1334/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) 10 § 3 mom., 11 § 2 mom. och 19 § 1 och 2 mom.,

av dem 10 § 3 mom., 11 § 2 mom. och 19 § 2 mom. sådana de lyder i lag 464/2017, och

fogas till 10 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1099/2014 och 464/2017, ett nytt 5 mom. som följer:

10 §
Etableringsanmälan

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. och 2 mom. 3 punkten ska följande uppgifter anmälas till handelsregistret i företags- och organisationsdatasystemets e-tjänst:

1) uppgift om verkliga förmånstagare till i 3 § 1 mom. 1, 5 och 6 punkten i handelsregisterlagen (129/1979) avsedda sammanslutningar, med undantag av bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag enligt lagen om bostadsaktiebolag,

2) uppgift om utländska trusters verkliga förmånstagare, och

3) uppgifter om bildande av bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag.


Utöver vad som föreskrivs ovan ska en etableringsanmälan för ett bostadsaktiebolag eller ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag innehålla personuppgifter om bolagets aktieägare så att Lantmäteriverket kan anteckna dem i aktielägenhetsregistret.

11 §
Anmälan om ändring och nedläggning

Följande uppgifter ska anmälas till handelsregistret med hjälp av företags- och organisationsdatasystemets e-tjänst:

1) uppgift om verkliga förmånstagare till i 3 § 1 mom. 1, 5 och 6 punkten i handelsregisterlagen avsedda sammanslutningar, med undantag av bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag enligt lagen om bostadsaktiebolag,

2) uppgift om utländska trusters verkliga förmånstagare,

3) uppgifter om ändring av bolagsordningen för ett bostadsaktiebolag eller ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag, om lagen om ett bostadsdatasystem (1328/2018) tillämpas på bolagets aktier, och

4) bolagsordningen för bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag, som utan att innehållet ändras ska anmälas till registret i elektronisk form.

19 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar att göra en anmälan som avses i 10 eller 11 § eller låter bli att anmäla att en avbruten verksamhet som avses i 12 § återupptas ska, om inte gärningen är ringa eller om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, förförsummande av företags- och organisationsdataanmälan dömas till böter.

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska tillämpas på försummande av anmälan av uppgifter enligt 10 § 3 mom. och 11 § 2 mom. endast om den person som ansvarar för registeranmälan faktiskt har haft möjlighet att göra en elektronisk anmälan.Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

RP 127/2018
JsUB 18/2018
RSv 168/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.