1313/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1330/2002) 8 §, sådan den lyder i förordning 1156/2017, som följer:

8 §
Beloppet av arbetslöshetsförmånen och deltagande i annan än sysselsättningsfrämjande service

Som sådan service eller verksamhet som avses i 6 kap. 3 a § 3 mom. 5 punkten och 7 kap. 5 a § 3 mom. 5 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas deltagande i

1) rekryteringsutbildning som inte är i 1 kap. 5 § 1 mom. 15 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsedd sysselsättningsfrämjande service och inte anses utgöra i 2 kap. 10 § i den lagen avsedda studier och för vilken det har betalats arbetslöshetsförmån,

2) sysselsättningsstödjande träning eller annan motsvarande verksamhet som en kommun, en samkommun, föreningen Työttömien Keskusjärjestö ry eller en av dess medlemsföreningar eller någon annan registrerad förening som får offentlig finansiering ordnar antingen ensamma eller i samarbete med varandra eller med en annan aktör,

3) sysselsättningsstödjande träning eller annan motsvarande verksamhet som ett fackförbund, en fackorganisation, en registrerad förening med ett fackförbund eller en fackorganisation som medlem, en stiftelse som grundats av dessa ensamma eller tillsammans eller en förening som erbjuder sina medlemmar juridisk rådgivning i anställningsfrågor och gruppförsäkringar som hänför sig till anställningsförhållanden ordnar antingen ensamma eller i samarbete med varandra eller med en annan aktör,

4) sysselsättningsstödjande träning som arbetsgivaren erbjuder med stöd av 7 kap. 13 § i arbetsavtalslagen (55/2001) eller med stöd av en för arbetsgivaren förpliktande annan motsvarande bestämmelse eller bestämmelse i ett kollektivavtal, och

5) verksamhet som stöder rekryteringen och vars producent har möjlighet att få ett på verksamhetens resultat baserat arvode av de anslag under huvudtiteln för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde i statsbudgeten som är avsedda att främja sysselsättningen och bekämpa arbetslösheten.

Med offentlig finansiering avses finansiering med de anslag under huvudtiteln för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde i statsbudgeten som är avsedda att främja sysselsättningen och bekämpa arbetslösheten samt finansiering från Europeiska unionens strukturfonder eller från Europeiska globaliseringsfonden.

Mottagaren av arbetslöshetsförmånen ska lämna den som betalar arbetslöshetsförmånen ett intyg som arrangören av träningen eller av någon annan verksamhet utfärdat över deltagande i verksamhet enligt 1 mom. 2–6 punkten. Vid behov ska den finansiering som arrangören fått nämnas i intyget.

Som deltagande i sysselsättningsstödjande träning eller som motsvarande verksamhet betraktas inte egen träning utifrån material som ställts till förfogande.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019. Förordningen tillämpas om den i 6 kap. 3 a § 1 mom. eller 7 kap. 5 a § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsedda perioden för kontroll av aktiviteten börjar efter förordningens ikraftträdande.

Deltagande i rekryteringsprövning enligt den 4 kap. 5 § 1 mom. 3 punkt i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice som gällde till utgången av 2018 betraktas som deltagande i verksamhet enligt 6 kap. 3 a § 3 mom. 5 punkten och 7 kap. 5 a § 3 mom. 5 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, om avtalet om rekryteringsprövning ingåtts senast den 31 december 2018.

Helsingfors den 28 december 2018

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Regeringsråd
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.