1309/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om registrering av fordon

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om registrering av fordon (893/2007) 17 §, 21 § 3 mom., 22 § 2 mom., 25 § 1 mom. 3 punkten, 36 § 2 mom. och 38 §,

av dem 21 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 1186/2018 och 25 § 1 mom. 3 punkten sådan den lyder i förordning 320/2008, som följer

17 §
Utfärdande av förhandsanmälningsintyg

Den som har gjort en förhandsanmälan har rätt att få ett förhandsanmälningsintyg ur registret efter det att ett fordon har förhandsanmälts.

21 §
Överlämnande av registreringsskyltar

För bilar, snöskotrar och tunga snöskotrar ges två registreringsskyltar och för andra fordon en registreringsskylt. På ansökan kan Transport- och kommunikationsverket ge en tilläggsskylt för ett fordon.

22 §
Fastsättning av registreringsskyltar

Registreringsskyltarna ska fästas fram och bak på en bil, framtill eller baktill på en traktor och ett motorredskap, på vardera sidan av en snöskoter och tung snöskoter och baktill på övriga fordon på de ställen som reserverats för skyltarna, antingen i tvärgående riktning i förhållande till fordonet, i upprätt ställning eller med en lutning av högst 30 grader så att nedre kanten är utåt och så att ingen del av fordonet eller någon utrustning ens delvis täcker ded. Registreringsskylten ska vid behov förses med ett underlag eller en ram så att den inte skadas då fordonet används. Registreringsskylten får inte vikas, delas eller övertäckas och på den får det inte fästas klistermärken eller andra märken eller skyltar.


25 §
Registreringstecknens innehåll och registreringsskyltarnas färg

Registreringstecknen för fordon och färgerna på registreringsskyltarna är följande:


3) registreringsskyltarna för snöskotrar, tunga snöskotrar, traktorer och motorredskap upptar ett högst tresiffrigt tal och högst tre bokstäver i svart på gul reflekterande botten,


36 §
Förflyttningsmärke

Förflyttningsmärkena ska fästas framtill och baktill på en bil, framtill eller baktill på en traktor och ett motorredskap, på vardera sidan av en snöskoter och tung snöskoter och baktill på övriga fordon på ett sådant sätt att registreringstecknet kan läsas utan svårighet. Ett förflyttningsmärke får inte fästas på ett sådant sätt att det skymmer sikten för föraren. I övrigt tillämpas på förflyttningsmärken vad som i 21 § 3 mom. föreskrivs om registreringsskyltar.


38 §
Fordon som ska antecknas i registret

För en bilinteckning får i registret på ansökan antecknas följande fordon, som varken enligt 8 eller 64 a § i fordonslagen har antecknats i registret:

1) lastbilar, släpfordon som godkänts för koppling till lastbil, bussar, traktorer och motorredskap, om fordonets mått eller massa överskrider de värden som är tillåtna i vägtrafik,

2) motorredskap som är byggda eller utrustade för skördebärgning eller väghållning, motorredskap som är byggda eller utrustade för underhåll av skidbackar och skidspår, andra terrängfordon än snöskotrar och tunga snöskotrar som är byggda eller utrustade för underhåll av skidbackar och skidspår, svävare samt motorredskap och traktorer som är avsedda att styras av gående,

3) traktorer och motorredskap med en egenmassa av minst 10 000 kilogram som är byggda eller utrustade för skogsvård, och

4) traktorer och motorredskap med kompakta däck eller larvfötter och en egenmassa av minst 10 000 kilogram.

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2018. Förordningens 21 § 3 mom. träder dock i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 28 december 2018

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Specialsakkunnig
Aino Still

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.