1338/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Lag om ändring av 12 och 18 § i aravabegränsningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i aravabegränsningslagen (1190/1993) 12 § 5 och 6 mom. samt 18 § som följer:

12 §
Inlösen

Anteckning om att aktier är inlösningsdugliga ska göras i aktiebreven och aktieboken och, om lagen om ett bostadsdatasystem (1328/2018) är tillämplig på aktierna i bolaget, i bostadsdatasystemet och anteckningen ska stå kvar tills aktierna har lösts in eller rätten till inlösen har upphört.

Närmare bestämmelser om inlösningen utfärdas genom förordning av statsrådet.

18 §
Anteckning om begränsning

De anteckningar om begränsning som enligt de lagar som gäller långivningen har gjorts i lagfarts- och inteckningsregistret, aktiebreven och aktieboken och bostadsdatasystemet ska vid behov kompletteras, ändras, överföras eller strykas. Närmare bestämmelser om komplettering, ändring, överföring eller strykande av anteckningar utfärdas genom förordning av statsrådet.


Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

RP 127/2018
JsUB 18/2018
RSv 168/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.