4 kap. 33 § i utsökningsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utsökningsbalken (705/2007) 2 kap. 6 § 2 mom. och

fogas till 4 kap. 33 § 1 mom. en ny 1 a-punkt som följer:

2 kap.

Utsökningsgrunder

6 §
Tingsrättsdom som förutsätter vräkning

Bestämmelserna i 1 mom. gäller också en icke lagakraftvunnen tingsrättsdom enligt vilken svaranden förpliktas att till sökanden överlåta fast egendom eller en aktie eller någon annan bolagsandel som medför rätt att besitta bostadslägenheter eller andra lokaler, om verkställigheten förutsätter vräkning.

4 kap.

Utmätning

33 §
Registeranmälningar

Utmätningsmannen skall genast anmäla


1 a) utmätning av aktier som ingår i det aktielägenhetsregister som avses i lagen om ett bostadsdatasystem (1328/2016) till Lantmäteriverket,Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

RP 127/2018
JsUB 18/2018
RSv 168/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.